Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 11-02-2022
Aflevering 1
RubriekKort & bondig
TitelGewijzigde eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden; spannend?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 1
SamenvattingOp 4 november 2020 is de eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden in werking getreden (hierna: de oude Regeling). Deze regeling is een maatregel binnen de structurele stikstofaanpak van het Rijk. De Regeling wordt uitgevoerd door de provincies. Met deze Regeling kunnen provincies complete landbouwbedrijven, inclusief landbouwgrond, opkopen. Hierdoor moet de stikstofuitstoot worden verminderd.
Auteur(s)H.A. van Bommel
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale kroniek 2021
CiteertitelTvAR 2022, afl. 1
SamenvattingIn deze beschouwing wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak op agrarisch-fiscale vlak.
Auteur(s)E. Smit , A. Verduijn
Pagina5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe juridische pracht van pacht en jacht
CiteertitelTvAR 2022, afl. 1
SamenvattingAl sinds de 19de eeuw is de positie van de pachter in het jachtrecht verankerd, in die zin dat de pachter in beginsel de jachtgerechtigde is en ook verantwoordelijk is voor de bestrijding van schade veroorzaakt door in het wild levende dieren. In de laatste herziening van het jachtrecht, die heeft geresulteerd in de Wet natuurbescherming, is tegen de achtergrond van het behalen van bepaalde natuurdoelen aan deze positie getornd.
Auteur(s)C.F. van Helvoirt
Pagina14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKringlooplandbouw: Verslag jaarvergadering 2021, Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelTvAR 2022, afl. 1
SamenvattingOp vrijdag 10 september 2021 vond de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaats. Als thema stond het begrip 'kringlooplandbouw' centraal, waarover eerder in dit tijdschrift een preadvies verscheen.
Auteur(s)R. Jansen
Pagina19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 16-07-2021
CiteertitelTvAR 2022/8080
SamenvattingSchadeloosstelling wegens waarde van gerooide bomen op landgoed? Waardevermindering van het overblijvende.
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling wegens waarde van gerooide bomen op landgoed? Waardevermindering van het overblijvende.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-12-2021
CiteertitelTvAR 2022, afl. 1
SamenvattingHerziening boetebesluit meststoffenwet. Het criterium 'evident onredelijk' suggereert dat een belangenafweging moet plaatsvinden. Die belangenafweging maakt het CBb ook in het geval van de boer. Het CBb oordeelt dat de enkele omstandigheid dat ná het onherroepelijke besluit voor de boer positieve rechtspraak is gewezen, onvoldoende is voor de stelling dat de mestboete evident onredelijk is. Daarbij is van belang dat de minister alle mestboetes destijds op dezelfde manier beoordeelde en oplegde, aldus het CBb. Vervolgens wijst het CBb erop dat de boer (althans, zijn gemachtigde) er in 2014 geen punt van heeft gemaakt dat de handhavingsmarges geheim of onduidelijk waren, terwijl hij dat punt toen wel had kunnen maken. Ook daarom is volgens het CBb geen sprake van evidente onredelijkheid. De les die daaruit kan worden getrokken is dat goede raad (en rechtsbijstand) goud waard is. De lat voor herziening van mestboetes met formele rechtskracht ligt dus hoog.
Samenvatting (Bron)Verzoek om herziening van een boetebesluit wegens overtreding van artikel 7 in samenhang met artikel 8 van de Msw. Volgens vaste rechtspraak is een uitspraak van een rechterlijke instantie geen nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid zoals bedoeld in artikel 4:6 van de Awb. De door appellante aangehaalde uitspraken van het College van 18 december 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:652, 653 en 654) zijn daarom geen nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid in die zin. Verder is het besluit om niet terug te komen van het boetebesluit niet evident onredelijk. Appellante heeft geen bijzondere feiten of omstandigheden gesteld die zouden kunnen leiden tot het oordeel dat de minister in haar geval minder belang had moeten toekennen aan de rechtszekerheid dan aan het (financiële) belang van appellante bij heroverweging van het boetebesluit.
AnnotatorR. Ligtvoet
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:1050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 05-03-2021
CiteertitelTvAR 2022, afl. 1
SamenvattingOverheidsprivaatrecht. Inspanningsverplichting gemeente. Dit arrest van de Hoge Raad is van belang voor de praktijk van de gebiedsontwikkeling. Centraal staat de contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen. Volgens de Hoge Raad was 's hofs oordeel, dat de gemeente ten aanzien van de overschrijding van de beslistermijn geen verdergaande aansprakelijkheid op zich had genomen dan de aansprakelijkheid voor dat geval op grond van onrechtmatige daad, van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk. Ook het oordeel dat niet-naleving van de inspanningsverplichting alleen maar tot aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad zou kunnen leiden indien sprake is van bijkomende omstandigheden, gaf geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Uit dit arrest blijkt dat als een ontwikkelaar een verdergaande aansprakelijkheid van de overheid wil bewerkstelligen, dan moet die contractuele aansprakelijkheid bij niet-naleving van de inspanningsverplichting uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Alleen dan kan worden voorkomen dat bijkomende omstandigheden moeten worden gesteld om bij overschrijding van de beslistermijn een aansprakelijkheid uit hoofde van een onrechtmatige daad te onderbouwen.
Samenvatting (Bron)Overheidsprivaatrecht. Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen m.b.t. aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad aansprakelijkheid bestaat? HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040 (Eindhoven/curatoren) en HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579 (Amsterdam/Have).
AnnotatorW.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst annotatie (Feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2021:339
Artikel aanvragenVia Praktizijn