Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-04-2021
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelIdeeën voor het regeerakkoord
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 1, p. 1
SamenvattingInleiding themanummer over de verhouding politiek en de strafrechtspleging naar aanleiding van de verkiezingen.
Auteur(s)A. de Lange , P.P.J. van der Meij , P.A.M. Verrest
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet nieuwe Wetboek van Strafvordering. Hoe verder?
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 1, p. 3
SamenvattingHet nieuwe Wetboek van Strafvordering bevindt zich in een kritische tussenfase. Er is geld nodig om een volgende stap te kunnen zetten. Het volgende kabinet zal hierover moeten beslissen. Deze bijdrage kijkt naar nut en noodzaak van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Als daar positief over wordt geoordeeld, is een minstens even belangrijke vraag voor het komende kabinet hoe het traject op een kansrijke wijze zou kunnen worden voortgezet.
Auteur(s)P.A.M. Verrest
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHerwaardering van de strafrechtadvocaat
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 1, p. 10
SamenvattingDe positie van de strafrechtadvocaat staat echter meer dan ooit onder druk. In de eerste plaats bestaan bij de beroepsgroep grote zorgen om de veiligheid van advocaten en de reputatie van strafrechtadvocaten, die gemakkelijk op het spel wordt gezet. Daarnaast wordt ook aan het professionele verschoningsrecht geknabbeld, zijn de verhoudingen tussen het OM en advocaten verder gepolariseerd en is de financiering van de sociale advocatuur nog steeds niet ‘herijkt’. In deze bijdrage wordt gepleit voor een herwaardering van de rol van de strafrechtadvocaat. Hierbij gaat het vooral om het beeld dat van de strafrechtadvocaat bestaat: is de strafrechtadvocaat louter een sta-in-de-weg in de zoektocht naar de materiële waarheid of kunnen meer betrokkenheid van de advocaat en meer aandacht voor rechtsbescherming juist bijdragen aan een betere en meer efficiënte strafrechtspleging?
Auteur(s)P.P.J. van der Meij , D. Bektesevic
Pagina10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe rechtsstaat en het geld. Innovatie en financiering van de (appel)rechtspraak
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 1, p. 18
SamenvattingDe auteurs van deze bijdrage signaleren dat in Polen en Hongarije de rechtsstaat wankelt. Nu is de rechtsstatelijke situatie in Polen en Hongarije weliswaar niet te vergelijken met die van ons land, toch is ook die niet onaantastbaar. Kwetsbaar in dit opzicht is de financiering van de rechtspraak. Zo kan de principiële vraag worden gesteld of de onafhankelijkheid van de derde staatsmacht wel voldoende is geborgd nu deze binnen de begroting van de uitvoerende macht valt, in casu het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het huidige financieringssysteem knelt überhaupt. Voor deze bijdrage is vooral relevant dat het financieringssysteem niet voorziet in een adequaat budget voor de noodzakelijke innovatie. Die noodzaak is er voortdurend en zeker nu.
Auteur(s)A. de Lange , W.E.C.A. Valkenburg , J. van der Vegte
Pagina18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe resocialisatie vanuit een ander perspectief
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 1, p. 26
SamenvattingDe afgelopen jaren heeft in het gevangeniswezen een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. De detentiefasering is naar de achtergrond verdwenen en detentieregimes zijn versoberd. Dit biedt aanmerkelijk minder aanknopingspunten voor resocialisatie. Beveiliging van de samenleving staat voorop in de omgang met gedetineerden. De veranderingen worden op korte termijn versterkt als de Wet straffen en beschermen in werking treedt. Maar schieten we als samenleving juist niet veel meer op met meer mogelijkheden voor resocialisatie tijdens de detentie? Deze bijdrage schetst een aantal aansprekende ideeën daarover.
Auteur(s)A.J.G. Daans
Pagina26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOndermijnende criminaliteit laat zich niet onderscheppen noch aanhouden
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 1, p. 33
SamenvattingDe bestuurlijke, strafrechtelijke en integrale aanpak van georganiseerde misdaad maken overuren maakt. Aan actie van de zijde van het huidige kabinet en aandacht in de verkiezingsprogramma’s is op dit terrein geen gebrek. Enorme plannen voor versterking van de aanpak van ondermijning zagen het afgelopen jaar het licht. Maar is de focus goed? De auteurs gaan na wat er kan worden geleerd uit criminologisch onderzoek naar ondermijnende drugscriminaliteit.
Auteur(s)R.H.J.M. Staring , L.C.J. Bisschop , R.A. Roks
Pagina33
Artikel aanvragenVia Praktizijn