Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 10-05-2022
Aflevering 4
RubriekTen Geleide
TitelGezag, gedrag & ondermijning
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 3
SamenvattingBijdrage algemeen deken NOvA. Op 31 mei a.s. vindt in de Eerste Kamer een beleidsdebat plaats over de Staat van de Rechtsstaat. Ter voorbereiding van dit debat vond ten overstaan van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst plaats over de (financiering van de) politiŽle en justitiŽle keten en bestrijding van ondermijning. Tijdens deze bijeenkomst heb ik, naar aanleiding van een aantal actualiteiten in zowel de politieke als de juridische arena, aandacht gevraagd voor het publieke gezag.
Auteur(s)R.R. Crince Le Roy
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelL4L warschuwt VN om groeiende onveiligheid
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 12
SamenvattingIn een rapport voor de Verenigde Naties waarschuwt Lawyers for Lawyers voor de groeiende onveiligheid waarmee advocaten in Nederland te kampen hebben. Tot dusver maakte L4L zich alleen zorgen om Šndere landen.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina12
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelWeerwind zoekt dialoog met grote kantoren
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 18
SamenvattingWaar een teleurgestelde Sander Dekker op het punt stond commerciŽle kantoren te verplichten tot een bijdrage aan de sociale advocatuur, kiest zijn ambtsvolger vooralsnog voor de dialoog.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelLokale deken wordt herder : Landelijk toezichthouder neemt stokje over
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 20
SamenvattingHet ministerie van Justitie en Veiligheid wil het toezicht op advocaten weghalen bij de lokale dekens en onderbrengen bij een centraal instituut. Voor de dekens is slechts een herderlijke rol weggelegd.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina20
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelMediators weten elkaar nog niet te vinden.
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 28
SamenvattingMediators spraken op uitnodiging van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian over de wettelijke verankering van mediation. Lastig punt blijft vooralsnog het centraal kwaliteitsregister.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina28
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHybride werken neemt vaste vorm aan
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 36
SamenvattingNu de coronamaatregelen zijn losgelaten, experimenteren kantoren met hybride werken. ĎWe zien dit voorjaar als testperiode.í
Auteur(s)F. Mebius
Pagina36
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnderbuik-ICT
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 49
SamenvattingComputers zijn ontstaan uit rekenmachines. Geknipt voor controle van aan- en toeslagen, zou je denken. Deel 2 van de rubriek over algoritmes in verschillenden rechtsgebieden.
Auteur(s)M. de Vries
Pagina49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 's-Hertogenbosch 01-11-2021, 210204
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 70
SamenvattingAdvocaat moet schriftelijk adviseren over de proceskansen en de risicoís van de procedure waarin zijn cliŽnt is betrokken, enkel plan van aanpak aan de rechtsbijstandsverzekeraar is niet voldoende.
Pagina70
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 's-Hertogenbosch 1-11-2021, 210094
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 70
SamenvattingAdvocaat hoeft geen geheimhouding te betrachten jegens eigen cliŽnt over een door de wederpartij jegens haar ingediende tuchtklacht.
Pagina70
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 's-Hertogenbosch 22-09-2021, 200268
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 71
SamenvattingKlacht tegen eigen advocaat. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door een e-mail met inhoudelijke zaaksinformatie aan klager in CC aan de maatschappelijk werkster. Het enkele feit dat zij nauw betrokken was bij de gang van zaken, is geen rechtvaardiging dergelijke vertrouwelijke informatie voor klager met haar te delen. Dit zou anders zijn als klager toestemming heeft gegeven voor het zenden van die informatie aan haar. De stelling van verweerder dat hij die toestemming had, is gemotiveerd door klager en niet nader onderbouwd. Het hof verklaart de klacht gegrond. Het hof zou normaliter een berisping opleggen voor de schending van de kernwaarde vertrouwelijkheid, maar ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding te matigen naar een waarschuwing.
Pagina71
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek pensioenrecht 2022
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 75
SamenvattingDe pensioenwereld wacht in spanning op het wetsvoorstel voor een Wet toekomst pensioenen. Op basis van deze wet moet een pensioenhervorming tot stand komen die inhoudt dat vanaf 2027 (afgezien van overgangsrecht) uitsluitend pensioenovereenkomsten van het type premieovereenkomst met leeftijdsonafhankelijke premie, leidend tot degressieve pensioenopbouw, zijn toegestaan. Tot 2027 opgebouwd pensioen wordt door collectieve waardeoverdracht Ďingevarení (tenzij dat ongewenste effecten zou hebben). Dit alles met als doel tot inflatiebestendige, meer persoonlijke en transparante pensioenen te komen. Bij het schrijven van deze Kroniek was het definitieve wetsvoorstel nog niet openbaar. Op dit allesoverheersende front daarom in deze Kroniek toch geen groot nieuws ten opzichte van vorig jaar. Maar op andere onderdelen van wetgeving en beleid is wel nieuws te melden en ook de rechtspraak gaf het afgelopen jaar boeiende nieuwe inzichten.
Auteur(s)B. Bodewes , A.W. Cramer , F.S. Folmer , J.A. van de Hoef , W.P.M. Thijssen
Pagina75
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek arbeidsrecht 2022
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 85
SamenvattingDe rechtspraak laat in het afgelopen jaar een divers beeld zien. In deze Kroniek wordt onder meer aandacht besteed aan uitspraken van de Hoge Raad over het opzegverbod tijdens ziekte, de onderzoeksplicht van de werkgever bij opzegging door de werknemer, de beoordelingsmaatstaven bij ontslag op staande voet, de e-grond en ernstig verwijtbaar handelen. Ook wordt stilgestaan bij uitspraken van het Europese Hof van Justitie over vakantiedagen en gelijke behandeling. Verder wordt een aantal in het oog springende uitspraken van lagere rechters besproken, waaronder enkele coronagerelateerde uitspraken. Tot slot bespreken de auteurs een aantal wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.
Auteur(s)K.J. Hillebrandt , C.C. Oberman , P.R. Hendriks , N. Adnani
Pagina85
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelConsumentenrecht gemoderniseerd
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 93
SamenvattingHet consumentenrecht gaat veranderen. Vanaf 28 mei 2022 worden nieuwe Europese regels van toepassing die met name zien op (online) marketingactiviteiten en prijspraktijken.
Auteur(s)M. Poulus
Pagina93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelKlare taal, de Spoedwet Kei en de rol van advocaat
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 4, p. 95
SamenvattingIn het afgelopen jaar heeft A-G De Bock twee voor het burgerlijk procesrecht interessante conclusies (CPGís) geschreven. Eťn betrof het recht op een proces-verbaal en de andere de nieuwe wijze van het opstellen van uitspraken door gerechtshoven waarbij geen duidelijke aparte feitenvaststelling plaatsvindt. In deze bijdrage worden deze nieuwe ontwikkelingen in hun (procesrechtelijke) context geplaatst.
Auteur(s)H.J.W. Alt
Pagina95
Artikel aanvragenVia Praktizijn