AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 02-07-2005
Aflevering 26
TitelHoge Raad, 01-04-2005, 39803
CiteertitelAB 2005/208
SamenvattingOnroerende zaak belasting; gedurende de bezwaarfase in opdracht van de heffingsambtenaar opgemaakt taxatierapport is een op de zaak betrekking hebbend stuk.
Samenvatting (Bron)8:42 Awb; op de zaak betrekking hebbende stukken; taxatierapport.
AnnotatorB.W. de Waard
Pagina1143-1144
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT3027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407357/1
CiteertitelAB 2005/209
SamenvattingBesluit tot verlening bouwvergunning bekend gemaakt aan aanvrager. In dit geval geen reden tot toepassing van art. 3:43 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning verleend aan de Heeren van Utrecht B.V. voor het renoveren van een sociŽteitszaal en het wijzigen van de bestemming in horeca D (restaurant) op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1145-1147
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-04-2005
CiteertitelAB 2005/210
SamenvattingVergunning voor grondwateronttrekking of infiltratie verplicht niet tot daadwerkelijke onttrekking of infiltratie.

(Belangengroep 'Waterberg' / de colleges van GS van Noord-Holland en Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2004, kenmerk DGWM/2004/957, hebben verweerders het verzoek van appellanten tot wijziging van de voorschriften van de aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam krachtens de Grondwaterwet verleende vergunning voor infiltratie en onttrekking van water aan de duinwaterwinplaats tussen Zandvoort en Noordwijk afgewezen. Dit besluit is op 19 april 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1147-1149
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405099/1
CiteertitelAB 2005/211
SamenvattingGedogen; legalisatie mogelijk; belangenafweging; verschil tussen niet handhaven en gedogen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2004, kenmerk 04.1576, heeft verweerder aan [partij] toestemming gegeven bepaalde activiteiten uit te oefenen, ook al wordt niet voldaan aan artikel 8.1., eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer. Dit besluit is op 13 mei 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1150-1152
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200407661/1 en 200408521/1
CiteertitelAB 2005/212
SamenvattingRechtstreeks beroep; gedogen; procedure bij gedogen; zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2004, kenmerk BMV U2004/3575, heeft verweerder besloten tot 1 januari 2006 te gedogen dat het door [partij] (hierna: de V.O.F.) geŽxploiteerde tankstation aan de [locatie] te [plaats] niet voldoet aan drie voorschriften van het Besluit tankstations milieubeheer (hierna: het Besluit).
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1152-1156
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 02-03-2005
CiteertitelAB 2005/213
SamenvattingOpenbaarheid door gemeente gemaakte kosten voor bezwaar- en beroepsprocedures; berusten onder; opstellen van documenten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) het met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door appellant gedane verzoek om informatie over de kosten die door de gemeente zijn gemaakt ter zake van door appellant gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures, niet ingewilligd.
AnnotatorE.J. Daalder
Pagina1156-1159
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2004, 200306296/1
CiteertitelAB 2005/214
SamenvattingVerkeersbesluit; nadeelcompensatie; ťgalitťbeginsel; causaal verband; bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) geweigerd appellante compensatie te verlenen voor de terugval in resultaat van de door haar gedreven onderneming tijdens de werkzaamheden in de straat, waar zij die onderneming drijft.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina1159-1162
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ1051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-04-2005, 02/4521 WAO
CiteertitelAB 2005/215
SamenvattingEisen aan onderzoek in kader WAO bij sociale aandoening.
Samenvatting (Bron)WAO-schatting. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Kan betrokkene de geselecteerde functies vervullen? Veelvuldig boeren, chronische vermoeidheid en concentratiestoornis. Nader onderzoek door psychiater.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1162-1164
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-04-2005, 03/2427 WAO + 04/4209 WAO
CiteertitelAB 2005/216
SamenvattingWijziging beperkingen in bezwaarfase moet verifieerbaar en toetsbaar zijn.
Samenvatting (Bron)Wijziging belastbaarheidspatroon in bezwaar. Voorwaarden wijzigingen aanbrengen.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1164-1168
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-04-2005, AWB 04/300
CiteertitelAB 2005/217
SamenvattingBestrijdingsmiddelen; intrekking toelating gewasbeschermingsmiddelen op basis van werkzame stof aldicarb, behoudens voor bepaalde 'essential uses'; ontvankelijkheid beroep: geen bezwaar; bepaling Beschikking 2003/199/EEG ongeldig; CBB niet bevoegd een handeling van een Gemeenschapsinstelling ongeldig te verklaren; verzoek prejudiciŽle beslissing; verzoek prejudiciŽle beslissing; verzoek versnelde procedure; ter beperking van risico's buitengewone spoed.
Samenvatting (Bron)In een procedure naar aanleiding van de toelating van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof aldicarb voor specifieke toepassingen (ook: 'essential uses') heeft het College het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciŽle vraag gesteld over de verenigbaarheid van beschikking 2003/199/EG met de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn. Beschikking 2003/199/EG vormt de basis van dit besluit van het Ctb. Met deze beschikking heeft de Raad besloten dat aldicarb niet als werkzame stof op bijlage I bij de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn wordt opgenomen. De voorhanden zijnde informatie volstond namelijk niet om vast te kunnen stellen of mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof aldicarb bevatten voldoen aan de in artikel 5 van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn genoemde eisen. Indien is besloten een werkzame stof al dan niet op bijlage I van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn te plaatsen kunnen slecht gewasbeschermingsmiddelen die actieve stoffen bevatten die op deze lijst zijn vermeld door de lidstaten worden toegelaten. Op grond van artikel 8 van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn moeten lidstaten dan ook toelatingen van dergelijke gewasbeschermingsmiddelen intrekken indien is besloten een werkzame stof niet op bijlage I van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn te plaatsen. De Raad heeft echter in beschikking 2003/199/EG bepaald dat lidstaten bevoegd zijn voor specifieke toepassingen toelatingen voor aldicarb bevattende gewasbeschermingsmiddelen te verstrekken. Op deze manier voorziet de beschikking in voorwaarden voor toelating die afwijken van de voorwaarden die zijn voorzien in de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn. De systematiek van de richtlijn brengt niet met zich dat enerzijds wordt besloten om een werkzame stof niet in de bijlage op te nemen en anderzijds wordt bepaald dat middelen die de werkzame stof bevatten door de lidstaten kunnen worden toegelaten. Aangezien het College van oordeel is dat de mogelijkheid van 'specifieke toepassingen' ongeldig is vanwege het ontbreken van een rechtsgrondslag in de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn, doch het College niet bevoegd is een handeling van een Gemeenschapsinstelling ongeldig te verklaren, wordt deze vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd. Het College ziet aanleiding om het Hof te verzoeken om op de prejudiciŽle beslissing een versnelde procedure toe te passen. De geldigheid van het bestreden besluit is immers afhankelijk van de geldigheid van de beschikking. Omdat voorts op communautair niveau niet is gebleken dat gewasbeschermingsmiddelen die aldicarb bevatten geen onaanvaardbare uitwerking hebben op planten en plantaardige producten, geen onaanvaardbare nadelige uitwerking hebben op het milieu in het algemeen en in het bijzonder geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens of dier of voor het grondwater, en het (communautaire) Permanent Comitť voor de Voedselketen negatief heeft geadviseerd over de bepaling ten aanzien van 'essential uses', en omdat in Nederland jaarlijks ongeveer 20.000 kilogram aldicarb wordt verhandeld, heeft het College het Hof verzocht de zaak met buitengewone spoed te behandelen zodat de risico's voor mens, dieren, planten en milieu zoveel mogelijk beperkt kunnen blijven. Het Hof is niet verplicht dit verzoek te honoreren.
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1168-1176
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT4368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 27-04-2005, 6486904-577
CiteertitelAB 2005/218
SamenvattingVerantwoordelijkheid voor stedelijk grondwaterpeil rust niet op gemeente, doch op waterschap; gemeente niet verantwoordelijk voor aanleg ontwateringssystemen.

(Wietse Kuipers / De gemeente Franekadeel).
AnnotatorA. van Hall
Pagina1176-1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn