AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-03-2022
Aflevering 11
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 15-04-2021, C-733/19
CiteertitelAB 2022/90
SamenvattingVerbod pulskorvisserij. Nederland/Raad en Parlement.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 april 2021.#Koninkrijk der Nederlanden tegen Raad van de Europese Unie en Europees Parlement.#Beroep tot nietigverklaring - Gemeenschappelijk visserijbeleid - Verordening (EU) nr. 1380/2013 - Instandhouding en duurzame exploitatie van visbestanden - Bescherming van mariene ecosystemen - Verordening (EU) 2019/1241 - Technische maatregelen - Bijlage V, deel D - Verbod op visserij met een elektrische pulskor - Evenredigheidsbeginsel - Voorzorgsbeginsel.#Zaak C-733/19.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2021:272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 03-09-2021
CiteertitelAB 2022/91
SamenvattingIntrekking en niet verlengen toestemmingen pulskorvisserij in strijd met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel?
Samenvatting (Bron)Uitspraak in beroepen van pulsvissers uit groep 3 over het niet verder verlengen van hun pulstoestemming. Naar het oordeel van de rechtbank verzetten het rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel zich niet tegen het niet verder verlengen van de pulstoestemmingen en was er in die besluiten geen ruimte voor de beoordeling van de nadelige gevolgen van die niet verdere verlenging in het kader van een onzelfstandig schadebesluit.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RBROT:2021:8603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-11-2021
CiteertitelAB 2022/92
SamenvattingOmgevingsvergunning zonnepark, schending overlegverplichting levert geen verschoonbare termijnoverschrijding voor Staatssecretaris van Defensie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde aan Sunvest Ontwikkeling B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark (25 jaar) met bijhorende en recreatieve bouwwerken op het perceel Groenewoudseweg 99 in Zeewolde. Sunvest wil een zonnepark met bijbehorende recreatieve bouwwerken realiseren aan de Groenewoudseweg 99 in Zeewolde. Het zonnepark heeft een omvang van ongeveer 7,6 ha, waarvan 4,6 ha zal worden gebruik voor het plaatsen van zonnepanelen. Op ongeveer 3,5 km afstand van het zonnepark, aan de Juttepeerlaan in Zeewolde, komt een militaire zendinstallatie. Het antennepark zal gebruikt worden voor (korte golf-)radioverbindingen met schepen en militaire eenheden in missiegebieden. De staatssecretaris vreest dat het zonnepark zal leiden tot ongewenste verstoring en be´nvloeding van de zendkwaliteit van het antennepark. Ook vreest hij dat het antennepark het zonnepark zal verstoren.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-11-2021
CiteertitelAB 2022/93
SamenvattingBeroep op vertrouwensbeginsel. Onderbouwing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de aanvraag van [appellant] om afgifte van een rijbewijs afgewezen. [appellant] heeft op 22 juli 2019 een rijbewijs aangevraagd. Bij besluit van dezelfde dag heeft de burgmeester deze aanvraag afgewezen, omdat [appellant] niet rechtmatig in Nederland verblijft. De commissie heeft vastgesteld dat [appellant] de Turkse nationaliteit heeft. Gelet op artikel 111, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 kan aan hem een rijbewijs worden afgegeven als hij rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, aanhef en onder l, van de Vreemdelingenwet 2000. Hierin is bepaald dat een vreemdeling uitsluitend rechtmatig verblijf in Nederland heeft als hij verblijfsrecht ontleent aan Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de ontwikkeling van de associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Turkije (hierna: Besluit nr. 1/80).
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-11-2021
CiteertitelAB 2022/94
SamenvattingTerugkeerbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingetrokken, hem opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
AnnotatorV.M. Bex-Reimert , P.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-10-2021
CiteertitelAB 2022/95
SamenvattingNatuurvergunning. Interne saldering. Scheepvaartbewegingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen EEW vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming voor het uitbreiden van de huidige inrichting met en het inwerking hebben van een derde afvalverbrandingslijn bij EEW, Oosterhorn 38 te Farmsum, gemeente Delfzijl (vanaf 1 januari 2021: gemeente Eemsdelta). Deze zaak gaat over de afvalenergiecentrale van EEW op het perceel Oosterhorn 38 te Farmsum. Bij besluit van 15 november 2019 heeft het college een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, zoals dat toen luidde, verleend voor het uitbreiden van de huidige inrichting met, en het in werking hebben van, een derde afvalverbrandingslijn op het perceel. Voor de eerste twee afvalverbrandingslijnen van de afvalenergiecentrale is op 13 juni 2007 een Natuurbeschermingswet 1998-vergunning verleend.
AnnotatorC.J. Seijsener , R.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 25-08-2021
CiteertitelAB 2022/96
SamenvattingGedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem besloten tot invordering van een door [appellant A] en [appellant B] verbeurde dwangsom van 10.000,00. [appellant A] en [appellant B] zijn eigenaars van de woning aan de [locatie] in Gorinchem (hierna: de woning). Zij hebben in 2017 de woning verhuurd aan een organisatie die kamers verhuurt aan arbeidsmigranten en andere werknemers. Bij besluit van 1 maart 2018 (hierna ook: het dwangsombesluit) heeft het college [appellant A] en [appellant B] een last onder dwangsom opgelegd vanwege strijd met de voor kamergewijze bewoning van woningen geldende (brandveiligheids-)voorschriften. In het dwangsombesluit staat dat een draagbaar (gekeurd) blustoestel ter plaatse van de keuken en een schriftelijke bevestiging van goedkeuring op de elektriciteitsvoorziening ontbreken. Ook is er geen melding brandveilig gebruik ingediend en ontbreken op bepaalde plaatsen rookmelders.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (handhavingsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 02-06-2021
CiteertitelAB 2022/97
SamenvattingTerugkeerbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
AnnotatorV.M. Bex-Reimert
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-05-2021
CiteertitelAB 2022/98
SamenvattingBij de beantwoording van de vraag welke kosten kunnen worden verhaald, moet worden gekeken naar de omschrijving van de last onder bestuursdwang in het besluit waarbij die is opgelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2019 heeft het college de kosten voor toepassing van bestuursdwang gesteld op 28.942,81 en deze kosten bij [appellant] in rekening gebracht. [appellant] is eigenaar van het perceel [locatie] in Voorst waar in 2017 een hennepplantage is aangetroffen. Op 10 januari 2018 heeft de politie aan de gemeente gemeld dat op het perceel een drugslaboratorium was ontdekt en dat het laboratorium werd ontruimd. Toen is geconstateerd dat het afval uit het productieproces in de mestkelders en het riool is geloosd. Op 11 januari 2018 is door controleurs van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel geconstateerd dat de vloeren van de drie productieruimten inclusief de mestgoten zijn besmet. Het gaat hier om ongeveer 60 m▓ aan vloeroppervlak. Een van de twee mestkelders in de grote schuur is gebruikt om het afval op te slaan en van daaruit in het riool en de sloot te pompen. De andere mestkelder staat vol water. De mestgoot van de productieruimte komt uit op de eerste mestkelder.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (handhavingsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-01-2022, C2020.260
CiteertitelAB 2022/99
SamenvattingCentraal Tuchtcollege verduidelijkt betekenis van correctierecht persoonsgegevens in rapportage.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2022:24
Artikel aanvragenVia Praktizijn