Migrantenrecht

Uitgever Stichting Migratierecht Nederland
Tijdschrift Migrantenrecht
Datum 15-01-2005
Aflevering 1
TitelAanspraken slachtoffers mensenhandel en de B9-regeling
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 4
SamenvattingOm te komen tot een verbetering van de rechtshulp aan slachtoffers van mensenhandel is het noodzakelijk dat verspreid aanwezige kennis breed bekend wordt gemaakt, ook aan rechtshulpverleners bij wie slechts sporadisch een slachtoffer van mensenhandel als cliënt aanklopt. Annet Koopsen doet hiertoe een waardevolle aanzet.
Pagina4-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtsgevolgen van in het buitenland voltrokken problematische huwelijken
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 12
SamenvattingDikwijls rijst de vraag naar de status van een internationaal huwelijk als 'voorvraag', met name in het kader van beslechting van een geschil over een ándere kwestie. In deze bijdrage wordt vooreerst ingegaan op de voorvraagproblematiek van buiten Nederland voltrokken huwelijken die naar normaal toepasselijk recht vernietigbaar zijn. De specifieke casus vormt een aanzet tot een bredere analyse waarbij ook andere categorieën problematische huwelijken worden betrokken, in het bijzonder niet-erkenbare huwelijken. vanuit een analyse van artikel 12 lid 1 én lid 2 Haags Huwelijksverdrag worden tenslotte enkele aandachtspunten geformuleerd omtrent de beoordeling van de status van internationale huwelijken wanneer die status relevant is voor de beoordeling van familierechtelijke en niet-familierechtelijke aanspraken.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina12-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZijkant - Determinisme
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 19
SamenvattingIn kringen van het strafrecht is het determinisme weinig populair. Daarbuiten heeft het determinisme, als er al over gedacht wordt, waarschijnlijk nog minder aanhang. Determinisme is de leer van de noodwendigheid. Onze wil en ons handelen worden, volgens deze leer, geheel bepaald door de omstandigheden. Er is geen vrijheid van wil.
Auteur(s)F. Koers
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTerugkeer, de nationale aspecten: beleid, uitvoering en draagvlak
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 20
SamenvattingDe ACVZ heeft op 24 januari 2005 dit advies (met kenmerk 2005.12, hetwelk gelezen moet worden als 2004.12) aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aangeboden, waarna het advies op 2 februari 2005 openbaar werd. Het advies is te vinden op www.acvz.com en in MigratieWeb onder nr. ve05000209. Hieronder is de tekst van het hoofdstuk 'Advies in Kort Bestek' opgenomen.
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200407627/1
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 26
SamenvattingArbeid als zelfstandige. Horen, in bezwaar.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200402320/1
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 26
SamenvattingNaturalisatie. Openbare orde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2002 heeft de Staatssecretaris van Justitie een verzoek van [verzoeker] (hierna: de vreemdeling) om verlening van het Nederlanderschap afgewezen.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-12-2004, 200407010/1
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 26
SamenvattingAanvraag, indiening. Besluit, niet tijdig. Bezwaar, termijn.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Arnhem, 30-09-2004, AWB 04/27816
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 26
SamenvattingVisum, kort verblijf. Stukken, niet overleggen van. Besluit, voorbereiding van.
Samenvatting (Bron)Indienen stukken / termijn / comparitie. Nu verweerder niet in staat is gebleken tijdig de op de procedure betrekking hebbende stukken over te leggen, is de rechtbank evenmin gebleken dat verweerder bedoelde stukken ten tijde van het nemen van het bestreden besluit wél voorhanden heeft gehad. Beroep gegrond.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2004:AR4312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem, 08-10-2004, AWB 04/1346
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 27
SamenvattingWet arbeid vreemdelingen. Belanghebbende. Ontvankelijkheid. Prioriteitgenietend aanbod.
Samenvatting (Bron)Wav / prioriteitgenietend aanbod / wervingsinspanning. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de werknemer een belang dat op één lijn is te stellen met het belang van de aanvrager, zijnde de werkgever. Het belang van de werknemer is dan ook rechtstreeks bij het besluit tot weigering van de tewerkstelling betrokken in de zijn van artikel 1:2 Awb. De werknemer kan in zijn beroep worden ontvangen. De rechtbank oordeelt dat verweerder prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar heeft kunnen achten en de tewerkstellingsvergunning terecht geweigerd heeft. De werkgever heeft niet voldoende inspanningen gepleegd om de arbeidsplaats door prioriteitgenietend aanbod te vervullen. Voorts oordeelt de rechtbank dat de werkgever belemmeringen heeft opgeworpen waardoor prioriteitgenietend aanbod niet heeft gereageerd op de vacature. Verweerder heeft derhalve de twv kunnen weigeren op grond van artikel 9 Wav. Beroep ongegrond.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2004:AR5497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Assen, 15-10-2004, AWB 03/40830
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 27
SamenvattingGezinshereniging, verruimde. Gezinsband, feitelijke. Angola. Legalisatie & verificatie. Bewijsnood.
Samenvatting (Bron)Feitelijke gezinsband / bewijsnood. Niet in geschil is dat eiseres in het buitenland feitelijk niet behoorde tot het gezin van haar vader, zijnde referent. Verweerder heeft niet inhoudelijk getoetst aan de vraag of het niet inwilligen van de aanvraag schending van artikel 8 EVRM op zou kunnen leveren, omdat er geen sprake is van gelegaliseerde stukken waaruit blijkt dat referent de vader van eiseres is. Eiseres heeft zich beroepen op bewijsnood. Verweerder heeft gesteld dat er van bewijsnood geen sprake is. De rechtbank oordeelt dat eiseres gemotiveerd heeft aangegeven waarom er in haar situatie sprake is van bewijsnood. Derhalve had het op de weg van verweerder gelegen om, ook bij de toepassing van artikel 8 EVRM, advies te vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de mogelijke bewijsnood van eiseres. Verweerder heeft in redelijkheid zonder een dergelijk nader onderzoek het beroep op artikel 8 EVRM niet kunnen afwijzen, enkel met verwijzing naar het ontbreken van gelegaliseerde stukken inzake de familieverwantschap. Beroep gegrond.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2004:AR5702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 16-11-2004, 101717/2004
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 27
SamenvattingErkenning. Geboorteakte.
Samenvatting (Bron)Nu de Nederlandse autoriteiten, blijkens de registratie van de burgerlijke staat van partijen en blijkens het feit dat het nadien geboren kind wel als zijnde geboren uit het huwelijk staat geregistreerd, dit op [datum] tussen partijen gesloten huwelijk als rechtsgeldig erkennen, is daarmee naar het oordeel van de rechtbank tevens komen vast te staan, dat ook [naam minderjarige] is geboren uit het huwelijk van partijen. Daar de man evenwel (nog) niet als zijnde de vader van [naam minderjarige] in de geboorteakte is vermeld, kunnen partijen de te dien aanzien bevoegde Rechtbank Amsterdam verzoeken, ingevolge het bepaalde in artikel 1: 24 Burgerlijk Wetboek, de geboorteakte van [naam minderjarige] te verbeteren.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2004:AR6982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-12-2004, KG 04/1155
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 27
SamenvattingWet arbeid vreemdelingen. Polen. Vrij Verkeer verrichten van diensten.
Samenvatting (Bron)Eisers, die allen de Poolse nationaliteit hebben, leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de Staat jegens hen onrechtmatig handelt door het hen feitelijk onmogelijk te maken om in Nederland een dienst te verrichten. Eisers voeren aan dat de Staat handelt in strijd met art. 49 EG-verdrag. De vorderingen worden afgewezen. Polen is één van de MOE-landen. Er geldt ten aanzien van deze landen een overgangsregime. Ingevolge het Toetredingsverdag met Polen is er nog geen vrij verkeer van werknemers, wel geldt een vrij verkeer van diensten in de zin van het EG-recht. Eisers hebben echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in dienst zijn van een Poolse dienstenverrichter in de zin van art. 49 EG-verdrag. Geen schending van EG-recht.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2004:AR8819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 15-11-2004, 2004/443
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 27
SamenvattingKlachtenbehandeling. Machtiging tot voorlopig verblijf, procedure. Horen.
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvVenl over hulp Rode Kruis bij opsporen familieleden AMV
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
SamenvattingKST 19637, 886.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag schriftelijk overleg over nieuwe legessystematiek IND
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
SamenvattingKST 29800 VI, 96.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvVenl aan de VNG m.b.t. front-office IND
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
Samenvatting5323007/04/DGIAV/SCV.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvJ over evaluatieonderzoek Wet op de uitgebreide identificatieplicht
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
SamenvattingKST 29218, nr.22.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief ministers van Justitie en BZK inzake Terrorismebestrijding
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
SamenvattingKST 29754, nr. 5.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvSZW over tewerkstellingsvergunning voor derdelanders in dienst bij EU dienstverlener
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
SamenvattingKST 29407, 65.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief Nationale ombudsman aan MvVenl over test telefonische bereikbaarheid IND
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 33
SamenvattingNo. 2004/1246 U.
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvJ aan TK bij het Nationaal Actieplan Mensenhandel en de studie Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 34
SamenvattingKST 28638, 13.
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPersbericht MvJ over niet uitzetten naar getroffen Tsunami landen en maatregelen t.a.v. verstrekken visa
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 34
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDebat TK over onderzoek Algemene Rekenkamer naar de doelmatigheid van de IND
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 34
SamenvattingHAN 37 - 19637.
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvVl aan TK over blokkaderecht ex art. 1:253 s en art. 336 a BW van pleegouders die asielkinderen hebben opgenomen
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 34
SamenvattingKST 19637, 889.
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrief MvVl aan TK met redengeving voor besluit tot het niet uitvoeren motie uitbreiding vrijstelling mvv-vereiste
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 34
SamenvattingKST 19637, 884.
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 11-11-2004, C-467/02
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 22
SamenvattingAssociatie-overeenkomst EEG-Turkije. Openbare orde.

(Cetinkaya/Duitsland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 november 2004. # Inan Cetinkaya tegen Land Baden-Wurttemberg. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Stuttgart - Duitsland. # Associatieovereenkomst EEG-Turkije - Vrij verkeer van werknemers - Artikelen 7, eerste alinea, en 14, lid 1, van besluit nr. 1/80 van Associatieraad - Verblijfsrecht van kind van Turkse werknemer na meerderjarigheid - Voorwaarden voor besluit tot verwijdering - Strafrechtelijke veroordelingen. # Zaak C-467/02.
Pagina22-22
UitspraakECLI:EU:C:2004:708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 16-11-2004, C-327/02
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 22
SamenvattingAssociatieovereenkomsten EEG-Bulgarije, EEG-Polen en EEG-Slowakije. Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 16 november 2004. # Lili Georgieva Panayotova en anderen tegen Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te 's-Gravenhage - Nederland. # Associatieovereenkomsten Gemeenschappen-Bulgarije, Gemeenschappen-Polen en Gemeenschappen-Slowakije - Recht van vestiging - Nationale wetgeving die bepaalt dat aanvraag voor vergunning tot verblijf met het oog op vestiging zonder toetsing wordt afgewezen wanneer aanvrager niet beschikt over machtiging tot voorlopig verblijf. # Zaak C-327/02.
Pagina22-22
UitspraakECLI:EU:C:2004:718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-08-2004, 200402873/1
CiteertitelMigrantenrecht 2005, 1, p. 22
SamenvattingVerblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Rechtmatig verblijf. Terugkeeroptie. Gezinsleven.
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn