Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-07-2020
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 115
SamenvattingDit themanummer gaat in op het milieustrafrecht als bijzonder onderdeel van het strafrecht. De maatschappelijke relevantie, de gelaagdheid van het onderwerp, de overlap met andere wetenschapsgebieden, de internationalisering en de samenloop met strafrechtelijke handhaving, maakt dat het milieustrafrecht als specialistisch vakgebied de volle breedte van het strafrecht omvat.
Auteur(s)J.T.C. Leliveld
Pagina115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelKlimaatverandering en strafrecht: een verkenning
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 117
SamenvattingKlimaatverandering is niet meer weg te denken uit het publieke debat. In het afgelopen jaar stond het onderwerp vaak op de politieke agenda, werd Greta Thunberg uitgeroepen tot Time Person of the Year en was het Urgenda-arrest een van de meest besproken gerechtelijke uitspraken van het jaar. Binnen het strafrecht wordt nog weinig aandacht aan klimaatverandering besteed, maar dat zal op korte termijn veranderen. Dit artikel bevat een verkenning naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van partijen die bijdragen aan klimaatverandering en de strafrechtelijke handhaving van klimaatwetgeving.
Auteur(s)S.J. Lopik , S.H. Stax
Pagina117
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEcocide als internationaal misdrijf? Perspectieven op vervolging en berechting in Nederland
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 127
SamenvattingAl geruime tijd leeft de wens ernstige milieumisdrijven (ecocide) onderdeel te laten uitmaken van het internationaal strafrecht, in het bijzonder de misdrijven waarover het Internationaal Strafhof rechtsmacht heeft. Het is op dit moment niet te voorspellen of en op welke wijze ecocide ooit volwaardig onderdeel gaat uitmaken van het positieve internationale strafrecht. Deze bijdrage richt zich op de vraag in hoeverre het actuele internationale strafrecht aanknopingspunten biedt voor vervolging van ecocide en op welke wijze Nederland in de nationale opsporings- en vervolgingspraktijk hiermee rekening zou moeten houden.
Auteur(s)G.K. Sluiter , B. van Straaten
Pagina127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe beperkte toepasbaarheid van artikel 173a en 173b Sr in de praktijk
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 136
SamenvattingIn milieuzaken wordt met enige regelmaat door (bijzondere) opsporingsinstanties een verdenking geuit van overtreding van artikel 173a of 173b Sr. Kort gezegd wordt een (rechts)persoon er dan van verdacht dat hij opzettelijk, of door zijn schuld, een stof in de bodem, lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was. Tot een vervolging voor deze gemeengevaarlijke milieudelicten komt het minder vaak. Bovendien blijkt dat in de zaken waar het Openbaar Ministerie (OM) wel besluit tot vervolging, dit niet zelden tot een vrijspraak leidt. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de artikelen 173a en 173b Sr in de praktijk met succes worden toegepast en of een uitbreiding of aanpassing van de wetgeving noodzakelijk is in dat licht.
Auteur(s)M. Velthuis
Pagina136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelU zegt verdachte? Waarom zie ik dan een dader?
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 144
SamenvattingIedereen heeft recht op verdediging door een advocaat, hoe zwaar de verdenking ook mag zijn, hoe gruwelijk het feit, hoe groot ook het leed dat de nabestaanden is aangedaan. Het is een hoeksteen van de strafrechtspleging. Zonder een gedegen verdediging is een eventuele veroordeling minder waard, minder gelegitimeerd. Toch hoeft men doorgaans niet ver te zoeken om een andere mening te vinden. In de rechtszaal zien de professionele deelnemers weliswaar een verdachte voor zich, maar het publiek ziet een dader. Column over het belang van de onschuldpresumptie.
Auteur(s)J. Hoekman
Pagina144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe toepassing van de Wet Bibob in de milieusector
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 146
SamenvattingDe afgelopen jaren ziet ongeveer 10% van de circa 300 jaarlijkse adviesaanvragen aan het Landelijk Bibob Bureau op adviezen in verband met milieuactiviteiten. De auteurs zien in hun praktijk recentelijk een groeiende aandacht bij het bevoegd gezag en het OM voor de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt om milieuovertredingen te voorkomen. Tegelijkertijd is het aantal milieuregels in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Voor ondernemingen kan de Wet Bibob grote gevolgen hebben, want zonder vergunning geen activiteiten.
Auteur(s) R. ten Ham , F. Ahlers
Pagina146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHoe milieudoelstellingen en hardleersheid van de overheid milieucriminaliteit veroorzaken en in stand houden
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 156
SamenvattingIn september 2019 is het rapport ‘De markt de baas’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verschenen. Het behelst een verkenning naar knelpunten in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving met betrekking tot milieucriminaliteit en is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Het is een niet al te lang en lezenswaardig rapport, waarin een aantal interessante waarnemingen staan vermeld. Dit artikel staat stil bij een aantal opvallende en zichzelf versterkende combinatie van deze waarnemingen uit dat rapport.
Auteur(s)I.M. Koopmans
Pagina156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet strafrecht en illegale gewasbeschermingsmiddelen in 2020
CiteertitelBoom Strafblad 2020, afl. 3, p. 163
SamenvattingDeze bijdrage geeft een actueel overzicht van het strafrecht op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt een globaal overzicht gegeven van het EU-stelsel van toelating en het belang daarvan. Daarna wordt de strafrechtelijke handhaving in Nederland meer gedetailleerd beschreven. Dit is een jong strafrechtgebied dat aan Europese eisen moet voldoen en dat door de wetgever met het bestuursrecht in een duaal sanctiestelsel is geplaatst. Het strafrecht blijkt hier nog zoekende en twee fundamentele vragen staan open.
Auteur(s)R.M.J. de Rijck , F.M. van den Bogart
Pagina163
Artikel aanvragenVia Praktizijn