Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 06-05-2022
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelHet incrementalisme van Lindblom
CiteertitelM en R 2022/27
SamenvattingHet omgevingsrecht is volgens de auteur zijn hele carričre een bron van inspiratie. Never a dull moment, in het woordenboek omschreven als: ‘There is always something happening or changing; things are always busy or chaotic.’
Auteur(s)H. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatverplichtingen buiten de grenzen om – recente ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenrechten en klimaatverandering
CiteertitelM en R 2022/28
SamenvattingDe focus van nationale rechters in op mensenrechten gebaseerde klimaatzaken ligt doorgaans exclusief op ingezetenen van het eigen territorium, met scheve klimaatstandaarden als gevolg. Zo ook het Urgenda-vonnis en de Shell-uitspraak. De beslissing van het Comité voor de Rechten van het Kind aangaande Sacchi et al. biedt handvatten voor de rechter om ook de rechten van de meest klimaat-kwetsbare personen in acht te nemen bij het opstellen van een klimaatmitigatiestandaard in op universele rechten gebaseerde klimaatzaken.
Auteur(s)M.J. Wewerinke-Singh , I.J.M. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelWatercrisis: conflicterende belangen en mogelijke aanpak: Verslag van een VMR-webinar op 26 januari 2022
CiteertitelM en R 2022/29
SamenvattingOp 26 januari 2022 vond een VMR-webinar plaats, met als thema verdroging en de watercrisis die daardoor kan ontstaan vanwege conflicterende belangen naar de watervraag. De verdrogingsproblematiek in Noord-Brabant werd als illustratieve casus gebruikt.
AnnotatorS.A. Melchers , T. Barshini
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-08-2021
CiteertitelM en R 2022/31
SamenvattingProjectplanplicht; normatieve toestand; legger; afwijzing verzoek om handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2018 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het verzoek van [appellant] om preventief handhavend op te treden tegen het college vanwege het voornemen om de waterscheiding op zijn gronden op te hogen zonder projectplan op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, afgewezen. [appellant] woont op het perceel [locatie A] in Zevenhuizen en is eigenaar van de [percelen] in Zevenhuizen. Deze percelen bevinden zich in de Nessepolder aan de westzijde van watergang de Vliet. Het college is voornemens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de waterscheiding die is gelegen aan de westzijde van de Vliet. Het college wenst de waterscheiding ter plaatse met 0,4 m op te hogen. [appellant] vreest voor schade aan zijn percelen door deze werkzaamheden en betoogt dat een projectplan nodig is omdat de constructie van de waterscheiding wijzigt.
AnnotatorJ.S. Kramer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-11-2021
CiteertitelM en R 2022/32
SamenvattingTijdelijk niet voldoen aan regelgeving leidt niet tot vervallen vergunning; monitoringseisen geluidgrenswaarden bij IPPC-installaties.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân aan Giliam omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een akkerbouw-, vleeskuiken- en dorsbedrijf op de percelen Nesserlaan 2 en 3 en Hanialaan ongenummerd te Pingjum. Bij aanvraag van 14 oktober 2013 heeft [vergunninghoudster] omgevingsvergunning gevraagd voor het veranderen van de inrichting aan de [locatie 1] en 3 en [locatie 3] te Pingjum, omdat door de jaren heen binnen de inrichting kleine wijzigingen zijn opgetreden waarvoor verschillende vergunningaanvragen en meldingen zijn gedaan. De aanvraag is op verzoek van het college gedaan en dient om de vergunningsituatie overzichtelijk en actueel te maken. Het college heeft de gevraagde vergunning verleend. [appellant sub 1] woont op het naastgelegen perceel en ervaart overlast van het in werking zijn van de inrichting. Hij heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 20 december 2017.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 21-12-2021
CiteertitelM en R 2022/33
SamenvattingOmgevingsvergunning voor “droogzetvoorziening”; terecht geen uov toegepast – de vergunde activiteit valt niet onder de werkingssfeer van het Verdrag van Aarhus.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een droogezetvoorziening op perceel Junnerweg nabij 9E in Stegeren;de vergunde activiteit valt niet onder de werkingssfeer van het Verdrag van Aarhus; overige beroepsgronden slagen ook niet.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2021:4794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-12-2021
CiteertitelM en R 2022/34
SamenvattingVerstoring van wolven door afschot grote wilde hoefdieren is ontheffingplichtig – op grond van belangenafweging geen voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bestaat er een kans dat de wolven die zich hebben gevestigd op de Veluwe worden verstoord door het afschot van de grote wilde hoefdieren. Dit komt door de toenemende menselijke activiteit en de afname van prooidieren in het gebied waar de wolf zich ophoudt. Het college van gedeputeerde staten van Gelderland zal bij het te nemen besluit op bezwaar er daarom vanuit moeten gaan dat sprake is van een overtreding van de Wet natuurbeheer en moeten beslissen of deze overtreding gelegaliseerd kan worden middels een ontheffing voor het verstoren van de wolf. De komst van de wolf maakt het natuurbeheer in het belang van andere beschermde diersoorten en habitats op de Veluwe niet overbodig. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er op dit moment geen sprake van een situatie dat de wolven op de Veluwe door het afschot zodanig worden verstoord dat de belangen bij het doorgaan van afschot van de grote wilde hoefdieren tijdens de bezwaarprocedure niet zwaarder wegen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om het afschot van de grote wilde hoefdieren per direct stil te leggen daarom af.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2021:6196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 13-01-2022
CiteertitelM en R 2022/35
SamenvattingIntern salderen; mogelijkheid om te salderen met onherroepelijke PAS-vergunning met realisatietermijn.
Samenvatting (Bron)Intern salderen onder de Wnb. Referentiesituatie is de eerder verleende natuurvergunning. Die natuurvergunning is niet vervallen of ingetrokken. Emissiegegevens en de RAV-code. Niet zonder meer uitgaan van de juistheid van de RAV-codes in het kader van de Wnb. Beluchtingscapaciteit van de stallen. Weerlegging van de deskundigenrapporten is te algemeen en niet onderbouwd. Geen uitbreiding van het aantal te houden dieren. Intern salderen is niet in strijd met artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 21-01-2022
CiteertitelM en R 2022/36
SamenvattingIntern salderen PAS-vergunning.
Samenvatting (Bron)Intern salderen met PAS vergunningen. Het gaat in deze zaak over een natuurvergunning die in 2020 aan Rendac is verleend. Daarbij is gebruik gemaakt van stikstofruimte in een natuurvergunning uit 2017 die is verleend met verwijzing naar het PAS. De natuurvergunning uit 2017 bood ruimte voor een grotere stikstofemissie dan het bedrijf feitelijk uitstootte. Mag Rendac die ongebruikte stikstofruimte gebruiken voor een nieuwe natuurvergunning? De rechtbank geeft op basis van deze uitspraak en de uitspraak van 8 december 2021 over de Amercentrale een beoordelingskader voor interne saldering. Dit geldt ook voor onderdelen of activiteiten die zijn vergund in een vergunning die is verleend onder verwijzing naar de passende beoordeling van het PAS 1. Als onderdelen of activiteiten in de referentiesituatie zijn gerealiseerd of worden uitgevoerd, kan er gewoon mee worden gesaldeerd.. 2. Als de activiteiten niet of niet meer worden uitgevoerd maar kunnen worden gestart respectievelijk hervat zonder nieuwe omgevingsvergunning of natuurvergunning kan hiermee gewoon worden gesaldeerd. 3. Als onderdelen niet zijn gerealiseerd of activiteiten niet of niet meer worden uitgevoerd en er een nieuwe omgevingsvergunning of natuurvergunning noodzakelijk is om deze alsnog te realiseren of te hervatten, dan kan slechts met deze onderdelen of activiteiten worden gesaldeerd, als de gevolgen van deze onderdelen of activiteiten eerder passend zijn beoordeeld 4. Als deze (niet gerealiseerde) onderdelen of (niet uitgevoerde) activiteiten niet eerder passend zijn beoordeeld omdat er niet eerder een natuurvergunning is verleend of omdat de onderdelen of activiteiten zijn vergund in een PAS vergunning, dan kan er volgens de rechtbank slechts mee worden gesaldeerd indien verweerder voldoende onderbouwt dat dit niet leidt tot een verstoring die significante gevolgen kan hebben voor de doelstellingen van deze richtlijn, met name de daarmee nagestreefde instandhoudingsdoelstellingen. Twee onderdelen van Rendac zijn niet gerealiseerd maar wel vergund in een PAS vergunning. Daarom kon verweerder niet zonder meer de PAS-vergunning als referentiesituatie gebruiken. De rechtbank kan niet vaststellen of in de eerdere vergunning de gevolgen van de niet gerealiseerde onderdelen wel passend zijn beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-01-2022, C-177/19, P C-178/19, P C-179/19 P
CiteertitelM en R 2022/37
SamenvattingVervolg dieselgate: uitspraak Gerecht waarmee “uitstootconformiteitsfactoren” werden vernietigd overturned – de steden Brussel, Parijs en Madrid worden alsnog niet-ontvankelijk verklaard.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 januari 2022.#Bondsrepubliek Duitsland e.a. tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Beroep tot nietigverklaring - Milieu - Typegoedkeuring van motorvoertuigen - Verordening (EU) 2016/646 - Emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) - Vaststelling van de uitstootwaarden voor stikstofoxide die niet mogen worden overschreden (not-to-exceed - NTE) bij tests die worden uitgevoerd in re?le rijomstandigheden (real driving emissions - RDE) - Artikel 263, vierde alinea, VWEU - Ontvankelijkheid van een beroep - Lagere nationale entiteit die bevoegd is om op milieugronden voor bepaalde voertuigen verkeersbeperkende maatregelen op te leggen - Voorwaarde dat de verzoekende partij rechtstreeks is geraakt.#Gevoegde zaken C-177/19 P-C-179/19 P.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2022:10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-01-2022
CiteertitelM en R 2022/38
SamenvattingBedrijfsadresgegevens PAS-melders moeten (nu echt/eindelijk) openbaar worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij drie afzonderlijke deelbesluiten van 6 juni, 1 juli en 23 juli 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van MOB deels ingewilligd en deels afgewezen. Deze uitspraak borduurt voort op de eerdere uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:153. Voor een uitgebreide weergave van de voorgeschiedenis van het geschil verwijst de Afdeling naar die uitspraak. Hieronder volgt nog een korte samenvatting van de achtergrond van de procedure. MOB heeft op 13 januari 2019 twee Wob-verzoeken ingediend. Zij heeft bij die verzoeken verzocht om openbaarmaking van alle agrarische bedrijven waarvoor een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend bij alle bevoegde gezagen vanaf 1 juli 2015 tot 13 januari 2019 en om openbaarmaking van alle niet-agrarische bedrijven waarvoor zon melding is gedaan.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelM en R 2022/39
SamenvattingGrondentrechter tussen beroep en hoger beroep alleen nog in het omgevingsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand aan [pluimveebedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de stalinrichting op het perceel [locatie 1] te Geerdijk. Op het perceel is een pluimveebedrijf gevestigd waar legkippen worden gehouden. Het pluimveebedrijf wil de stalinrichting van de pluimveestal vervangen door een voličre-huisvesting voor het houden van 15.000 stuks biologische legkippen (de voorkeuroptie) of 18.050 stuks vleeskuikenouderdieren (de terugvaloptie). Daarnaast wil het pluimveebedrijf een mestloods en wintergarten realiseren op het perceel. Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] vrezen voor overlast als gevolg van de aanpassingen aan het pluimveebedrijf en voor nadelige gevolgen voor de natuur in de omgeving.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelM en R 2022/40
SamenvattingBescherming foerageergebied – aanhaken natuurtoestemming aan omgevingsvergunning – relativiteitsbeginsel in het soortenbeschermingsrecht – brandveiligheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek aan LC Energy een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op het perceel op de hoek Munstermanstraat/spoorlijn in Silvolde. LC Energy heeft op 30 september 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het zonnepark. Het perceel waarop het zonnepark wordt gerealiseerd is ongeveer 17 ha en bevindt zich in het buitengebied van Silvolde, langs de spoorlijn. De westzijde van het voorziene zonnepark grenst aan de Munstermanstraat. Volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Oude IJsselstreek 2017" hebben de gronden een agrarische bestemming. Er wordt op dit moment mais verbouwd. [partij] woont aan de [locatie] in Terborg. Haar perceel grenst aan dat van het voorziene zonnepark. De Vereniging heeft als statutaire doelstelling het actief bezig zijn met de geschiedenis en het verleden van Silvolde en directe omgeving.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:387
Artikel aanvragenVia Praktizijn