Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 29-06-2005
Aflevering 3
TitelStrategische milieubeoordeling verplicht (II), MER voor plannen
CiteertitelVGR 2005, p. 57
SamenvattingIn deel I van dit artikel is een beschrijving gegeven van de plichten die sinds 21 juli 2004 voor Nederland voortvloeien uit de Europese SMB-richtlijn. In deel II zal worden ingegaan op het wetsontwerp tot implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving.
Auteur(s)M.R.J. Baneke
Pagina57-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHeffing van vennootschapsbelasting van woningcorporaties
CiteertitelVGR 2005, p. 64
SamenvattingAl meer dan een jaar doet het kabinet Balkenende II verwoede pogingen woningcorporaties gedeeltelijk te betrekken in de heffing van vennootschapsbelasting (tarief 2005: 31,5%). Het gaat met name om de winst behaald met koopwoningen. Dit is naast de inkomsten uit de sociale verhuur ťťn van de belangrijkste inkomensbronnen van woningcorporaties. Zo zijn woningcorporaties in de periode 2004-2009 voornemens maar liefst 70 000 koopwoningen te bouwen. Belastingheffing is tot op heden achterwege gebleven omdat de verantwoordelijke bewindslieden - staatssecretaris Joop Wijn van FinanciŽn en minister Sybilla Dekker van VROM - aanlopen tegen bezwaren van de Tweede Kamer, de Raad van State en de corporatiesector zelf. In deze bijdrage worden zowel de fiscale als volkshuisvestelijke ontwikkelingen rondom de belastingheffing van woningcorporaties in kaart gebracht.
Auteur(s)J.L. van de Streek
Pagina64-68
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit van Amsterdam)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet transparantie-beginsel bij Europese aanbestedingen: de stand van zaken
CiteertitelVGR 2005, p. 69
SamenvattingEen in de Europese aanbestedingspraktijk regelmatig terugkerende vraag is welke transparantie-eisen gelden ten aanzien van het gunningscriterium. Er zijn twee rechtsbronnen voor de beantwoording van deze vraag: de tekst van de Richtlijnen en het transparantiebeginsel. De tekst van de Richtlijnen is op dit punt summier, maar wel relatief duidelijk. De rechtsonzekerheid voor de praktijk vloeit met name voort uit onduidelijkheden met betrekking tot de reikwijdte van het transparantiebeginsel. Recente jurisprudentie van de Nederlandse rechter bevestigt dat strenge maatstaven worden gehanteerd, maar enkele voor de aanbestedingspraktijk essentiŽle vragen zijn nog niet expliciet beantwoord.
Auteur(s)Th. Straatman
Pagina69-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLopende wetgeving
CiteertitelVGR 2005, p. 73
SamenvattingIn het vorige nummer heb ik de voortgang van het wetsvoorstel met wijzigingen van de Wet bodembescherming besproken. Het voorstel had toen de Tweede Kamer net gepasseerd. Intussen heeft de Eerste Kamer de inhoudelijke behandeling gestart. Er zijn daar tot dusverre geen principiŽle bezwaren naar voren gebracht.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina73-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBTW-reparatiewetgeving inzake leaseconstructies
CiteertitelVGR 2005, p. 75
SamenvattingOp vrijdagavond 1 april heeft de Staatssecretaris van FinanciŽn BTW-reparatiewetgeving aangekondigd. Deze ziet op BTW-constructies inzake lease of verkoop van vastgoed, verbouwingen, roerende investeringsgoederen of software aan partijen die geen of een beperkt recht op BTW-aftrek hebben.
Auteur(s)J. Verbaan
Pagina75-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVennootschapsbelastingtarief omlaag: wie gaat dat betalen?
CiteertitelVGR 2005, p. 75
SamenvattingTer stimulering van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat heeft het kabinet eind april in de nota 'Werken aan winst' een verder verlaging van het vennootschapsbelastingtarief voorgesteld. De bedoeling is dat het tarief vanaf 2007, via een tussenstap van 27,4%, naar 26,9% gaat. Om de kosten die gepaard gaan met deze tariefsverlaging te dekken is onder meer voorgesteld de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen te beperken. Deze afschrijving is vanaf 2007 dan alleen nog maar mogelijk tot de werkelijke waarde. Het gevolg van deze maatregel is dat de kosten van de tariefsverlaging voor een groot deel voor rekening van de vastgoedsector komen.
Auteur(s)A. van Dijk
Pagina75-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet verhaalscontract in de nieuwe planschadewet
CiteertitelVGR 2005, p. 77
SamenvattingDe Tweede Kamer heeft op 16 december 2004 met algemene stemmen het voorstel van wet inzake planschadevergoeding aanvaard. Het wachten is op een akkoord van de Eerste Kamer.
Auteur(s)A.J. Coppelmans
Pagina77-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPlanschade en de wijzigingsbevoegdheid van artikel 11 WRO
CiteertitelVGR 2005, p. 78
SamenvattingVoorzover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt ten gevolge van - onder meer - de bepalingen van een bestemmingsplan, welke redelijkerwijs niet of geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe, zo luidt artikel 49 WRO.
Auteur(s)E.T. de Jong
Pagina78-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde
CiteertitelVGR 2005, p. 80
SamenvattingIn de vorige aflevering van deze rubriek is ingegaan op de vraag welke partij aansprakelijk is voor schade die aan het gehuurde zelf is ontstaan. Hierbij is uitgebreid ingegaan op de bewijslastverdeling zoals die volgt uit de artikelen 7:218 en 7:224 BW. In het navolgende zal het niet gaan over schade aan de gehuurde zaak zelf, maar over schade die veroorzaakt wordt door gebreken aan het gehuurde, de zogenaamde vervolgschade.
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina80-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe omgevingsvergunning
CiteertitelVGR 2005, p. 81
SamenvattingOp de website van het Ministerie van VROM is sinds 13 mei jl. het voorontwerp voor het wetsvoorstel Algemene Bepalingen omgevingsrecht te vinden, samen met een memorie van toelichting. In dit voorontwerp zijn de gedachten over de integratie van een aantal vergunningen op het beleidsterrein van VROM nader uitgewerkt. Doel van dit project 'VROM-vergunning' is de verlichting van administratieve lasten van het bedrijfsleven.
Auteur(s)B.J. Walraven
Pagina81-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet civiele bloed kruipt waar het fiscale niet gaan kan
CiteertitelVGR 2005, p. 83
SamenvattingOnlangs heeft de Staatssecretaris van FinanciŽn antwoorden gepubliceerd op een aantal aan hem voorgelegde vragen betreffende de overdrachtsbelasting. De vragen hebben vooral betrekking op de gevolgen voor die belasting van de werking van een ontbindende voorwaarde.
Auteur(s)E. Dijk
Pagina83-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelActualiteiten Besluit luchtkwaliteit
CiteertitelVGR 2005, p. 85
SamenvattingIn het Tijdschrift voor Vastgoedrecht van december 2004 is al aandacht besteed aan de problematiek omtrent het Besluit luchtkwaliteit. Aanleiding was de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de aanleg van een bedrijventerrein in Hendrik-Ido-Ambacht.
Auteur(s)L. van Schie-Kooman
Pagina85-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe aansprakelijkheid van de toetredende vennoot voor bestaande schulden van de VOF: crediteursbescherming dient te prevaleren
CiteertitelVGR 2005, p. 87
SamenvattingIndien marktpartijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling en realisering van bouwwerken wordt veelvuldig gebruikgemaakt van een vennootschap onder firma (VOF). Daarbij komt het voor, dat een partij als gevolg van voortschrijdende inzichten niet langer wenst te participeren in de VOF, dan wel dat er gedurende de rit nieuwe partners worden betrokken in de samenwerking.
Auteur(s)W.J.H. Koster
Pagina87-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn