TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 13-01-2022
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelWerkt de WWZ?
CiteertitelTRA 2022/1
SamenvattingIn juni 2020 heeft SEO Economisch Onderzoek – SEO – een ‘Evaluatie Wet werk en zekerheid’ uitgebracht. Dit rapport zou men kunnen karakteriseren als ‘stilte na de storm’. Met die storm bedoelt de auteur de grote aandacht die het wetsvoorstel indertijd kreeg. Het verschijnen van de Evaluatie heeft echter nauwelijks aandacht gekregen. Hoe komt dat?
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWijziging van de pensioenovereenkomst: betekent zwijgen ook toestemmen?
CiteertitelTRA 2022/2
SamenvattingIn dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot het leerstuk van de tweezijdige wijziging van de pensioenovereenkomst, specifiek na een stilzwijgende aanvaarding door de werknemer. Het juridische kader en de meest relevante jurisprudentie worden besproken. De conclusie is dat het voor de werkgever niet onmogelijk is om via deze route te wijzigen, maar wel uiterst lastig. De sleutel ligt bij deugdelijke informatievoorziening over de inhoud van de wijziging, op het moment dat het aanbod tot wijziging wordt gedaan.
Auteur(s)C. Beltman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWerkgever van een zieke werknemer: alles weten maakt niet gelukkig?
CiteertitelTRA 2022/3
SamenvattingBij ziekte en daardoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever voor het slagen van de re-integratie voor een belangrijk deel aangewezen op medewerking en informatie van de werknemer. In situaties van (sluimerende) conflicten is de zieke werknemer daartoe niet altijd bereid. Wanneer de werkgever de re-integratie uitsluitend moet baseren op conclusies van de bedrijfsarts of de verzekeringsarts, kan dat leiden tot discussies over de invulling van juridische begrippen als ‘passende arbeid’ en ‘deugdelijke grond’. In dit artikel pleit de auteur voor vrijere informatie-uitwisseling tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts enerzijds en de werkgeversadvocaat anderzijds wanneer een deskundigenoordeel aan de orde is.
Auteur(s)J.P. Volk
LinkVolledige tekst artikel (stadhouders.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHeeft het Handvest van de Grondrechten van de EU meerwaarde?
CiteertitelTRA 2022/4
SamenvattingIn de jaren 2005-2006 werd een fel debat gevoerd over de (on)wenselijkheid en inhoud van een Europese Grondwet. Uiteindelijk werd in referenda in Frankrijk en Nederland het voorstel voor de Grondwet afgewezen. Inmiddels heeft het Handvest van de Grondrechten van de EU een aantal grondrechten voor de Unie gecodificeerd en is dit tot bindend recht voor de Unie verklaard. Daarmee is niet alsnog een grondwet tot stand gekomen zoals die oorspronkelijk was bedoeld. De vraag welke betekenis het Handvest wél heeft gekregen, in het bijzonder voor het sociaal recht, zal in deze bijdrage worden besproken.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-10-2021
CiteertitelTRA 2022/5
SamenvattingProblematische Xella-gevallen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht Wwz. Opzegging slapende arbeidsovereenkomst. Berekening van de hoogte van de transitievergoeding na opzegging.
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2021:3054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelParket bij de Hoge Raad 01-11-2021
CiteertitelTRA 2022/6
SamenvattingDe reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Opzegverbod tijdens ziekte. Kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als een werknemer zich ziek heeft gemeld tijdens of kort na een procedure bij het UWV waarin de werkgever om een ontslagvergunning heeft verzocht?
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:PHR:2021:1014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 08-10-2021
CiteertitelTRA 2022/7
SamenvattingBezwaren ondernemingsraad tegen functiemix afgewezen.
Samenvatting (Bron)OK; WOR; Afwijzing verzoek
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2021:3300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 03-06-2021, C-326/19
CiteertitelTRA 2022/8
SamenvattingPermanent voorhanden werk dat op basis van overeenkomsten voor bepaalde tijd wordt verricht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 3 juni 2021.#EB tegen Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.#Verzoek van Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 1999/70/EG - Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausule 5 - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd - Misbruik - Preventieve maatregelen - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de overheidssector - Universitaire onderzoekers.#Zaak C-326/19.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2021:438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelRechtbank Gelderland 09-11-2021
CiteertitelTRA 2022/9
SamenvattingHoogte WIA-dagloon, exceptieve toetsing, evenredigheidsbeginsel.
Auteur(s)B.J.M. de Leest
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2021:5972
Artikel aanvragenVia Praktizijn