TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 17-03-2022
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelBescherming van platformwerkers: door Europa of door lidstaten?
CiteertitelTRA 2022/19
SamenvattingDe auteur besteedt aandacht aan recente initiatieven van de Europese Commissie ter bescherming van platformwerkers. Dit onderwerp illustreert immers de mogelijkheden, beperkingen en dilemma’s van Europese sociale politiek (zie ook TRA 2022/26).
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkMeer over dit onderwerp (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelILO-vakbondsrechten voor arbeidsmigranten
CiteertitelTRA 2022/20
SamenvattingEen wettelijk recht op toegang tot de werkvloer voor vakbonden kent de Nederlandse wetgeving niet. Het is wel in ILO-verdragen verankerd en de toezichtsorganen hebben een uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld inzake vakbondsfaciliteiten. Naast publiekrechtelijke handhaving door inspectiediensten van de overheid, is privaatrechtelijke naleving van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in wet en cao door vakbonden onontbeerlijk voor de belangenbehartiging van vaak kwetsbare arbeidsmigranten. De regering heeft aangekondigd de aanbevelingen van de Commissie Roemer voor arbeidsmigranten over te nemen. De uitspraken van de ILO-toezichtorganen bieden een goede leidraad om dit voornemen uit te voeren.
Auteur(s)K. Boonstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelRe-integratie door de eigenrisicodrager volgens de ZW: de route naar een vast dienstverband?
CiteertitelTRA 2022/21
Samenvattinget aandeel in de totale Nederlandse loonsom van eigenrisicodragers ligt in 2021 rond de 50%. Dit forse aandeel onderstreept het belang van helderheid over de aard van de op de eigenrisicodrager rustende re-integratieverplichtingen. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de wettelijke verplichting van de eigenrisicodrager zijn voormalige (uitzend)werknemers te re-integreren ‘alsof nog een dienstbetrekking met hem bestaat’ meebrengt dat hij hen een (vast) dienstverband moet aanbieden.
Auteur(s)L. van den Berg
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelRegelingen over werktijden, wekelijkse rusttijd en vakantieverlof in een Europese context bezien
CiteertitelTRA 2022/22
SamenvattingHet toezichthoudend orgaan op naleving van de verdragsverplichtingen van het ESH heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de situatie in Nederland wat betreft werktijden, wekelijkse rusttijd en het jaarlijks wettelijk vakantieverlof niet in overeenstemming is met art. 2 ESH over het recht op billijke arbeidsvoorwaarden. In dit artikel wordt besproken op welke punten de Nederlandse situatie in strijd is met het ESH.
Auteur(s)I. van der Helm
LinkVolledige tekst verdragsartikel (2 ESH, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelRechtbank Den Haag 06-12-2021
CiteertitelTRA 2022/23
SamenvattingEen nieuw speelveld voor diepslapers.
Samenvatting (Bron)Compensatie transitievergoeding, loonsanctie, einde reguliere opzegverbod wegens ziekte voor 1 juli 2015, maximeringsbepaling. Beroep gegrond.
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2021:13706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 03-12-2021
CiteertitelTRA 2022/24
SamenvattingAansprakelijkheid Staat voor blootstelling aan chroom-6.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Blootstelling (oud-)defensiemedewerkers aan verf met chroom-6. Onder meer klacht van de Staat dat uitkeringen op grond van collectieve regeling niet erkenning van aansprakelijkheid inhouden.
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Overijssel 08-12-2021
CiteertitelTRA 2022/25
SamenvattingNaleving van afspraken in kader instemmingstraject of als zelfstandig verzoek.
Samenvatting (Bron)De ondernemingsraad van Keolis eiste aanpassing van de diensttijdenregeling 2022, die op 12 december a.s. ingaat. De ondernemingsraad vindt de op- en afstaptijden voor de buschauffeurs te kort. Dat komt volgens de ondernemingsraad doordat Keolis een afspraak over de invoering van een automatiseringssysteem heeft geschonden. Dat systeem heeft volgens de ondernemingsraad heel veel storingen, chauffeurs moeten daardoor jakkeren om hun route op tijd te rijden. De kort geding rechter wijst de vordering af, omdat de ondernemingsraad niet goed genoeg heeft aangetoond dat Keolis de afspraak heeft geschonden. Dat het systeem inderdaad zo vaak hapert als de ondernemingsraad zegt is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daarnaast houdt wat de ondernemingsraad nu wil een ingrijpende en moeilijk terug te draaien ingreep in, terwijl de verwachting is dat de kantonrechter op een afzienbare termijn met meer informatie over de zaak zal beslissen. De gevraagde ingreep is ook om die reden niet toewijsbaar. Tot slot weegt mee dat Keolis een aantal praktische voorstellen heeft gedaan om de ondernemingsraad enigszins tegemoet te komen, maar dat de ondernemingsraad die heeft afgewezen.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2021:4610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelVoorstel van de Europese Commissie voor een ontwerprichtlijn bescherming van platformwerkers, 9 december 2021
CiteertitelTRA 2022/26
SamenvattingDe Europese Commissie ziet aanleiding voor een ingrijpen op EU-niveau ten einde de arbeidsvoorwaarden van platformwerkers te verbeteren en daardoor tegelijkertijd de mogelijkheden en de flexibiliteit van de platformeconomie te versterken.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelNo-riskbeleid UWV ten aanzien van de 35-minner: blij met een dode mus?
CiteertitelTRA 2022/27
SamenvattingDe auteur bespreekt intern beleid van het UWV ten aanzien van No-risk en voorziet een deel van dat beleid van enig commentaar. Er is met name aandacht voor de positie van de 35-minner (de groep werknemers die bij een WIA-keuring minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt beoordeeld).
Auteur(s)P.S. Fluit
Artikel aanvragenVia Praktizijn