Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-02-2022
Aflevering 7535
RubriekRedactioneel
TitelTwee benaderingen van decentralisatie, beide onjuist
CiteertitelGst. 2022/9
Samenvatting“Wanneer het algemeen belang dit noodzakelijk maakt, zal het kabinet, met inachtneming van de lokale autonomie en passende waarborgen, gebruik maken van de mogelijkheid een aanwijzing te geven aan de medeoverheden.” Deze passage uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte IV, trekt op het eerst gezicht misschien niet meteen de aandacht, maar is toch wel van groot belang. Zij zegt iets over hoe op landelijk niveau naar de samenwerking met de decentrale overheden wordt gekeken.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSubsidiëren met de WGR: de koninklijke weg?
CiteertitelGst. 2022/10
SamenvattingIn subsidieland zijn er in toenemende mate meerdere partijen aan de subsidieverstrekkende en/of subsidieontvangende kant betrokken bij de subsidiëring van maatschappelijke projecten. Dit artikel richt zich op meerdere partijen aan de subsidieverstrekkende kant. Centraal staat de vraag in hoeverre bestuursorganen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen als samenwerkingsverband kunnen subsidiëren.
Auteur(s)D.K. Jongkind
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe warmtepomp: de kansen en uitdagingen voor het omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2022/11
SamenvattingDe warmtepomp: hét (on)gemakkelijkste alternatief voor aardgas?
Auteur(s)J.S. Kramer , J. Zweers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-11-2021
CiteertitelGst. 2022/12
SamenvattingBetogingsvrijheid. Burgemeester heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de organisator op eigen kosten verkeersregelaars moest inzetten tijdens een betoging. Art. 5 WOM (Maastricht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2017 heeft de burgemeester van Maastricht naar aanleiding van een kennisgeving van [appellant A] beperkingen en voorschriften aan de demonstratie van 19 november 2017 gesteld. Op 12 november 2017 en 24 november 2017 heeft [appellant A] een kennisgeving gedaan over een demonstratie die op 19 november 2017, respectievelijk 10 december 2017 zou gaan plaatsvinden. In de kennisgeving over de demonstratie op 19 november 2017 heeft [appellant A] vermeld dat ten minste 200 personen zouden deelnemen en dat zij een route zouden lopen in het centrum van Maastricht tussen het Vrijthof en de Markt. In de kennisgeving over de demonstratie op 10 december 2017 heeft [appellant A] vermeld dat zij een route zouden lopen in het centrum van Maastricht tussen Plein 1992 en de Markt en dat ten minste 500 personen zouden deelnemen.
AnnotatorS.J.B. ter Beke
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-10-2021
CiteertitelGst. 2022/13
SamenvattingGefaseerde afhandeling WOB-verzoeken in batches door de Minister van VWS.
Samenvatting (Bron)De NOS en de NTR hebben bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 28 en 29 mei 2020 in totaal drie verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. De NOS en de NTR verzorgen het programma Nieuwsuur. Zij hebben bij de minister op 28 en 29 mei 2020 drie verzoeken ingediend op grond van de Wob. De verzoeken van de NOS en de NTR hebben volgens de minister betrekking op bijna 25.000 documenten. De NOS en de NTR zijn van mening dat niet tijdig is besloten op de drie Wob-verzoeken en hebben beroep ingesteld wegens het uitblijven van een besluit. Volgens hen is de door de minister toegepaste werkwijze in strijd met de Wob. Vast staat en ook niet in geschil is dat de minister ten tijde van de procedure bij de rechtbank geen besluiten had genomen op de verzoeken van de NOS en de NTR. De Afdeling zal moeten beoordelen of de naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank aangepaste gefaseerde werkwijze van de minister in overeenstemming is met de Wob.
AnnotatorS.E.A. Groeneveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-07-2021
CiteertitelGst. 2022/14
SamenvattingParkeerexces. Mobiele botenkraan permanent op dezelfde parkeerplaats. Huurovereenkomst met Hoogheemraadschap geen aanleiding af te zien van handhaving. (Haarlemmermeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om de kraan op de openbare parkeerplaats tegenover de [locatie] te Oude Meer te verwijderen en verwijderd te houden. [appellant] exploiteert de onderneming [bedrijf] aan de Ringvaart [locatie 2] te Aalsmeer. Deze locatie is omgeven door water en niet via de weg bereikbaar. Voor het in het water laten en uit het water halen van boten maakt het bedrijf gebruik van een kraan aan de overzijde van de ringvaart, op grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. De kraan staat op een openbare parkeerplaats ter hoogte van het perceel [locatie 1] te Oude Meer, nabij de woning van [appellant] aan de [locatie 3]. [appellant] is eigenaar van de kraan, die op wielen staat en verrijdbaar is.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-05-2021
CiteertitelGst. 2022/15
SamenvattingEen bestuursorgaan mag op grond van een meer algemene wettelijke grondslag (bijzondere) persoonsgegevens verwerken. Specifiek afwegingskader, bij gebreke aan een duidelijke wettelijke grondslag, voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Bewaartermijnen Archiefwet leidend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2018 heeft het bestuur van de raad voor rechtsbijstand een verzoek van [wederpartij] om vernietiging van de vonnissen die zij bij haar aanvragen om verlening van toevoegingen heeft overgelegd, afgewezen. Op 30 oktober 2017 heeft de toenmalige advocaat van [wederpartij] drie aanvragen om verlening van toevoegingen bij het bestuur ingediend, omdat [wederpartij] in hoger beroep wilde gaan tegen drie vonnissen van de kantonrechter van 18 augustus 2017. Bij deze aanvragen heeft de advocaat de drie vonnissen overgelegd. Op 31 mei 2018 heeft [wederpartij] aan het bestuur verzocht in verband met haar privacy deze drie vonnissen te verwijderen uit zijn systeem. Het bestuur heeft dat verzoek afgewezen. Deze vonnissen vormen volgens het bestuur een noodzakelijk onderdeel van het hele dossier, zowel bij de beoordeling van de aanvraag om rechtsbijstandssubsidie, als bij de vergoeding van de verrichte werkzaamheden door de rechtsbijstandsverlener.
AnnotatorC.N. van der Sluis , R. Wiekeraad
LinkVolledige tekst annotatie (linkedin.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-04-2021
CiteertitelGst. 2022/16
SamenvattingCombinatie van gegevens onvoldoende specifiek om te kunnen spreken van persoonsgegevens. Niet identificeerbaar op grond van de gegevens. (Gemert-Brakel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel een verzoek van [appellant] tot verwijdering van zijn persoonsgegevens en tot vergoeding van schade wegens onrechtmatige gegevensverwerking, afgewezen. [appellant] en het college zijn het er over eens dat een medewerker van het college op 3 augustus 2017 de volgende tekst heeft geplaatst in een topic op het VNG-Forum: "Ik ben het met [naam] eens dit is een te zwaar middel in de context van het verzoek (meneer vraagt info over zichzelf dat naar zijn eigen adres moet worden gestuurd). Een andere optie is wellicht - als je het risico wilt vermijden, om een geautoriseerde kopie te laten opsturen. Een dergelijke kopie kan de gemeente waar hij woont afgeven. []" Het VNG-Forum is een digitaal platform, opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat bedoeld is om medewerkers van gemeenten in staat te stellen met elkaar te overleggen.
AnnotatorC.N. van der Sluis , R. Wiekeraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 31-08-2021
CiteertitelGst. 2022/17
SamenvattingHet begrip ‘zeer dringende redenen’ in artikel 49 sub b heeft niet (langer) dezelfde betekenis als het begrip ‘zeer dringende redenen’ in artikel 16 Participatiewet. (Losser)
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de aflossing van een schuld. Begrip 'zeer dringende redenen' a.b.i. artikel 49 PW. Het betoog van appellante dat zij bij het ontstaan van de schuldenlast geen inkomen op bijstandsniveau had, treft geen doel. Uit de tekst van de wet vloeit voort dat niet alleen het inkomen van appellante ten tijde van het ontstaan van de schuldenlast van belang is, maar ook het inkomen dat appellante nadien, tot en met de datum van het besluit op de aanvraag, ter beschikking stond. Aan de verlening van de door appellante verzochte bijzondere bijstand stond dan ook in beginsel artikel 13, eerste lid, aanhef en onder g, van de PW in de weg. Artikel 49, aanhef en onder b, van de PW biedt in dat geval de mogelijkheid om toch bijzondere bijstand te verlenen, indien daartoe zeer dringende redenen bestaan en de in onderdeel a van artikel 49 van de PW genoemde mogelijkheid geen uitkomst biedt. Van zeer dringende redenen in vorengenoemde zin is sprake als een betrokkene schulden heeft die hem of haar bedreigen in de voorziening in het bestaan. Het begrip 'zeer dringende redenen' a.b.i. artikel 49, in artikel 49, aanhef en onder b, van de PW heeft niet dezelfde betekenis als dat begrip a.b.i. in artikel 16, eerste lid, van de PW. Zeer dringende redenen in de zin van artikel 49, aanhef en onder b, van de PW kan ook bestaan zonder dat zich een acute noodsituatie voordoet. In dit geval is geen sprake van geen sprake van zeer dringende redenen a.b.i. artikel 49, aanhef en onder b, van de PW. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat de schuld haar in haar bestaansvoorziening bedreigde.
AnnotatorJ.C. de Wit , H. Nummerdor-Buijs
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:2290
Artikel aanvragenVia Praktizijn