Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-04-2022
Aflevering 3
RubriekKort & bondig
TitelDe Personenvennootschap als UBO
CiteertitelTvAR 2022, afl. 3
SamenvattingSinds 2020 kennen we het zogenoemde UBO-register of voluit: het Ultimate Beneficial Owner Register. Het UBO-register maakt onderdeel uit van het handelsregister. Dit register is ingesteld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er is veel kritiek geuit op de invoering van het register omdat het weliswaar als bescherming tegen witwaspraktijken, maar ook als een inbreuk op de privacy van de registratieplichtigen wordt gezien.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBox 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie
CiteertitelTvAR 2022, afl. 3
SamenvattingHet schrijven van dit artikel kent een drietal aanleidingen. De auteur wordt gaat in op elk van deze aanleidingen. Daarna volgt een beschouwing over het verband tussen de aanpassing van de belastingheffing over inkomen uit privévermogen en de landbouwvrijstelling voor agrarisch ondernemers.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina113
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van retailers: een ongelukkig huwelijk. Biedt het mededingingsrecht uitkomst?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 3
SamenvattingInkoopmacht van grote (internationale) retailers en voortdurende schaalvergroting zijn dagelijkse fenomenen in de voedseldistributieketen. Boeren en andere producenten van voedsel ervaren hun positie tegenover afnemers dan ook vaak als zwak. In het nieuwe regeerakkoord staat dat de overheid samen met de ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt (juridisch) bindende afspraken gaat maken om de positie van de boer in de keten te versterken.
Auteur(s)D.W.L.A. Schrijvershof , T. Heystee
Pagina120
LinkVolledige tekst artikel (Maverick-law.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 18-02-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 3
SamenvattingEen varkenshouder heeft een koopovereenkomst gesloten met de provincie in het kader van de Beleidsregeling Verplaatsing Intensieve Veehouderijen 2005. De Provincie verlaagt de koopprijs vanwege verleend uitstel voor de afronding van de bedrijfsverplaatsing. De varkenshouder vordert betaling van de oorspronkelijke koopprijs. Het hof wijst de vordering toe. De Hoge Raad gaat contrair aan de conclusie. Beroep gegrond.
Samenvatting (Bron)Subsidierecht. Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in art. 4:36 Awb. Koopovereenkomst. Vordering tot nakoming bij de burgerlijke rechter.
AnnotatorR. Ligtvoet
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2022:275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 26-01-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 3
SamenvattingNatuurvergunning. Tenaamstelling. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe de tenaamstelling van de aan [appellante] verleende natuurvergunning gewijzigd in burgemeester en wethouders van de gemeente Assen. [appellante] exploiteerde een agrarisch bedrijf aan de [locatie] te Assen. Op 17 maart 2017 hebben [appellant B] en de gemeente Assen een koopovereenkomst gesloten waarin is bepaald dat de eigendom van het bedrijf met alle gronden, inclusief alle rechten en plichten, overgaat naar de gemeente. De overeengekomen koopsom betreft de waarde in het economisch verkeer vermeerderd met de onteigeningsschadeloosstelling. In die koopovereenkomst is verder bepaald dat [appellante] nog drie jaar het recht heeft om de gronden tegen een jaarlijkse vergoeding te gebruiken. De koopovereenkomst is op 1 mei 2017 gepasseerd. Het gebruiksrecht van [appellante] liep tot 1 mei 2020.
AnnotatorT. Rotscheid
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 24-11-2021
CiteertitelTvAR 2022, afl. 3
SamenvattingExtern salderen. Instandhoudings-, mitigerende of passende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een vergunning krachtens de Wet natuurbescherming verleend voor de realisatie en de ingebruikname van het project "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat" en heeft het college een ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wnb. Bij besluit van 27 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wegenwet de op- en afritten van de aansluitingen 39 Waalwijk-Oost, 43 Nieuwkuijk en 44 Vlijmen gelegen langs de rijksweg A59 in de gemeenten Waalwijk en Heusden aan het openbaar verkeer onttrokken. Bij besluit van 29 juni 2018 hebben provinciale staten de inpassingsplannen "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West" en "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost" vastgesteld. Het PIP GOL West en het PIP GOL Oost voorzien in een integrale gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Langstraat.
AnnotatorM. Jansen Schoonhoven
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2627
Artikel aanvragenVia Praktizijn