Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-05-2020
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
Titel30 jaar kinderrechten: zoeken naar nieuw elan, betrokkenheid en inclusiviteit
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 1
SamenvattingDit is eerste nummer van Boom Strafblad (de voortzetting van het tot eind vorig jaar bestaande tijdschrift Strafblad (Sdu)). De aanleiding voor deze special was de 30e verjaardag van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), op 20 november 2019. De verschillende auteurs laten hun licht schijnen op diverse aspecten van het jeugdstrafrecht.
Auteur(s)T. Liefaard , T.B. Trotman
Pagina1
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
Titel‘A Person’s a Person, No Matter How Small’: enige literaire intermezzi
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 4
SamenvattingDe ontwikkeling van de rechten van het kind valt behalve in het recht ook in de (kinder)literatuur te traceren. Literaire werken met juridische thema's zijn daarom een spiegel voor zowel juristen als minderjarigen in de manier waarop zij in het verhaal dat wordt verteld rechten en plichten in het concrete geval aanschouwelijk maken. Een kleine staalkaart van literaire fragmenten toont de positie van het kind in het recht.
Auteur(s) A.M.P. Gaakeer
Pagina4
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGeneral Comment No. 24 – nieuw elan voor het jeugdstrafrecht? Over leeftijdsgrenzen, ‘diversion’ en de bredere implicaties voor het jeugdstrafrecht
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 7
SamenvattingHet VN-Kinderrechtencomité heeft recentelijk zijn nieuwe General Comment No. 24 gepubliceerd over kinderrechten in het jeugdstrafrecht. Deze bijdrage verkent de mogelijke implicaties van dit General Comment voor het Nederlandse jeugdstrafrecht, aan de hand van interviews met professionals uit de jeugdstrafrechtspraktijk. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de minimumleeftijdsgrens voor jeugdstrafrechtelijke aansprakelijkheid en de buitengerechtelijke afdoening van jeugdstrafzaken ('diversion'). Ook wordt in bredere zin gereflecteerd op de potentiële meerwaarde van het IVRK en General Comment No. 24 voor het Nederlandse jeugdstrafrecht.
Auteur(s)Y.N. van den Brink , E.M. Mijnarends
Pagina7
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe strafwetgever en kinderrechten: nog te veel een opgedrongen ideaal?
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 16
SamenvattingIn het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt ook beoogd het hele jeugdstrafprocesrecht te herzien. De vraag is echter of de strafwetgever bij die gelegenheden, conform artikel 4 IVRK, passende wettelijke maatregelen heeft genomen om de in het verdrag opgenomen minimumstandaard aan kinderrechten te verwezenlijken.
Auteur(s)J. uit Beijerse
Pagina16
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe rechtspositie van aangehouden minderjarige verdachten in de eerste fase van het strafrechtelijk onderzoek
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 20
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de rechtspositie van aangehouden minderjarige verdachten vanaf het moment van aanhouding tot en met de voorgeleiding onderzocht en naast de lat van Europese en internationale kinderrechten gelegd. Welke rechten en plichten hebben minderjarige verdachten in het Nederlandse rechtssysteem tijdens de eerste fase van het strafrechtelijk onderzoek, welke rol hebben Europese regelgeving en internationale kinderrechten in de totstandkoming van deze rechten en plichten gespeeld en voldoet Nederland aan dit internationale kader van kinderrechten?
Auteur(s)M. Jeltes
Pagina20
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelKindvriendelijke rechtspraak – wat valt te verwachten voor het jeugdstrafrecht?
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 27
SamenvattingIn Nederland is in de laatste jaren de aandacht voor kindvriendelijke rechtspraak vooral gericht op het jeugdbeschermingsrecht en op familiezaken. In deze bijdrage wordt nagaan welke praktische aspecten in het jeugdstrafrecht aandacht behoeven in het licht van kindvriendelijke rechtspraak.
Auteur(s)E.A.A. van Kalveen
Pagina27
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelKinderrechten en de positie van jongvolwassenen
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 33
SamenvattingInternationale kinderrechten genieten enerzijds vrijwel universele erkenning maar worden anderzijds ook stevig bekritiseerd. Vooral kinderrechten binnen het strafrecht worden als controversieel gezien. Tegelijkertijd is op dit gebied sprake van toenemende aandacht voor de ontwikkeling gedurende de adolescentie die door lijkt te lopen na de dominante leeftijdgrens van achttien jaar, alsmede de implicaties daarvan voor de positie van jongvolwassenen in het strafrecht. Deze bijdrage gaat nader in op de toepasselijkheid, en toegevoegde waarde, van het kinderrechtenperspectief voor jongvolwassenen in het strafrecht.
Auteur(s)E.P. Schmidt
Pagina33
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJuvenile Justice in the Caribbean Netherlands: Important considerations from a Children’s Rights Perspective
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 42
SamenvattingThe Dutch Government intends to implement a Juvenile Justice Law for the Caribbean Netherlands. This article addresses this development and gives some important considerations from a children's rights perspective; particularly, the rights of children while in the juvenile justice system and the Government's obligation to prevent children from entering into the system. The discussion hinges on the findings of UNICEF The Netherlands' recently published Situation Analysis on the Rights of Children and Adolescents in the Caribbean Netherlands, focusing on child vulnerabilities that may eventually lead to criminality and recommendations regarding necessary provisions, collaboration between ministries and public entities, and the availability of data to monitor the effectiveness of government policy.
Auteur(s) L. Charles
Pagina42
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEen kinderrechtenproof Vlaams jeugddelinquentierecht?
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 50
SamenvattingMet de aanname van het Jeugddelinquentiedecreet, bepaalt Vlaanderen de richting die het wil uitgaan in het omgaan met personen die op minderjarige leeftijd strafbare feiten plegen of hiervan verdacht worden. Zo ambieerde Vlaanderen onder meer zich 'internationaal als goede praktijk in de aanpak van jeugddelinquentie te profileren'. Deze bijdrage gaat vanuit een kinderrechtenperspectief na in welke mate het nieuwe Vlaamse decreet deze internationale ambitie waar maakt.
Auteur(s)K. Herbots , S. van Rumst
Pagina50
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiscussie, nieuws en analyse
TitelCriteria voor strafbaarstelling. De integratie tussen theorie en wetgevingsbeleid
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 1, p. 64
SamenvattingHet Nederlandse strafrecht is gebaseerd op de idee van ultimum remedium. Strafrecht kan grote gevolgen hebben voor de verdachten. Of en op welke wijze bepaald ongewenst gedrag moet worden strafbaar gesteld, vereist daarom een gedegen afweging tussen de voor- en nadelen van het strafrecht. Criteria voor strafbaarstelling bieden de wetgever een argumentatiekader aan de hand waarvan strafbaarstelling kan worden gelegitimeerd en gerechtvaardigd. In dit artikel worden de huidige strafbaarstellingtheorieën aangevuld met wetgevingsbeleid.
Auteur(s)S.S. Buisman
Pagina64
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn