Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 06-05-2022
Aflevering 3-4
RubriekVrij verkeer
TitelDe gevolgen van de Appingedam-zaak voor de ruimtelijkeordeningspraktijk in Nederland: een verkenning
CiteertitelNTER 2022, afl. 3-4
SamenvattingDe Appingedam-zaak uit 2018 van het Hof van Justitie over Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt raakt de Nederlandse rechtspraktijk in meerdere opzichten. Deze kroniek verkent aan de hand van de actuele nationale rechtspraak de belangrijkste gevolgen van de Appingedam-zaak voor de ruimtelijkeordeningspraktijk in Nederland.
Auteur(s)M.R. Botman , J. Langer , J. Zweers
Pagina1
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2018:44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelHet Sumal-arrest: Doorbraak in aansprakelijkheid van de onderneming voor mededingingsinbreuken
CiteertitelNTER 2022, afl. 3-4
SamenvattingIn het Sumal-arrest beantwoordt het Hof van Justitie de vraag of een dochteronderneming aansprakelijk kan zijn voor een door haar moedermaatschappij gepleegde mededingingsinbreuk en, zo ja, onder welke voorwaarden. Hoewel dit arrest voortkomt uit een privaatrechtelijk geschil, is het mogelijk ook relevant voor publiekrechtelijke handhaving.
Auteur(s)O.V. Korneeva , I.W. Verloren van Themaat
Pagina1
LinkVolledige tekst artikel (Houthoff.com)
UitspraakECLI:EU:C:2021:800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsbescherming
TitelDe prejudiciële procedure als instrument ter verdediging van de rechtsstaat
CiteertitelNTER 2022, afl. 3-4
SamenvattingBijna een derde van de Europese burgers vindt dat democratie de belangrijkste Europese waarde is om te verdedigen. Andere topprioriteiten zijn de vrijheid van meningsuiting, de bescherming van mensenrechten in de EU en de wereld, gelijke behandeling van man en vrouw – en de rechtsstaat.
Auteur(s)R.A. Lawson
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsbescherming
TitelHet nieuwe rechtsstaatmechanisme krijgt groen licht van het Hof van Justitie
CiteertitelNTER 2022, afl. 3-4
SamenvattingDe beroepen van Hongarije (ECLI:EU:C:2022:97) en Polen (ECLI:EU:C:2022:98) tegen Verordening (EU) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting zijn door het Hof van Justitie ongegrond verklaard. In deze bijdrage worden de arresten van het Hof van Justitie geanalyseerd. Ingegaan wordt op de overwegingen van het Hof van Justitie over de rechtsbasis van de verordening, over de vraag of de procedure van artikel 7 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) niet wordt omzeild en of verschillende bepalingen van de verordening de beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid respecteren. Het resultaat van de arresten is dat het rechtsstaatmechanisme nu door de Commissie in werking kan worden gezet. De vraag is in hoeverre een procedure met betrekking tot Hongarije en Polen tot een einde wordt gebracht – zeker in de huidige geopolitieke situatie. Er zijn overigens tekenen dat ­Polen bereid is maatregelen te nemen om vastgestelde schendingen van de rechtsstaat ongedaan te maken.
Auteur(s)T.P.J.N. van Rijn
Pagina89
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2022:97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelHergebruik van stedelijk afvalwater: op (de Europese) weg naar een circulaire economie
CiteertitelNTER 2022, afl. 3-4
SamenvattingGrote delen van de wereld hebben of krijgen mede door klimaatverandering in toenemende mate te maken met waterschaarsterisico’s. Ook Europa en Nederland ontspringen de dans niet en dienen zich daaraan aan te passen. Daarnaast zijn er binnen de EU en Nederland vergaande ambities om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te hebben gebracht. Een van de strategieën om deze risico’s te lijf te gaan en bij te dragen aan de verwezenlijking van deze ambities, is het hergebruik van (stedelijk) afvalwater. In dit artikel bespreken de auteurs het Europese kader en de implementatie daarvan in Nederland voor hergebruik van stedelijk afvalwater, met bijzondere aandacht voor Verordening (EU) 2020/741 inzake minimumeisen voor hergebruik van water die per 26 juni 2023 van kracht zal zijn. Vervolgens onderwerpen de auteurs de ontwikkelingen in dit verband aan een discussie, waarbij zij ingaan op de vraag of inderdaad grootschalig gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden die de Verordening biedt en welke volgende ontwikkelingen te verwachten zijn.
Auteur(s)A. Outhuijse , S.A. Melchers , H.K. Gilissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelHet Google Shopping-arrest
CiteertitelNTER 2022, afl. 3-4
SamenvattingHet onderhavige arrest betreft de eerste keer dat de zoekmachine van Google door de Unierechter mededingingsrechtelijk wordt beoordeeld. Het Gerecht oordeelt dat Google, door haar eigen productvergelijkingsdienst te bevoordelen en die van concurrenten te benadelen, misbruik van haar machtspositie heeft gemaakt. Het arrest bevat belangrijke verduidelijkingen over het begrip ‘mededinging op basis van verdienste’, de Bronner-rechtspraak, en mededingingsbeperkende gevolgen. Ook merkt het arrest de zoekmachine van Google aan als een quasi-essentiële faciliteit
Auteur(s)A.M. Huijts
UitspraakECLI:EU:T:2021:763
Artikel aanvragenVia Praktizijn