Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 01-03-2022
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelHet belang van het rechtsbelang
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 1, p. 1
SamenvattingThemanummer naar aanleiding van het afscheidssymposium van professor T. Cleiren als hoogleraar straf- en strafprocesrecht. De deelnemers aan het symposium hebben hun bijdragen tot artikel bewerkt.
Auteur(s)J.H. Crijns , M. Samadi
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOrdenende functies van rechtsbelangen: systematiseren en spel verdelen
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 1, p. 4
SamenvattingIn deze bijdrage buigt de auteur zich over de verschillende functies van rechtsbelangen. Hij staat stil bij de ordenende functie van rechtsbelangen. Deze functie heeft een interne en een externe zijde, zodat misschien zelfs van ordenende functies gesproken kan worden. Rechtsbelangen helpen bij het ordenen van strafbaarstellingen tot een bepaalde systematiek. Om die reden wordt ook van een groeperingsfunctie gesproken. Zij helpen ook het strafrecht af te bakenen van andere rechtsgebieden, zoals het ­bestuurs- of civiele recht. In deze bijdrage gaat de auteur in op de vraag of deze functie wel helemaal tot wasdom komt en of van rechtsbelangen kan worden gevraagd dat zij het strafrecht helpen ordenen. Hij formuleert een eerste antwoord op deze vraag om vervolgens een aantal vervolgvragen op te werpen ten behoeve van verder onderzoek.
Auteur(s)J.M. ten Voorde
Pagina4
LinkVolledige tekst artikel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelBestaat er zoiets als rechtsbelanggeoriënteerd wetgeven?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 1, p. 9
SamenvattingBestaat er zoiets als rechtsbelanggeoriënteerd wetgeven? De beantwoording van deze vraag is bepaald geen sinecure. Alleen al omdat tal van voorvragen rijzen. Wat is een rechtsbelang? Welke wetgever hebben we in onze vraag op het oog? De nationale? Europese? Internationale? En hoe eigenlijk oriënteert een wetgever zich op rechtsbelangen en waarom zou hij? Een kwestie die hieraan weer voorafgaat, is waar deze vraag überhaupt vandaan komt. Waarom stellen we die? Waarom juist nu?
Auteur(s)L.B. Esser
Pagina9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelBestaat er zoiets als rechtsbelang­georiënteerd rechtspreken?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 1, p. 13
SamenvattingNadat in de voorgaande bijdrage de vraag is beantwoord of er zoiets bestaat als rechtsbelanggeoriënteerd wet­geven, zal in deze bijdrage worden geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag of er zoiets bestaat als rechtsbelanggeoriënteerd rechtspreken. Daar waar het rechtsbelang een belangrijke rol speelt bij de legitimering en ordening van strafwetgeving, is de vraag gerechtvaardigd of het rechtsbelang ook van toegevoegde waarde kan zijn bij de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid door de strafrechter. In deze bijdrage wordt eerst in algemene zin de betekenis van het rechtsbelang verkend met het oog op de rechterlijke beoordeling van strafwaardigheid van gedrag (par. 2). Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre het rechtsbelang thans door de rechter wordt benut. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre een grotere rol is weggelegd voor het rechtsbelang bij de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid (par. 3). Om de afweging en waardering zinvol te maken worden ook enkele punten van kritiek op rechtsbelanggeoriënteerd rechtspreken voor het voetlicht gebracht (par. 4). De bijdrage wordt afgesloten met enkele opmerkingen omtrent nut en noodzaak van rechtsbelanggeoriënteerde rechtspraak (par. 5).
Auteur(s)S.R. Bakker
Pagina13
LinkVolledige tekst artikel (BJUtijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet rechtsbeschermend potentieel van de wettelijke kwalificatie: gedachten over Typizität en prototypetheorie
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 1, p. 18
SamenvattingHet doel van deze bijdrage is te onderzoeken of en hoe de typiciteitsbenadering van de kwalificatie-uitsluitingsgronden een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van het legaliteitsbeginsel, en hoe cognitiewetenschappelijke inzichten over categorisering kunnen bijdragen aan het tot stand komen van dat inzicht.
Auteur(s)J.G.H. Altena
Pagina18
LinkVolledige tekst artikel (universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiscussie, nieuws en analyse
TitelVan Moord-op-afstand tot Marengo: : De grens tussen uitlokken en medeplegen bij de vervolging en veroordeling van opdrachtgevers van liquidaties
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 1, p. 26
SamenvattingDit artikel beoogt de vraag te beantwoorden bij welke specifieke factoren en omstandigheden een keuze voor uitlokking en medeplegen bij de vervolging en veroordeling van opdrachtgevers van liquidaties lijkt te horen en of deze keuze in lijn is met het uitgangspunt van fair labelling. Deze beantwoording komt tot stand middels analyse van jurisprudentie aangaande vervolgingen en veroordelingen van opdrachtgevers van ­liquidaties in de laatste tien jaar.
Auteur(s) B. Groothoff
Pagina26
LinkVolledige tekst artikel (BJUtijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn