Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-11-2021
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelGender en strafrecht
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 161
SamenvattingThemanummer waarin de redactie van Boom Strafblad kijkt naar ontwikkelingen en nieuwe inzichten met betrekking tot het thema gender. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of veranderingen in de maatschappelijke positie van (de relatie tussen) vrouwen en mannen in het strafrecht tot uitdrukking zouden moeten komen. Als belangrijke verworvenheid geldt het besef dat gender (of geslacht) non-binair is, en niet alleen gaat over de rechtspositie van de vrouw of de man, maar ook van onder andere transgender, intersekse en non-binaire personen.
Auteur(s)M. Samadi , P.A.M. Verrest
Pagina161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
Titel Femicide: een kritische reflectie op het gebruik van de term
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 164
SamenvattingSinds enkele jaren is er veel aandacht voor het fenomeen femicide. In haar bijdrage staat de auteur stil bij dit fenomeen. Zij erkent dat met het gebruik van de term femicide politieke aandacht kan worden gegenereerd voor een prangend maatschappelijk probleem: geweld tegen vrouwen. Tegelijkertijd stelt zij vast dat de algemene term femicide te breed en onbepaald is: er zijn veel verschillende verschijningsvormen geweld tegen vrouwen met dodelijke afloop. Enerzijds doet het gebruik van deze term geen recht aan de ­hetero­gene context waarin vrouwen te kampen hebben met geweld, anderzijds is deze term weinig behulpzaam bij het creëren van beleid om daarmee geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
Auteur(s)M.C.A. Liem
Pagina164
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGender als discriminatiegrond in het strafrecht
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 167
SamenvattingDe wetgever heeft het voornemen de artikelen 137c-e Sr uit te breiden met het oog op een effectieve aanpak van genderdiscriminatie. Aan de hand van deze voorgenomen wetswijziging bespreken de auteurs in hun bijdrage de wijze waarop in het strafrecht wordt omgegaan met strafrechtelijke discriminatie­feiten tegen onder meer transgender, intersekse en non-binaire personen. Zij wijzen op een aantal onduidelijkheden in het wetsvoorstel en reflecteren voorts op de bijdrage die het wetsvoorstel kan leveren aan een effectievere bescherming in de praktijk.
Auteur(s)L.A. van Noorloos , P.A.M. Verrest
Pagina167
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHoe maken we de taal van de rechtspleging genderneutraal?
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 174
SamenvattingHoe kunnen we bereiken dat taal in de rechtspraktijk ‘inclusiever’ wordt? Die eenvoudige en steeds urgenter gevoelde vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. De auteurs belichten in deze bijdrage enkele obstakels.
Auteur(s)W.H. Jebbink , R.E. van Zijl
Pagina174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe opsporing en vervolging van seksueel geweld door de jaren heen vanuit een genderperspectief
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 178
SamenvattingDeze bijdrage brengt de ontwikkeling van de opsporing en vervolging van seksueel geweld tegen vrouwen in kaart en reflecteert op de onderliggende redenen die ten grondslag liggen aan de knelpunten die hierbij spelen. De auteurs richten zich daarbij op verkrachtingszaken, omdat de aanpak van een van de meest ernstige vormen van seksueel geweld tegen vrouwen iets zegt over de aanpak van dit type geweld in zijn algemeenheid.
Auteur(s)K.M. Pitcher , M. Samadi
Pagina178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSextortion: Over de modernisering van de zedentitel, de gevolgen voor de praktijk en de impact op het slachtoffer
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 189
SamenvattingMomenteel is een modernisering van de zedentitel van het Wetboek van Strafrecht in voorbereiding, waarmee beoogd wordt om een ‘adequate en herkenbare strafrechtelijke reactie mogelijk te maken op strafwaardig seksueel (overlastgevend) gedrag in de hedendaagse en digitaliserende samenleving’. In dat kader is de Minister van Justitie en Veiligheid ook voornemens een ruimere strafbaarstelling in het leven te roepen voor het delict sextortion. De auteurs gaan in hun bijdrage in op nut en noodzaak van deze voorgenomen wijziging. Zij bespreken de onderscheidenlijke wettelijke kaders van seksuele en financiële sextortion en de karakteristieken van deze twee varianten. Zij reflecteren vervolgens kritisch op de houdbaarheid van de afzonderlijke strafbaarstellingen van deze delicten.
Auteur(s)L.E.M. Schreurs , R.I. Dijkstra , A.K. Bosma
Pagina189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelPapa krijgt straf: aandacht voor vaderschap in Nederlandse strafvonnissen
CiteertitelBoom Strafblad 2021, afl. 5, p. 198
Samenvattingn deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de rol die gender speelt in de beslissing van de rechter over straftoemeting. De auteurs ­kijken naar de wijze waarop bij de straftoemetings­beslissing van de rechter rekening wordt gehouden met de zorgtaken van onderscheidenlijk mannen en vrouwen. Ze laten in hun bijdrage zien dat opvattingen over de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw hier diep gefundeerd lijken te zijn, en dat die traditionele rolverdeling zeer nadelig uitwerkt voor mannelijke verdachten. Op basis van een groot kwantitatief jurisprudentieonderzoek doen de auteurs verslag van de mate waarin sprake is van een gezins­gerichte aanpak – met in het bijzonder oog voor de rol van de vader – binnen de Nederlandse straftoemetingspraktijk. Zij concluderen dat de rechtspraktijk op dit vlak achterloopt op de samenleving, waarin de man een steeds prominentere rol heeft binnen het gezin.
Auteur(s)J. Reef , M.R. Jansen-de Wilde
Pagina198
Artikel aanvragenVia Praktizijn