Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-04-2022
Aflevering 7538-7539
RubriekRedactioneel
TitelSlingerbeweging …
CiteertitelGst. 2022/35
SamenvattingDe vraag hoe de rechter moet omgaan met bestuurlijke discretie is een evergreen. Voor de Tweede Wereldoorlog was er angst voor ‘meebesturende’ rechters. Het bestuur was alert en verdedigde het bastion. Nadat de rechter een bruikbare toetsingstechniek had ontwikkeld (‘de willekeurformule’) en de beginselen van behoorlijk bestuur op de voorgrond traden, werd vooruitgang geboekt. Het bestuur accepteerde dat de rechter zich afvroeg of het ‘in redelijkheid’ tot een besluit had kunnen komen. Rechters die het discretionaire bestuur via formele beginselen de duimschroeven aandraaiden, konden echter op minder sympathie rekenen.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLocatiebeperkingen bij abortusklinieken en het recht tot betoging
CiteertitelGst. 2022/36
SamenvattingDe pro-life-beweging is een internationale beweging die zich verzet tegen het decriminaliseren van abortus provocatus, waarvoor in een aantal landen de vorige eeuw is gekozen. Over de gehele wereld voeren haar aanhangers actie, onder meer door in de nabijheid van abortusklinieken te demonstreren. Niet zelden proberen zij vrouwen vlak voor hun bezoek aan de abortuskliniek op indringende wijze op andere gedachten te brengen in de hoop dat deze kliniekbezoeksters afzien van een voorgenomen abortus. Ook in Nederland is dat het geval.
Auteur(s)B. Roorda , A.E. Schilder , J.G. Brouwer
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-01-2022
CiteertitelGst. 2022/37
SamenvattingOvertreder. Dumping drugsafval. Toerekening overtreding artikel 13 Wbb. (Waalre)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalre vier lasten onder bestuursdwang opgelegd aan [appellante] en [partij] vanwege een geconstateerde bodemverontreiniging. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de bestuursdwang voor rekening komen van [partij] en [appellante]. Aan de Broekweg in Waalre bevindt zich een woonwagencentrum met 16 percelen. [appellante] woont op het perceel [locatie 1] (hierna: het perceel). Op 3 september 2019 hebben toezichthouders van de gemeente, ondersteund door de politie, in het centrum een bestuurlijke controle verricht. De bevindingen van die controle zijn neergelegd in bestuurlijke rapportages van de politie van 9 en 20 september 2019. Volgens het college blijkt uit deze rapportages dat in een bijgebouw op het perceel stoffen en voorwerpen zijn aangetroffen waarvan bekend is dat deze gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs en voor het opzetten van synthetische drugslabs.
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-01-2022
CiteertitelGst. 2022/38
SamenvattingOvertreder. Dumping drugsafval. Toerekening overtreding artikel 13 Wbb. (Waalre)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalre vier lasten onder bestuursdwang opgelegd aan [appellant A] en [appellant B] vanwege een plaatsgevonden hebbende bodemverontreiniging. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de bestuursdwang voor rekening komen van [appellant A] en [appellant B]. Aan de Broekweg te Waalre ligt een woonwagencentrum met 16 percelen. [appellant A] en [appellant B] wonen op het perceel [locatie 1]. Op 3 september 2019 hebben toezichthouders van de gemeente, ondersteund door de politie, in het centrum een bestuurlijke controle verricht. De bevindingen van die controle, ook over het perceel, zijn neergelegd in bestuurlijke rapportages van de politie van 9 en 20 september 2019. Volgens het college blijkt uit deze rapportages dat op het perceel voorwerpen zijn aangetroffen die bedoeld waren voor de productie van drugs.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-01-2022
CiteertitelGst. 2022/39
SamenvattingVertegenwoordigingsbevoegdheid vereniging van eigenaars. Gebrek in bezwaar- en beroepsschrift. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een bed & breakfast tot hotel op het perceel [locatie] te Den Haag. Op 19 juli 2017 heeft [vergunninghouder] een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen en uitbreiden van een bed & breakfast bij een woning op het perceel. Omdat het bouwplan volgens het college in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, heeft het college bij besluit van 14 december 2017 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De VvE behartigt de belangen van eigenaren van woningen naast het perceel. Vanuit die woningen bestaat zicht op het bouwplan.
AnnotatorJ.P. Roelfsema
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-12-2021
CiteertitelGst. 2022/40
SamenvattingOmgevingsvergunning (mede) geweigerd vanwege strijd met het gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid. De Afdeling kent, met deze uitspraak, nadrukkelijk ‘ruimtelijk gewicht’ toe aan klimaatadaptatiebeleid van de gemeente. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het verdiepen van de keldervloer, het verlagen van het dak van de kelder, het realiseren van twee koekoeken in de kelder en het realiseren van een zwembad op het dak van de kelder op het perceel [locatie] in Amsterdam. [appellant] is eigenaar van het perceel [locatie] in Amsterdam. Op 16 maart 2016 heeft het college aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de kelder onder het pand op dit perceel. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels afgerond. Op 23 mei 2018 heeft [appellant] een nieuwe aanvraag bij het college ingediend, welke aanvraag bij brief van 10 augustus 2018 is gewijzigd, voor het in afwijking van de op 16 maart 2016 verleende vergunning verdiepen van de keldervloer, het realiseren van twee koekoeken in de kelder en het realiseren van een zwembad op het dak van de kelder.
AnnotatorJ. van Vulpen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-11-2021
CiteertitelGst. 2022/41
SamenvattingOnroerend per decreet? (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2019 heeft het college aan Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk verwijderen van een orgel uit het gebouw Leeuwenbergh Gasthuis op het adres Servaasbolwerk 1A in Utrecht. Leeuwenbergh is in 1567 gesticht als pesthuis en heeft sindsdien verschillende functies gehad. Van 1930 tot en met 2004 is het gebouw in gebruik geweest als kerk. In 1954 is er voor dat gebruik een Flentroporgel in het gebouw geplaatst. Op 20 juni 1967 is het gebouw aangewezen als rijksmonument. Op 21 juni 2010 is aan de redengevende omschrijving van het monument toegevoegd: 'Tweeklaviers mechanisch orgel met vrij pedaal en 22 registers, gebouwd in 1954 door de firma Flentrop uit Zaandam'. De Stichting is van 22 december 2004 tot 11 januari 2019 eigenaresse geweest van Leeuwenbergh. Zij heeft dit gebouw per 11 januari 2019, zonder orgel, verkocht aan UMS. Het Flentroporgel heeft zij verkocht aan de orgelbouwer.
AnnotatorE.R. Helder
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 08-12-2021
CiteertitelGst. 2022/42
SamenvattingHet zonder meer intern salderen met niet benutte emissieruimte van een eerder vergunde activiteit die nooit passend is beoordeeld, en waarbij voor het hervatten van die activiteit een nadere vergunning op basis van de Wnb of de Wabo is vereist, is in strijd met artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak gaat over drie zaken rondom de Amercentrale: een beroep tegen een weigering om te handhaven, een beroep tegen een weigering om een oude natuurvergunning uit 2011 in te trekken en een beroep tegen een nieuwe vergunning. Hierbij gaat de rechtbank in op de gevolgen van de wijziging van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2020. De rechtbank ziet geen reden om nu handhavend op te treden tegen de Amercentrale. De rechtbank is van oordeel dat verweerder had moeten nagaan of er aanleiding bestond om de oude vergunning gedeeltelijk in te trekken. De rechtbank vernietigt de nieuwe vergunning omdat deze is verleend in strijd met het provinciale beleid in 2019. De rechtbank brengt een nuancering aan op de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over intern salderen. Indien het gaat om niet benutte emissieruimte vanwege een activiteit die in het verleden weliswaar is vergund maar niet passend is beoordeeld, en waarbij voor het hervatten van die activiteit een nadere vergunning op basis van de Wnb of de Wabo is vereist, mag volgens de rechtbank hiermee slechts worden gesaldeerd als verweerder inzichtelijk maakt met welke andere passende maatregelen een daling van de stikstofdepositie voor dit Natura 2000-gebied kan worden gerealiseerd. Zonder deze nuancering zou, als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2020, tot in de lengte der dagen worden gesaldeerd met niet passend beoordeelde emissieruimte uit het verleden. Dat verdraagt zich volgens de rechtbank niet met artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn en wringt met rechtsoverweging 85 van het PAS arrest. In dit geval is er een Nbw vergunning verleend voor AC-8 maar is AC-8 daarna gestopt en niet meer vergund in een latere revisievergunning (Wabo).De rechtbank kan niet beoordelen of het aangevraagde project voorziet in een toename ten opzichte van de revisievergunning. Daarom moet verweerder een nieuw besluit nemen op de aanvraag.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2021:6389
Artikel aanvragenVia Praktizijn