Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 03-03-2022
Aflevering 7536
RubriekRedactioneel
TitelBehoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet: Gedogen overtreding coronaregels niet zonder risico
CiteertitelGst. 2022/18
SamenvattingVerscheidene burgemeesters stonden op zaterdag 5 januari jl. hun horeca en cultuurinstellingen toe om open te zijn, dit ondanks de lockdownmaatregelen die dat uitdrukkelijk verboden. Deze tolerante houding werd onder meer gemotiveerd met het argument dat ondernemers hun actie hadden ingekleed als een demonstratieve openstelling. De burgemeester van Valkenswaard zag deze vorm van protest ‘dus als een demonstratie’ en besloot niet te handhaven tussen 10.00 uur en 14.00 uur.
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSubsidiëren met de WGR: ervaringen in de praktijk
CiteertitelGst. 2022/19
SamenvattingIn subsidieland zijn er in toenemende mate meerdere partijen aan de subsidieverstrekkende en/of subsidieontvangende kant betrokken bij de subsidiëring van maatschappelijke projecten. Dit artikel richt zich op meerdere partijen aan de subsidieverstrekkende kant
Auteur(s)D.K. Jongkind
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrioriteringsbeleid in relatie tot de beginselplicht tot handhaving: Een artikelnoot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961
CiteertitelGst. 2022/20
SamenvattingIn de casus die ten grondslag ligt aan de in deze artikelnoot te behandelen Afdelingsuitspraak heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren inderdaad een handhavingsactie uitgevoerd, echter in een geval met juist een lage prioriteit volgens het handhavingsbeleid (de oprichting van een erfafscheiding van 2 meter zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en in strijd met het bestemmingsplan). Gehandhaafd is naar aanleiding van een ontvangen handhavingsverzoek.
Auteur(s)Y. Schönfeld
LinkVolledige tekst artikel (Pouderoyentonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-09-2021
CiteertitelGst. 2022/21
SamenvattingOvertreding met lage prioriteit in het beleid. Handhavingsverzoek. Opleggen last onder dwangsom onvoldoende gemotiveerd. (Wijdemeren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast een houten erfafscheiding op het perceel [locatie A] in Loosdrecht aan te passen tot een hoogte van 1 m en aangepast te houden, of te verwijderen en verwijderd te houden. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving heeft het college een controle van het perceel uitgevoerd. Uit die controle is gebleken dat [appellante] op het perceel een erfafscheiding heeft geplaatst met een maximale hoogte van 2 m. Niet in geschil is dat de erfafscheiding in strijd is met het bestemmingsplan "Loosdrecht landelijk gebied noordoost - 2012", omdat de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 1 m mag bedragen. Ook is niet in geschil dat [appellante] door het plaatsen van de erfafscheiding in strijd heeft gehandeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-12-2021
CiteertitelGst. 2022/22
SamenvattingOnvoldoende bescherming molenbiotoop, mede door Tegelen-doctrine. (Ommen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Ommen het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Hammerweg 64" vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in de bouw van een nieuwe woning op het perceel Hammerweg 64 te Ommen in verband met de sloop van de ter plaatse aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing. Net als in het vorige bestemmingsplan, is aan de gronden van het plangebied de gebiedsaanduiding "Vrijwaringszone - Molenbiotoop" toegekend. Stichting Ommer Molens is beheerder van onder meer de Besthmenermolen aan de Hammerweg 59a te Ommen. Zij komt op voor het behoud van onder meer deze molen en vreest dat door de op grond van het bestreden plan maximaal toegestane bouwhoogte van 10 m voor de woning en 8 m voor bijgebouwen en overkappingen de windvang voor de molen wordt beïnvloed.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:3009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-10-2021
CiteertitelGst. 2022/23
SamenvattingWoningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet. Onderzoek naar bijzondere eisen aan vervangende woonruimte. Toets van de bestuursrechter aan noodzakelijkheid en evenredigheid. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2019 heeft de burgemeester van Rotterdam besloten om de huurwoning van [appellanten sub 2] aan de [locatie] voor zes maanden te sluiten. De burgemeester is op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als in een woning een middel als bedoeld in lijst I of lijst II, behorend bij de Opiumwet, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. De burgemeester heeft besloten de woning voor zes maanden te sluiten, omdat de politie op 30 oktober 2018 in de slaapkamer van een meerderjarige zoon 237,7 g cocaïne, een contant bedrag van 7.000,00, een grammenweegschaal en een rol plastic zakjes heeft aangetroffen. [appellanten sub 2] en de burgemeester zijn het met elkaar eens dat de burgemeester bevoegd was om het pand te sluiten, maar verschillen van mening over de vraag of hij in redelijkheid van die bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken.
AnnotatorS.K. Hooijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-09-2021
CiteertitelGst. 2022/24
SamenvattingGeen openbare vermakelijkheden in de zin van de Zondagswet. (Zoetermeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 5 juni 2019 heeft de burgemeester van Zoetermeer de aanvragen van HKS om evenementenvergunningen voor twee handboogschietwedstrijden ingewilligd en evenementenvergunningen en ontheffingen in de zin van artikel 4, derde lid, van de Zondagswet verleend. HKS is een handboogschietvereniging in Zoetermeer. HKS heeft bij de burgemeester evenementenvergunningen aangevraagd om twee handboogschietwedstrijden, de 'Veldronde Lakota Trophy" op 30 juni 2019 en 'Westerparkronde (3D)' op 14 juli 2019, te houden in het Westerpark in Zoetermeer. De burgemeester heeft de aanvragen bij besluiten van 5 juni 2019 ingewilligd en daarnaast ontheffingen verleend in de zin van artikel 4, derde lid, van de Zondagswet. HKS heeft bezwaar gemaakt tegen de besluiten van 5 juni 2019. Volgens HKS zijn de wedstrijden geen openbare vermakelijkheid in de zin van artikel 4 van de Zondagswet, reden waarom geen ontheffing nodig is.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-12-2021
CiteertitelGst. 2022/25
SamenvattingControle coronatoegangsbewijs van ouders die kinderen helpen omkleden voor zwemles niet verplicht, omdat het hoofddoel van zwemles verwerven van zwemvaardigheid is en het daarom niet kan worden gekwalificeerd als sportbeoefening of vermaak in de zin van art. 53ra Wet publieke gezondheid (Hilversum).
Samenvatting (Bron)De burgemeester van Hilversum heeft aan zwembad t Gooische Bad een last onder dwangsom opgelegd die inhoudt dat het zwembad alleen open wordt gesteld voor publiek vanaf 18 jaar met een geldig coronatoegangsbewijs. Het zwembad heeft de voorzieningenrechter gevraagd om de CTB-plicht op te schorten bij het halen, brengen en omkleden van jonge kinderen bij zwemlessen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het hoofddoel van zwemles onderwijs is en geen sport. Kinderen gaan immers naar zwemles om te leren zwemmen en hun zwemdiplomas te halen. Het zwembad is met name geschikt om die zwemlessen te geven en daarom is het volgens de voorzieningenrechter geen binnensportlocatie. De voorzieningenrechter schorst daarom de opgelegde last onder dwangsom.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:6269
Artikel aanvragenVia Praktizijn