Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 31-07-2021
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelJustice delayed is justice denied
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 3, p. 77
SamenvattingDit themanummer gaat over ‘tijd’ in het strafrecht. De focus ligt, zoals de titel van dit redactioneel al aangeeft, op tijdige rechtspraak. Hoewel het Nederlandse strafprocesrecht in het algemeen en de rechtspraak in het bijzonder sterk op efficiëntie is gericht (zeker in rechtsvergelijkend perspectief), betekent dit niet dat we genoegzaam achterover kunnen leunen. De ontwikkelingen in de maatschappij lijken steeds sneller te gaan, waarmee ook de verwachtingen van rechtzoekenden, overige betrokkenen en de maatschappij toenemen dat er door de rechter snel wordt beslist. Snelheid lijkt ook effectiever; justice delayed is justice denied. Snelheid heeft echter ook een schaduwzijde; zo mag snelheid niet ten koste gaan van de kwaliteit van de rechtspraak.
Auteur(s)J.H. Crijns , A. de Lange
Pagina77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelTijdige strafrechtspraak: weg met lange doorligtijden!
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 3, p. 79
SamenvattingHoewel door extra inspanningen van mensen die werkzaam zijn in de strafrechtspleging én door een verminderde instroom van strafzaken de 'coronaprop' landelijk gezien weggewerkt is, is van echt tijdige rechtspraak nog geen sprake. Met uitzondering van (super)snelrechtprocedures duurt het nog steeds gemiddeld lang totdat een verdachte van een strafbaar feit op zitting wordt berecht. Dat geldt gelukkig minder voor jeugdige verdachten en voor verdachten in voorlopige hechtenis, maar ook dan worden de termijnen van het landelijk strafprocesreglement nogal eens niet gehaald. De nieuw ontwikkelde standaarden (doorlooptijden) in het kader van tijdige rechtspraak worden nog vrijwel nergens gehaald. Deze doorlooptijd bestaat grotendeels uit doorligtijd. En daar zouden we van af moeten.
Auteur(s)V. Mul
Pagina79
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEen voorstel om versneld te procederen in strafzaken bij het Haagse Hof
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 3, p. 82
SamenvattingOver de traagheid van de Nederlandse strafrechtspleging wordt geklaagd. In deze bijdrage wil de auteur het accent leggen op een mogelijke bijdrage aan een oplossing. Die oplossing heet 'versneld procederen met behulp van procesafspraken'. Het gaat om een kleinschalige aanpak op initiatief van de afdeling strafrecht van het Gerechtshof Den Haag, een voorgenomen werkwijze van een voorzitter van de Haagse innovatiekamer die oude zaken - op basis van consensus - versneld wil afdoen. Voorvraag is natuurlijk: kan versneld procederen wel? Is dat in te passen in het raamwerk van de rechtspraak van het EHRM en de beginselen dan wel uitgangspunten van ons huidige Wetboek van Strafvordering? En vervolgens: hoe zou zo'n werkwijze eruit kunnen zien?
Auteur(s)H.C. Wiersinga
Pagina82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSnelrecht: voor elk wat wils, maar wat willen we? De (on)mogelijkheden van snelrecht in het kader van ‘lik-op-stuk’ en efficiency
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 3, p. 89
SamenvattingIn deze bijdrage zetten de auteurs op een rij welke vormen van snelrecht er in de praktijk zijn, hoe de inzet ervan wordt gereguleerd en welke doelstellingen en opvattingen daarbij een rol spelen (par. 2). Vervolgens bespreken ze aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen de 'contexten' waarin (in wet, beleid en praktijk) het snelrecht een rol krijgt toegedacht (par. 3). Aan het eind van deze bijdrage beargumenteren de auteurs in welke situaties en onder welke voorwaarden er binnen de strafrechtspleging (g)een plaats is voor snelrecht (par. 4).
Auteur(s)J.M.W. Lindeman , L. van Lent , B. van der Vorm
Pagina89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTempus F*#&-It
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 3, p. 99
SamenvattingIn deze column geeft de auteur een geheel andere inkleuring aan het begrip ‘tijd’. Hij stelt zelfs dat strafrechtspraak en ‘tijd’ niet samengaan. Volgens hem heeft de coronacrisis juist het onderliggend lijden van de Nederlandse rechtspraak blootgelegd: er is ook onder normale omstandigheden nooit genoeg tijd om een strafzaak goed te behandelen. Veel in deze verstoorde verhouding van rechtspraak tot ‘tijd’ is terug te voeren tot een gebrek aan capaciteit en een matige financiering, wat betekent dat de ziekte van het efficiëntiedenken diep is doorgedrongen in de rechtspraak. Dit is zonder meer problematisch: door haar moeizame verhouding tot ‘tijd’ dreigt de rechtspraak haar gezag te verspelen.
Auteur(s)P.P.J. van der Meij
Pagina99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe tijd heelt alle wonden ... maar de littekens blijven
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 3, p. 101
SamenvattingDe tijd heelt alle wonden, ook de wonden van de rechtsorde. Dat is een van de twee voornaamste pijlers waarop de wettelijke regeling van de verjaring van het recht tot strafvordering berust. Behalve op dit (materieelrechtelijke) argument steunt het instituut ook op het (procesrechtelijke) motief dat bewijsproblemen kunnen rijzen in geval van een strafvervolging lang nadat het feit is gepleegd. Het gaat hier om premissen waarop de 'wet van het vergeten' is gebaseerd. De argumenten die de wetgever in 1881 bezigde ter stutting van een wettelijke verjaringsregeling hebben de laatste decennia veel van hun kracht en glans verloren, onder meer door de relativering ervan, wat leidde tot de afschaffing van de verjaring van ernstige misdrijven. Daarmee dringt zich de vraag op naar het nut en de noodzaak van een wettelijke verjaringsregeling voor de resterende delicten.
Auteur(s)A.J.A. van Dorst
Pagina101
Artikel aanvragenVia Praktizijn