Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 19-01-2022
Aflevering 1
RubriekGastcolumn
TitelToenemende toetsingsintensiteit en de uitdijende rol van de deskundige
CiteertitelTBR 2022/1
SamenvattingDe intensiteit van de rechterlijke toetsing is momenteel in het bestuursrecht een veelbesproken thema. Met name de toetsing aan evenredigheid staat in de belangstelling. Gepleit wordt voor een evenredigheidstoets die is geschoeid op Unierechtelijke leest. Dat impliceert in de kern een 'doel-middel'-toets waarbij de noodzaak, de geschiktheid en de evenredigheid van besluiten door de bestuursrechter worden beoordeeld.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitnodigingsplanologie en minder onderzoekslasten bij het omgevingsplan: Een fata morgana in de Omgevingswet?
CiteertitelTBR 2022/2
SamenvattingWat is nu eigenlijk toelatingsplanologie en waarom is toelatingsplanologie de juridische basis van ons huidige ruimtelijke systeem? En wat zijn de juridisch relevante verschillen tussen toelatingsplanologie en uitnodigingsplanologie? Kunnen de onderzoekslasten bij het omgevingsplan worden verminderd of worden deze lasten vooral doorgeschoven van het bestuursorgaan naar de aanvrager van een omgevingsvergunning?
Auteur(s)R. Kegge
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Onteigeningsjurisprudentie 2020-2021
CiteertitelTBR 2022/3
SamenvattingIn deze Kroniek bespreken de auteurs de belangrijkste onteigeningsjurisprudentie gewezen tussen 1 mei 2020 en 1 oktober 2021. Allereerst bespreken zij de ontwikkelingen op het gebied van het procesrecht, gevolgd door de rechtspraak die ziet op de schadeloosstelling. Tot slot bespreken zij enkele uitspraken onder het kopje 'varia'.
Auteur(s)M.W. Scheltema , J.S. Procee , M.K.L. Berkvens , M.J.W. Timmer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe eindafrekening volgens §16 lid 10 UAV-GC
CiteertitelTBR 2022/4
SamenvattingZoals bekend is CROW momenteel bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Of en wanneer de herziene versie - onder de noemer UAV-GC 2020 - zal verschijnen, is nog onduidelijk, maar als de herziening wordt voltooid lijkt §16 UAV-GC 2005 vooralsnog in ongewijzigde vorm terug te keren. Ook met de herziene versie kan de aannemingsovereenkomst straks dus worden opgezegd (door de Opdrachtgever) of worden ontbonden (door de Opdrachtnemer). In beide gevallen rekenen partijen met elkaar af op basis van §16 lid 10 UAV-GC.
Auteur(s)T.L. de Leeuwe , N. Ligthart
LinkVolledige tekst artikel (rozemond.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2020-21
CiteertitelTBR 2022/5
SamenvattingIn deze kroniek worden de adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2020 - 1 juli 2021. Kronieken van de voorgaande jaren verschenen in eerdere jaargangen van dit tijdschrift. De adviezen worden per onderwerp behandeld, zodat lezers die geļnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp snel de relevante adviezen kunnen vinden. Adviezen die uit meerdere klachtonderdelen bestaan, komen dus soms bij diverse onderwerpen aan de orde.
Auteur(s)H.P.C.W. Strang , S.G. Tichelaar , P. Heijnsbroek , A.F. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelEen verlate reactie op 'De spijker op de kop'
CiteertitelTBR 2022/6
SamenvattingZoals de lezer van TBR wel bekend is, is er een discussie gaande betreffende de aansprakelijkheid voor het ontwerp dat door de opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking wordt gesteld. Deze discussie begon in juni 2018 met een publicatie in dit tijdschrift en de reacties daarop door een aantal auteurs, waarop vervolgens weer gereageerd werd door de oorspronkelijke auteurs. Auteur heeft destijds van die discussie afstand gehouden, omdat zij bezig was met het schrijven van haar afscheidsrede. Het verschijnen van Deel 15 van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht heeft zij aangegrepen om zich alsnog in die discussie te mengen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op annotatie bij ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054, TBR 2021/121 (Bierbrouwerij Texel)
CiteertitelTBR 2022/7
SamenvattingEerder verscheen in dit tijdschrift een annotatie van Karin Markerink bij de uitspraak van de Afdeling van 19 mei 2021 over de verplaatsing van de Texelse Bierbrouwerij. De auteur gaat in haar bijdrage in op enkele juridische aspecten van milieueffectrapportage, nu en onder de Omgevingswet. Ik denk dat de praktijk gebaat is bij verduidelijking van de figuur van de plan-m.e.r.-beoordeling. Vandaar deze reactie. In deze reactie sta ik eerst in algemene zin stil bij de m.e.r.-plicht onder huidig recht. Daarna reageer ik op een aantal punten van de annotatie.
Auteur(s)R. Sillevis Smitt
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 15-12-2021
CiteertitelTBR 2022/8
SamenvattingBouwplantoets. Bouwdelen buiten beoordeling laten? Beleid afwijkvergunning mede gericht op klimaatadaptatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het verdiepen van de keldervloer, het verlagen van het dak van de kelder, het realiseren van twee koekoeken in de kelder en het realiseren van een zwembad op het dak van de kelder op het perceel [locatie] in Amsterdam. [appellant] is eigenaar van het perceel [locatie] in Amsterdam. Op 16 maart 2016 heeft het college aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de kelder onder het pand op dit perceel. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels afgerond. Op 23 mei 2018 heeft [appellant] een nieuwe aanvraag bij het college ingediend, welke aanvraag bij brief van 10 augustus 2018 is gewijzigd, voor het in afwijking van de op 16 maart 2016 verleende vergunning verdiepen van de keldervloer, het realiseren van twee koekoeken in de kelder en het realiseren van een zwembad op het dak van de kelder.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2835
Artikel aanvragenVia Praktizijn