Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-03-2022
Aflevering 3
RubriekGastcolumn
TitelStürmische Bravo und Händeklatschen?
CiteertitelTBR 2022/22
SamenvattingStürmische Bravo und Händeklatschen … dat zal er waarschijnlijk bij velen - tegenstanders van de Omgevingswet uitgezonderd - geklonken hebben bij het kennisnemen van de brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) van 24 februari 2022 aan de Tweede en Eerste Kamer. Met deze brief biedt Hugo de Jonge in voorhang het ontwerp KB aan waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan beleid naar verplichtingen: De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
CiteertitelTBR 2022/23
SamenvattingEind 2021 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken een voor de energietransitie belangrijk wetsvoorstel ter consultatie gelegd, namelijk het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. In het Klimaatakkoord wordt naast individuele verduurzaming van bouwwerken vooral ingezet op collectieve verduurzaming via de zogenaamde wijkgerichte aanpak, waarbij gemeenten de regie hebben over de planvorming en realisatie van CO2-emissiereductie in de (bestaande) gebouwde omgeving.
Auteur(s)J.J. Karens
LinkMeer over dit wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe kleren van de architect: over de (her)waardering van zijn positie in het toekomstige bouwproces: Jaarrede uitgesproken op 9 december 2021 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2022/24
Samenvatting‘De nieuwe kleren van de keizer’ is een sprookje uit 1837 van de Deense verteller Hans Christian Andersen. Het vertelt het verhaal van een keizer die zo ijdel is dat hij kleren wil dragen van een stof die niet bestaat, een stof die nog niemand heeft. Twee rondreizende kleermakers foppen hem door een stof aan te bieden die alleen zichtbaar zou zijn voor slimme mensen.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis: Verslag van de (hybride) VBR jaarvergadering gehouden op 9 december 2021 te ’s-Gravenhage en online
CiteertitelTBR 2022/25
SamenvattingDe jaarvergadering 2021 van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) stond dit jaar in het teken van de gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis. Voor een tweede keer vond de jaarvergadering plaats in een hybride vorm, met zowel deelnemers die fysiek aanwezig konden zijn, als deelnemers die online participeerden.
Auteur(s)J. van Noort
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelPar. 47 UAV 2012
CiteertitelTBR 2022/26
SamenvattingReactie op TBR 2021/139
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelZoek de verschillen
CiteertitelTBR 2022/27
SamenvattingEen korte reactie op een verlate reactie
Auteur(s)A.L.M. Keirse , B.J. Broekema-Engelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-10-2021
CiteertitelTBR 2022/28
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid. Geen grondslag in Wro en rechtspraak voor opvatting dat wijzigingsbevoegdheid alleen bedoeld is voor functiewijziging met vergelijkbare of mindere inbreuk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2019 heeft de raad van de gemeente Westland het bestemmingsplan "1e Herziening Honderdland fase 2" vastgesteld. Op 27 juni 2017 heeft de raad, ter versterking van de agro-logistieke draaischijffunctie, het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" vastgesteld. Het plan is na de uitspraak van de Afdeling van 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3063, onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" biedt met name ruimte voor het vestigen van grootschalige bedrijven. Daarnaast is er ruimte voor onder meer horecabedrijven, een congrescentrum, zelfstandige kantoren, één indoor speeltuin en één verkooppunt voor motorbrandstoffen. De raad heeft aan de herziening ten grondslag gelegd dat is gebleken dat de regels voor horecabedrijven in bestemmingsplan "Honderdland fase 2" dermate ruim geïnterpreteerd kunnen worden, dat er onbedoelde planologische ruimte wordt geboden voor gebouwen voor nachtverblijf van arbeidsmigranten.
AnnotatorR.J.J.M. Pans , G.T.J.M. Jurgens , B.J. Schueler
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 21-03-2018
CiteertitelTBR 2022/29
SamenvattingKruimelgeval. Strijdig gebruik nog te bouwen bouwwerk:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan Aldi Zaandam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een Aldi supermarkt op het perceel Schipperskade 3 te Wieringerwerf (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 24-11-2021
CiteertitelTBR 2022/30
SamenvattingMotiveringseisen. Extern salderen. Passende beoordeling. Mitigerende maatregel:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een vergunning krachtens de Wet natuurbescherming verleend voor de realisatie en de ingebruikname van het project "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat" en heeft het college een ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wnb. Bij besluit van 27 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wegenwet de op- en afritten van de aansluitingen 39 Waalwijk-Oost, 43 Nieuwkuijk en 44 Vlijmen gelegen langs de rijksweg A59 in de gemeenten Waalwijk en Heusden aan het openbaar verkeer onttrokken. Bij besluit van 29 juni 2018 hebben provinciale staten de inpassingsplannen "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West" en "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost" vastgesteld. Het PIP GOL West en het PIP GOL Oost voorzien in een integrale gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Langstraat.
AnnotatorM.E. van Velzen-De Boer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelTBR 2022/31
SamenvattingAfscheid grondentrechter, omgevingsrechtelijke zaken:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand aan [pluimveebedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de stalinrichting op het perceel [locatie 1] te Geerdijk. Op het perceel is een pluimveebedrijf gevestigd waar legkippen worden gehouden. Het pluimveebedrijf wil de stalinrichting van de pluimveestal vervangen door een volière-huisvesting voor het houden van 15.000 stuks biologische legkippen (de voorkeuroptie) of 18.050 stuks vleeskuikenouderdieren (de terugvaloptie). Daarnaast wil het pluimveebedrijf een mestloods en wintergarten realiseren op het perceel. Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] vrezen voor overlast als gevolg van de aanpassingen aan het pluimveebedrijf en voor nadelige gevolgen voor de natuur in de omgeving.
AnnotatorH.A.J. Gierveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 15-12-2021
CiteertitelTBR 2022/32
SamenvattingPlanschade. Normaal maatschappelijk risico:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer het verzoek van [appellant sub 1] om een tegemoetkoming in door hem geleden planschade, voor zover thans van belang, toegewezen en hem een bedrag van 6.000,-, exclusief wettelijke rente, toegekend. [appellant sub 1] is eigenaar van de woning aan de [locatie] te Zoetermeer (hierna: de woning). Bij brief van 10 november 2016 heeft hij het college verzocht om een tegemoetkoming in door hem geleden planschade als gevolg van de inwerkingtreding van onder meer het bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld. Volgens hem is door de planologische wijzigingen het woon- en leefklimaat verslechterd, evenals de situeringswaarde van de woning. Hierdoor is de woning minder waard geworden, aldus [appellant sub 1]. Het college heeft over het op het verzoek te nemen besluit advies gevraagd aan de SAOZ.
AnnotatorF.A. Mulder , C.C. Corsten
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad 26-03-2021
CiteertitelTBR 2022/33
SamenvattingVerbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst. Fatale termijn overeengekomen?
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst. Fatale termijn overeengekomen?
AnnotatorO. Laan
UitspraakECLI:NL:HR:2021:447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 25-05-2021
CiteertitelTBR 2022/34
SamenvattingToelaatbaarheid rechtsbeschermingsclausule
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Toelaatbaarheid rechtsbeschermingsclausule.
AnnotatorO.L. van der Pol , B.J.H. Blaisse-Verkooijen
LinkVolledige tekst annotatie (Potjonker.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2021:890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 24-12-2021
CiteertitelTBR 2022/35
SamenvattingToezegging. Gerechtvaardigd vertrouwen. Toepassing Stappenplan bestuursrechtelijk vertrouwensbeginsel. Financieel belang Staat.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. In het kader van onteigeningsprocedure door de Staat gedane toezegging tot aanleggen van brug. Volgens welke maatstaf dient te worden beoordeeld of de Staat gehouden is toezegging na te komen? Toepassing van ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694? Art. 6:2 lid 2 BW.
AnnotatorN. van Triet
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1957
Artikel aanvragenVia Praktizijn