SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 21-04-2022
Aflevering 4
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele Signalen
CiteertitelSEW 2022/59
SamenvattingOp 24 februari 2022 viel het Russische leger Oekraďne binnen, na enkele weken van troepenopbouw aan de grens. Deze daad van agressie tegen een buurland van de EU heeft de politieke activiteit van de EU en haar lidstaten volledig door elkaar geschud.
Auteur(s)P. van Nuffel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorwaarden van platformen: mededingings- en contractenrecht
CiteertitelSEW 2022/60
SamenvattingDigitale platformen als Amazon, Facebook en Apple gebruiken algemene voorwaarden om hun bedrijfsmodel vorm te geven. Dit artikel bespreekt hoe het EU-mededingings- en contractenrecht door toetsing van algemene voorwaarden de platformeconomie begrenst.
Auteur(s)J.W. Rutgers , W. Sauter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek – Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2021
CiteertitelSEW 2022/61
SamenvattingNet als vorig jaar waren er ook dit jaar weinig uitspraken over kartelboetes. De bevoegde rechters hebben beiden slechts in een enkele zaak inhoudelijk geoordeeld over een kartelboete. Dit was voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) in de Koel- en vrieshuizen-zaak.
Auteur(s)A. Outhuijse
UitspraakECLI:NL:RBROT:2021:7287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 14-12-2021, C-490/20
CiteertitelSEW 2022/62
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 december 2021.#V.?.?. tegen Stolichna obshtina, rayon ,,Pancharevo".#Verzoek van de Administrativen sad Sofia-grad om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikelen 20 en 21 VWEU - Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven - Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders - Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan - Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder - Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort - Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend.#Zaak C-490/20.
UitspraakECLI:EU:C:2021:1008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 20-05-2021, C-724/19
CiteertitelSEW 2022/63
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees onderzoeksbevel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 december 2021.#Strafzaak tegen HP.#Verzoek van de Spetsializiran nakazatelen sad om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Justitiele samenwerking in strafzaken - Europees onderzoeksbevel - Richtlijn 2014/41/EU - Artikel 2, onder c), i) - Begrip ,uitvaardigende autoriteit' - Artikel 6 - Voorwaarden voor de uitvaardiging van een Europees onderzoeksbevel - Artikel 9, leden 1 en 3 - Erkenning van een Europees onderzoeksbevel - Europees onderzoeksbevel om verkeers- en locatiegegevens in verband met telecommunicatie te verkrijgen dat is uitgevaardigd door een openbare aanklager die volgens de nationale handeling ter omzetting van richtlijn 2014/41 de ,uitvaardigende autoriteit' is - Exclusieve bevoegdheid van de rechter om in een vergelijkbare binnenlandse zaak de in dat bevel aangegeven onderzoeksmaatregel te gelasten.#Zaak C-724/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:1020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2021, C-497/20
CiteertitelSEW 2022/64
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Artikel 19 lid 1 tweede alinea VEU – Verplichting voor de lidstaten om in de nodige rechtsmiddelen te voorzien teneinde daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden te verzekeren.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2021, C-124/20
CiteertitelSEW 2022/65
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Handelsbeleid – Verordening (EG) 2271/96 – Bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van wetgeving uitgevaardigd door een derde land.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2021.#Bank Melli Iran tegen Telekom Deutschland GmbH.#Verzoek van het Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Handelsbeleid - Verordening (EG) nr. 2271/96 - Bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van wetgeving uitgevaardigd door een derde land - Beperkende maatregelen tegen Iran die door de Verenigde Staten van Amerika zijn genomen - Secundaire sancties die door dit derde land zijn vastgesteld en die personen beletten om buiten zijn grondgebied handelsbetrekkingen te onderhouden met bepaalde Iraanse ondernemingen - Verbod om aan dergelijke wetgeving gevolg te geven - Uitoefening van een gewoon opzeggingsrecht.#Zaak C-124/20.
UitspraakECLI:EU:C:2021:1035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 13-01-2022, C-282/19
CiteertitelSEW 2022/66
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 1999/70/EG – Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 januari 2022.#YT e.a. tegen Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca - MIUR en Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.#Verzoek van de Tribunale di Napoli om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 1999/70/EG - Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausules 4 en 5 - Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector - Leerkrachten katholieke godsdienst - Begrip ,objectieve redenen' die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten rechtvaardigen - Permanente behoefte aan vervangend personeel.#Zaak C-282/19.
UitspraakECLI:EU:C:2022:3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelGerecht EU 02-02-2022, T-27/19
CiteertitelSEW 2022/67
SamenvattingEconomisch en monetair beleid – Prudentieel toezicht op kredietinstellingen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRechtbank Den Haag 22-02-2022
CiteertitelSEW 2022/68
SamenvattingVreemdelingenrecht – Verzoek om internationale bescherming – Subsidiaire bescherming – Artikel 15 Kwalificatierichtlijn.
Samenvatting (Bron)Asiel Libië subsidiaire bescherming aanvullende prejudiciële vragen artikel 15 Kwalificatierichtlijn. De rechtbank stelt aanvullende vragen over de subsidiaire beschermingsregeling en verzoekt het Hof om deze vragen versneld (PPA) te behandelen en te voegen met de prejudiciële vragen die Haarlem over 15c Kwalificatierichtlijn heeft gesteld. Eisers zijn afkomstig uit Libië en leggen aan hun asielaanvraag individuele omstandigheden, het niveau van willekeurig geweld in Tripoli en de humanitaire omstandigheden ten gevolge van dit geweld ten grondslag. Bij de beoordeling of subsidiaire bescherming moet worden verleend, wordt op dit moment eerst bepaald welke vorm van ernstige schade (15a, 15b, of 15c) wordt gevreesd en daarna wordt bepaald welke elementen de vrees voor die specifieke soort ernstige schade kunnen onderbouwen. De rechtbank vraag het Hof of, gelet op het doel van de subsidiaire beschermingsregeling, het niet meer voor de hand ligt om eerst alle elementen waar de verzoeker zich op baseert te onderzoeken en te beoordelen en pas daarna te bepalen om welke soort ernstige schade het gaat. Uit de Kwalificatierichtlijn blijkt niet dat er een noodzaak is om te specificeren op grond van welke soort ernstige schade bescherming moet worden verleend. Door wel eerst te bepalen welke soort ernstige schade een verzoeker vreest, kan een leemte ontstaan in de te bieden bescherming omdat bepaalde elementen niet voldoende bij de beoordeling zullen worden betrokken. Indien artikel 15 Kwalificatierichtlijn daarentegen vereist dat alle elementen steeds integraal en in onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld is de discussie over 15c en de glijdende schaal niet langer relevant. Als het Hof deze vraag niet beantwoordt op de wijze die de rechtbank voorstelt, wil de rechtbank weten op welke wijze de individuele omstandigheden moeten worden betrokken bij 15c en of ook bij 15b een glijdende schaal moet worden toegepast. De rechtbank wil tot slot weten of humanitaire omstandigheden die een gevolg zijn van het geweld dat door een actor van ernstige schade wordt veroorzaakt ook moet worden betrokken bij het beoordelen van de beschermingsbehoefte. Het zou naar het oordeel van de rechtbank in overeenstemming met de logica van de subsidiaire beschermingsregeling zijn als niet alleen wordt beschermd tegen geweld door een actor van ernstige schade, maar ook tegen de humanitaire gevolgen van dit geweld als die humanitaire omstandigheden een situatie opleveren die in strijd is met het Handvest van de Grondrechten. De rechtbank heeft verzocht om een versnelde behandeling in verband met het belang van de zes jonge kinderen van eisers. De rechtbank heeft het onderzoek in de zaak geschorst totdat het Hof de vragen heeft beantwoord en heeft een rechtsmiddel tegen deze uitspraak uitgesloten.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:1329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelGerechtshof Amsterdam 08-02-2022
CiteertitelSEW 2022/69
SamenvattingGemeenschappelijk douanetarief – Tariefindeling – Onderdelen van satellietontvangtoestellen
Samenvatting (Bron)Douanerecht: algemene indelingsregel 2a van de GN: indeling van goederen als zodanig of als goederen in niet-gemonteerde staat. Het Hof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de uitlegging van indelingsregel 2a, meer in het bijzonder van het criterium dat de goederen tegelijkertijd moeten worden aangeboden.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2022:296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 15-07-2021, C-709/20
CiteertitelSEW 2022/70
SamenvattingHet recht op sociale bijstand voor economisch niet-actieve migrerende Unieburgers: het Hof zet het evenredigheidsbeginsel opzij en laat het Handvest de scherpe kanten afvijlen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2021.#CG tegen The Department for Communities in Northern Ireland.#Verzoek van de Appeal Tribunal for Northern Ireland om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Burgerschap van de Unie - Onderdaan van een lidstaat die geen economische activiteit uitoefent en op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft op basis van het nationale recht - Artikel 18, eerste alinea, VWEU - Verbod van discriminatie op grond van nationaliteit - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 7 - Voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden - Artikel 24 - Sociale bijstand - Begrip - Gelijke behandeling - Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanni? en Noord-Ierland - Overgangsperiode - Nationale bepaling waarbij de Unieburgers die krachtens het nationale recht over een verblijfsrecht voor bepaalde tijd beschikken, worden uitgesloten van sociale bijstand - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 1, 7 en 24.#Zaak C-709/20.
UitspraakECLI:EU:C:2021:602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 15-07-2021, C-535/19
CiteertitelSEW 2022/71
SamenvattingDe toegang tot de ziektekostenverzekering in het gastland voor economisch niet-actieve migrerende Unieburgers.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2021.#A tegen Latvijas Republikas Vesel?bas ministrija.#Prejudici?le verwijzing - Vrij verkeer van personen - Burgerschap van de Unie - Verordening (EG) nr. 883/2004 - Artikel 3, lid 1, onder a) - Prestaties bij ziekte - Begrip - Artikel 4 en artikel 11, lid 3, onder e) - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 7, lid 1, onder b) - Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden - Voorwaarde van het beschikken over een verzekering die de ziektekosten volledig dekt - Artikel 24 - Gelijke behandeling - Economisch niet-actieve onderdaan van een lidstaat die legaal op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft - Weigering van het gastland om die persoon toe te laten tot zijn openbare zorgverzekeringsstelsel.#Zaak C-535/19.
UitspraakECLI:EU:C:2021:595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelHvJ EU 24-11-2020, C-59/19
CiteertitelSEW 2022/72
SamenvattingDe taak van de rechter bij kwalificatie onder Brussel Ibis: necessity is the mother of invention
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 november 2020.#Wikingerhof GmbH & Co. KG tegen Booking.com BV.#Prejudici?le verwijzing - Justiti?le samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EU) nr. 1215/2012 - Rechterlijke bevoegdheid - Artikel 7, punten 1 en 2 - Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - Vordering tot staking van handelspraktijken die worden geacht in strijd met het mededingingsrecht te zijn - Gesteld misbruik van machtspositie dat tot uiting komt in handelspraktijken die onder contractuele bepalingen vallen - Platform voor het online reserveren van accommodatie booking.com.#Zaak C-59/19.
UitspraakECLI:EU:C:2020:950
Artikel aanvragenVia Praktizijn