Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 01-04-2022
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelVerlaagd btw tarief voor verhuur van tijdelijke woningen
CiteertitelBR 2022/23
SamenvattingEr is een groot tekort aan woningen en dat tekort kan, ondanks andere waaronder ook fiscale maatregelen, niet anders worden opgelost dan door middel van het bouwen van veel nieuwe woningen. Een deel van dat woningtekort zou op redelijk korte termijn opgelost kunnen worden door het bouwen van tijdelijke woningen op locaties die ook tijdelijk daarvoor beschikbaar zijn.
Auteur(s)R.N.G. van der Paardt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGelijke kansen voor gronduitgifte: van Roanne naar Didam
CiteertitelBR 2022/24
SamenvattingDe Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 november 2021 uitspraak gedaan in een gerezen geschil tussen de gemeente Montferland, en een projectontwikkelaar. Bedacht moet worden dat aan het arrest een kort geding ten grondslag lag. De kortgedingrechter maar ook de appelrechter heeft zich slechts een voorlopig oordeel kunnen vormen binnen de bandbreedte van de vorderingen zoals die voorlagen.
Auteur(s)A.A. Jurgens-Boot
LinkVolledige tekst artikel (Bootadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGelijke kansen bieden bij gronduitgifte door de overheid
CiteertitelBR 2022/25
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 26 november 2021 een baanbrekend arrest gewezen dat is ingeslagen als een bom en wel eens het volgende probleem voor de woningmarkt na stikstof zou kunnen vormen. NRC schreef over het arrest: “Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop” en FD kopte: “Uitspraak in supermarktoorlog Didam bedreigt Nederlandse woningbouw”.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet , A.D.L. Knook , M.J.E. Boudesteijn
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelVertrouwenwekkend schadebeleid: G.M. Kuipers, Beschadigd vertrouwen, Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade (diss.)
CiteertitelBR 2022/26
SamenvattingIngrepen van de overheid in de fysieke leefomgeving stuiten vrijwel altijd op weerstand. Er heerst dikwijls wantrouwen over de goede afloop van niet alleen grootschalige projecten. Dat is vooral het geval als zulke ingrepen leiden tot schade. Dat kan materiële schade zijn door waardevermindering van een onroerende zaak of door herstelkosten, maar ook immateriële schade vraagt om compensatie.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 12-01-2022
CiteertitelBR 2022/27
SamenvattingRechtszekerheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2021 heeft het het college van burgemeester en wethouders van Hillegom het locatieplan "Ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw" vastgesteld. [appellant] woont op het perceel [locatie]. Hij kan zich niet verenigen met het besluit, voor zover daarbij in het locatieplan de locatie "OC locatie Sportlaan thv nr. 84" is aangewezen om een ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen. Het college heeft met de aanwijzing van deze locatie beoogd te voorzien in een orac in een groenstrook achter de achtertuin van [appellant]. [appellant] betoogt dat onduidelijk is waar de container zal worden geplaatst. Hij wijst er op dat in het locatieplan voor deze locatie een kaart en een luchtfoto zijn opgenomen. Op de luchtfoto is een vierkant weergegeven dat de nieuwe locatie voor de orac aangeeft. Op de kaart is echter met een rode stip een andere plek aangegeven, namelijk de plek in de groenstrook achter de tuin.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 12-01-2022
CiteertitelBR 2022/28
SamenvattingBegrip overtreding. Naming and shaming. Obiter dictum.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland aan Harsco een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de omgevingsvergunning voor haar inrichting op het industrieterrein van Tata Steel aan de Wenckebachstraat 1 in Velsen-Noord. Harsco exploiteert een inrichting op het industrieterrein van Tata Steel. In de inrichting van Harsco worden de van Tata Steel afkomstige slakken verwerkt. Slak is een restproduct van de staalproductie. In de inrichting van Harsco wordt onder meer vloeibare slak in zogeheten slakputten gekiept en daarin afgekoeld tot gestolde vaste slak. Een slakput is een rechthoekige put van ongeveer 12 meter diep. Op het terrein van Harsco bevinden zich twaalf slakputten, verdeeld in twee rijen van zes putten aan weerszijden van een spoor. De handhavingsbesluiten waar deze procedure over gaat, hebben betrekking op het kiepen van slakken in deze slakputten.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelBR 2022/29
SamenvattingAfdeling verlaat grondentrechter in niet-omgevingsrechtelijke zaken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand aan [pluimveebedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de stalinrichting op het perceel [locatie 1] te Geerdijk. Op het perceel is een pluimveebedrijf gevestigd waar legkippen worden gehouden. Het pluimveebedrijf wil de stalinrichting van de pluimveestal vervangen door een volière-huisvesting voor het houden van 15.000 stuks biologische legkippen (de voorkeuroptie) of 18.050 stuks vleeskuikenouderdieren (de terugvaloptie). Daarnaast wil het pluimveebedrijf een mestloods en wintergarten realiseren op het perceel. Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] vrezen voor overlast als gevolg van de aanpassingen aan het pluimveebedrijf en voor nadelige gevolgen voor de natuur in de omgeving.
AnnotatorJ. oude Egbrink , R.S. Wertheim
LinkVolledige tekst annotatie (Wertheimadvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelBR 2022/30
SamenvattingAfdeling verlaat grondentrechter in niet-omgevingsrechtelijke zaken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam een aanvraag van [appellante] om een huisvestingsvergunning afgewezen. [appellante] is in 2014 met haar man en kinderen vanuit Nederland naar Marokko verhuisd en is in september 2019 met kinderen naar Nederland teruggekomen. Ze had toen geen inkomen en heeft een bijstandsuitkering aangevraagd. Ze heeft een woning gevonden aan de [locatie A] te Rotterdam in de buurt Tarwewijk. Om in die buurt te mogen gaan wonen is een huisvestingsvergunning van het college nodig die zij op 23 oktober 2019 heeft aangevraagd. Het college heeft de aanvraag afgewezen, omdat zij ten tijde van haar aanvraag korter dan zes jaar in de regio Rotterdam woonde en niet voldoet aan het ingevolge artikel 2.6, eerste lid, van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017/2 geldende vereiste dat zij een inkomen uit werk heeft.
AnnotatorJ. oude Egbrink , R.S. Wertheim
LinkVolledige tekst annotatie (Wertheimadvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overeenkomstenrecht
TitelRechtbank Limburg 22-12-2021
CiteertitelBR 2022/31
SamenvattingDe Gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar ter beschikking gestelde informatie conform § 3 lid 2 UV-GC 2005. Aannemer werkt op basis van aannames.
Samenvatting (Bron)Aannemer constateert in uitvoeringsfase dat het onmogelijk is om fundering van nieuw stadskantoor van gemeente uit te voeren zoals begin 2018 overeengekomen naar aanleiding van aanbesteding. Stelling dat gemeente aansprakelijk is voor gevolgen in geld en tijd van vereiste aanpassing van ontwerp en fundering verworpen; aannemer had tijdens aanbestedingsfase zelf nader onderzoek moeten doen. Aannemer daarentegen gevolgd in stelling dat partijen, ter voorkoming van vertraging bij bouw van stadskantoor, medio 2019 hebben afgesproken dat gemeente kosten van aanpassing zou vergoeden aan aannemer, in afwachting van (definitief) oordeel over aansprakelijkheid aannemer dan wel gemeente. Gemeente was eind 2019 gehouden om deze betalingsafspraak na te komen en mocht uit hoofde daarvan reeds verrichte betalingen niet (door verrekening) ongedaan maken. Schadevergoedingsvordering van gemeente afgewezen gelet op boetebeding in aannemingsovereenkomst.
AnnotatorM.R. Lim
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2021:9942
Artikel aanvragenVia Praktizijn