Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 27-06-2005
Aflevering 6
TitelTer visie - Naar een meer sociale dienstenrichtlijn?
CiteertitelSR 2005, 41
Samenvatting'Opeens explodeerde het ding', zei eurocommissaris Verheugen ter gelegenheid van de voorjaarstop van de Europese raad van regeringsleiders (NRC Handelsblad van 23 maart jongstleden). Precies een jaar eerder was er nog geen vuiltje aan de lucht: de regeringsleiders hadden op de voorjaarstop van 2004 eenstemmig geconcludeerd dat de ontwerp-dienstenrichtlijn in het kader van de Lissabon-strategie een hoge prioriteit moest krijgen. Maar sindsdien kreeg de kritiek de overhand. Vooral de klacht dat de richtlijn sociale dumping zou uitlokken trok de media-aandacht.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Pagina199-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Medezeggenschap 2004
CiteertitelSR 2005, 42
SamenvattingWederom publiceren wij in Sociaal Recht een overzicht van ontwikkelingen die zich in het afgelopen jaar op medezeggenschapsgebied hebben voorgedaan. 2004 was een interessant jaar. Niet alleen diende het kabinet het wetsvoorstel medezeggenschap werknemers in; ook jurisprudentiegebied is er veel gebeurd. in deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van alle ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap van ondernemingsraden in het jaar 2004. Hij besteedt daarbij met name aandacht aan wetgeving en jurisprudentie.
Auteur(s)R.H. van der Kaar
Pagina202-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCAO-actualiteiten: de art. 14-werknemer, misbruik van CAO-recht en selectieve algemeenverbindendverklaring
CiteertitelSR 2005, 43
SamenvattingIn hoeverre kan het vakbondslidmaatschap een geldige reden zijn om werknemers verschillend te belonen, hoe kan misbruik van CAO-recht worden voorkomen en is selectieve algemeenverbindendverklaring geoorloofd? Op deze vragen gaat de auteur in onderstaande bijdrage nader in. De auteur pleit onder andere voor een aanpassing van art. 14 Wet CAO. Hij vindt verder dat er nagedacht moet worden over de mogelijkheid om werknemers het recht te geven een vakbond weg te stemmen als zij vinden dat de bond hun belangen niet goed vertegenwoordigt. Tot slot wijst hij er op dat sociale partners, gezien de recente commotie rondom de contractloonstijgingen, er rekening mee moeten houden dat de minister zich vaker kritisch op zal stellen tegen algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen die hij niet in het algemeen belang acht.
Auteur(s)A. Stege
Pagina213-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C03/280HR
CiteertitelSR 2005, 44
SamenvattingArbeidsongeschiktheid; loon; restverdiencapaciteit.
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/280HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorM.E.L. Fikkers
Pagina221-224
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR7341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2005, C03/289 HR
CiteertitelSR 2005, 45
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid; psychisch letsel; zorgplicht werkgever.
Samenvatting (Bron)11 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/289HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: ABN AMRO BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser, advocaten: mrs. E. van Staden ten Brink en A.H. Vermeulen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina224-228
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-04-2005, C-145/03
CiteertitelSR 2005, 46
SamenvattingMedische behandeling; toestemming - andere lidstaat.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 april 2005. # Erven Annette Keller tegen Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (Ingesa). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social n? 20 de Madrid - Spanje. # Sociale zekerheid - Artikelen 3 en 22 van verordening nr. 1408/71 - Artikel 22 van verordening nr. 574/72 - Ziekenhuisopname in andere dan bevoegde lidstaat - Noodzaak van spoedhulp in levensbedreigende situatie - Overbrenging van verzekerde naar ziekenhuis in derde staat - Draagwijdte van formulieren E 111 en E 112. # Zaak C-145/03.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina228-229
UitspraakECLI:EU:C:2005:211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRe´ntegratie en bezoldiging in het tweede ziektejaar
CiteertitelSR 2005, 47
SamenvattingDe regering heeft in de loop van 2004 gedreigd om via indiening van het wetsvoorstel Beperking van aanvullingen op de verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar (Baltz) af te dwingen dat werkgevers aan zieke werknemers na het eerste ziektejaar niet meer zouden gaan betalen dan 70% van het laatstverdiende loon. Vanwege het bereiken van overeenstemming over een Sociaal akkoord in de Stichting van de Arbeid op 5 november 2004 is echter van indiening van dit wetsvoorstel afgezien.
Auteur(s)B.B.B. Lanting
Pagina229-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-01-2005, 1505/2004 OK
CiteertitelSR 2005, 48
SamenvattingOndernemingsovereenkomst; adviesrecht; uitvoeringshandeling.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina232-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-02-2005, 03/1272 WW
CiteertitelSR 2005, 49
SamenvattingFictieve opzegtermijn; benadelingshandeling.
Samenvatting (Bron)Betrokkene heeft bij zijn werkgever geen vergoeding bedongen die voldoende zou zijn voor de volledige duur van de opzegtermijn. Heeft betrokkene een benadelingshandeling gepleegd en is terecht WW-uitkering geweigerd? Is het gelijkheidbeginsel geschonden?
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina234-237
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS8587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe pensioenwet en het bestuur over de pensioenregeling
CiteertitelSR 2005, 50
SamenvattingOp 19 november 2004 heeft de Directeur Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Stichting van de Arbeid het zogenaamde Ambtelijk Consultatiedocument voor de Pensioenwet gezonden. Het gaat om een voorontwerp van wet met bijbehorende algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting (op onderdelen) moet nog een aanvulling plaatsvinden). De pensioenwet moet bij wijze van integrale technische herziening van de PSW dateert al uit het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Auteur(s)R.A.C.M. Langemeijer
Pagina237-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn