Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-01-2022
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelToeslag op de toeslagenaffaire?
CiteertitelM en R 2022/1
SamenvattingAfgelopen jaar bleken bestuur, wetgever en rechterlijke macht ernstig tekortgeschoten te zijn bij het behoorlijk behandelen van de burgers. Zij waren uiteindelijk bereid dat redelijk volmondig toe te geven en daarbij ook te erkennen dat er (heel) veel fouten waren gemaakt. Wat betreft bestuur en wetgever is nog weinig concreets uit het mea culpa voortgekomen, maar bij de bestuursrechter valt een hoopgevender ontwikkeling te zien.
Auteur(s)J. Rutteman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten bescherming Natura 2000-gebieden
CiteertitelM en R 2022/2
SamenvattingTijdens de jaarlijks terugkerende Actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht staan sinds jaar en dag ook de actualiteiten in wet- en regelgeving en jurisprudentie over de bescherming van Natura 2000-gebieden op het programma. En iedere keer blijkt ook dat zich in een jaar tijd veel ontwikkelingen hebben voorgedaan. Met deze bijdrage geeft de auteur een samenvatting van hetgeen tijdens de Actualiteitendag op 4 november 2021 is besproken.
Auteur(s)M.M. Kaajan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten afvalstoffenrecht 2020/2021
CiteertitelM en R 2022/3
SamenvattingEen selectie maken ten aanzien van wetgeving, beleid en jurisprudentie over afvalstoffen in het afgelopen jaar was geen moeilijke opgave. Er viel gewoonweg wat minder te kiezen dan gebruikelijk. Sommige uitspraken in deze rubriek vormen het sluitstuk van langjarige procedures. Andere uitspraken lijken een nieuwe tijd aan te kondigen, waarbij in het afvalstoffenrecht de aandacht wordt verscherpt richting afvalstoffen die zeer zorgwekkende stoffen bevatten.
Auteur(s)R.G.J. Laan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-12-2020
CiteertitelM en R 2022/4
SamenvattingBedrijf binnen een vergunningplichtig bedrijf: aparte inrichting, dus meldingsplichtig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal TSS gelast om te voldoen aan artikel 1.10, eerste en derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer onder oplegging van een dwangsom van 500,00 per week met een maximum van 2.000,00. [appellante sub 2] is eigenaar van de percelen [locatie] in Stadskanaal. Op de percelen zijn meerdere bedrijven gevestigd, waaronder TSS. TSS huurt onder meer de werkplaats van [appellante sub 2]. Het college heeft zich bij het besluit van 9 februari 2018 op het standpunt gesteld dat TSS een inrichting type B drijft waarvoor een melding moet worden gedaan en heeft TSS daarom gelast om te voldoen aan artikel 1.10, eerste en derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer onder oplegging van een dwangsom. Zowel [appellante sub 2] als TSS zijn het daarmee niet eens. Hun vrees is dat een melding van TSS de rechtspositie van [appellante sub 2] aantast.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-08-2021
CiteertitelM en R 2022/5
SamenvattingFosfaatrecht bij grensoverschrijdend bedrijf.
Samenvatting (Bron)Appellant exploiteert een melkveebedrijf nabij de grens met Duitsland en heeft in 2012 een melkveestal laten bouwen op Duits grondgebied. Het College is van oordeel dat in het herzieningsbesluit terecht geen fosfaatrechten zijn toegekend voor de melk- en kalfkoeien die op de peildatum in deze melkveestal werden gehouden. Van belang hiertoe is dat, a contrario geredeneerd, uit artikel 1, tweede lid, van de Msw volgt dat een op Duits grondgebied gelegen onderdeel van een Nederlands bedrijf niet valt onder de definitie van bedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Msw. Ook kan uit artikel 1, eerste lid, aanhef en onder m, van de Msw worden afgeleid dat een melkveestal die in Duitsland is gelegen, niet valt onder die definitie. Van strijd met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel is geen sprake.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-09-2021
CiteertitelM en R 2022/6
SamenvattingVergunningplichtige handeling in rivierbed en waterkering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de door [appellant] gevraagde watervergunning voor het slopen en bouwen van een woning op het perceel [locatie] te Heerewaarden, aan de linkeroever van de Waal in de gemeente Maasdriel, geweigerd. [appellant] heeft de minister op 22 januari 2019 verzocht om een vergunning als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onder c, van de Waterwet, in samenhang gelezen met artikel 6.12 van het Waterbesluit, voor het slopen en herbouwen van een woning op het perceel [locatie] te Heerewaarden, omdat handelingen worden verricht in het rijkswaterstaatswerk de Waal en in de waterkering. [appellant] wil qua oppervlakte en volume een grotere woning realiseren dan waarvoor op 31 januari 2013 een watervergunning is verleend. De huidige woning heeft een oppervlakte van 194,32 m≤ en een volume van 813,05 m≥ en ligt in het rivierbed van de Waal en op 300 m afstand buiten de primaire waterkering de Heerewaardense Afsluitdijk.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2024
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 05-10-2021
CiteertitelM en R 2022/7
SamenvattingBestaande rechten en aanspraak op voortzetten vergunde activiteiten, saldering met nieuwe activiteiten.
Samenvatting (Bron)Einduitspraak na tussenuitspraak waarmee een motiveringsgebrek in de revisievergunning is vastgesteld (cumulatie van geurhinder). Verweerder heeft met het herstelbesluit een extra voorschrift aan de revisievergunning verbonden (verkleining uitstroomoppervlak van de luchtwasser). Geen ruimte om meer en verdergaande eisen te stellen aan de inrichting. Verweerder heeft verzocht om ambtshalve aanpassing van de in het herstelbesluit genoemde uittreedsnelheid. De rechtbank gaat daartoe niet over omdat vergunninghouder met een rapport onderbouwd heeft verklaard zich ook aan de genoemde uittreedsnelheid te kunnen houden.
AnnotatorA. Collignon
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2021:7498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 28-10-2021, C-357/20
CiteertitelM en R 2022/8
SamenvattingBescherming van de directe omgeving van voortplantingsplaatsen Ė bescherming van tijdelijk verlaten voortplantingsplaatsen Ė geleidelijke vermindering ecologische functionaliteit.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 oktober 2021.#IE tegen Magistrat der Stadt Wien.#Verzoek van het Verwaltungsgericht Wien om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV, onder a) - Cricetus cricetus (veldhamster) - Rust- en voortplantingsplaatsen - Beschadiging of vernieling.#Zaak C-357/20.
AnnotatorP. Mendelts
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2021:881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-11-2021
CiteertitelM en R 2022/9
SamenvattingGestelde financiŽle zekerheid voor ontmanteling kerncentrale voor de tweede keer afgekeurd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2019 hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van FinanciŽn een aanvraag van GKN om de door haar gestelde financiŽle zekerheid op basis van artikel 15f van de Kernenergiewet goed te keuren afgewezen. GKN is eigenaar van de kerncentrale Dodewaard (hierna: de KCD). Deze kerncentrale is in 1997 stilgelegd. Vervolgens is bij besluit van 1 mei 2002 aan GKN een vergunning verleend om de KCD tot aan de daadwerkelijke ontmanteling voor een periode van 40 jaar in een toestand van veilige insluiting te houden. Er is hier onder meer voor gekozen omdat dit kostenvoordelen mee zou brengen. Door oprenting zou het vermogen van GKN gedurende deze periode van 40 jaar kunnen groeien tot het voor de ontmanteling benodigde bedrag. Aan die vergunning waren voorschriften verbonden, onder meer dat GKN verplicht was om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor het beheer van de financiŽle middelen voor het afwikkelen van de uiteindelijke ontmanteling van de centrale.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 10-11-2021, T-495/19
CiteertitelM en R 2022/10
SamenvattingBeroep tegen registratie burgerinitiatief ontvankelijk (maar ongegrond).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 10 november 2021.#Roemenie tegen Europese Commissie.#Institutioneel recht - Europees burgerinitiatief - Cohesiebeleid - Regio's met een nationale minderheid - Besluit tot registratie - Beroep tot nietigverklaring - Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld - Ontvankelijkheid - Artikel 4, lid 2, onder b), van verordening (EU) nr. 211/2011 - Motiveringsplicht.#Zaak T-495/19.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:T:2021:781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 19-12-2019, C-418/18 P
CiteertitelM en R 2022/11
SamenvattingBeroep tegen reactie op burgerinitiatief (de mededeling met juridische en politieke conclusies over het burgerinitiatief) ontvankelijk (maar ongegrond).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2019.#Patrick Gr?gor Puppinck e.a. tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Institutioneel recht - Burgerinitiatief ,E?n van ons' - Mededeling van de Europese Commissie waarin zij haar conclusies formuleert en uiteenzet waarom zij de in het burgerinitiatief gevraagde maatregelen niet neemt.#Zaak C-418/18 P.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2019:1113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-11-2021
CiteertitelM en R 2022/12
SamenvattingExterne saldering; instandhoudings- passende of mitigerende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een vergunning krachtens de Wet natuurbescherming verleend voor de realisatie en de ingebruikname van het project "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat" en heeft het college een ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wnb. Bij besluit van 27 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wegenwet de op- en afritten van de aansluitingen 39 Waalwijk-Oost, 43 Nieuwkuijk en 44 Vlijmen gelegen langs de rijksweg A59 in de gemeenten Waalwijk en Heusden aan het openbaar verkeer onttrokken. Bij besluit van 29 juni 2018 hebben provinciale staten de inpassingsplannen "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West" en "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost" vastgesteld. Het PIP GOL West en het PIP GOL Oost voorzien in een integrale gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Langstraat.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2627
Artikel aanvragenVia Praktizijn