Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 11-10-2021
Aflevering 8
TitelRaad van State 06-10-2021
CiteertitelJBO 2021/34
SamenvattingGaswinning, Openbaarmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2018 heeft de inspecteur-generaal der Mijnen een verzoek van de Vereniging Milieudefensie, afdeling Westerveld, om openbaarmaking van een werkprogramma van Vermilion afgewezen. De voormalige gasput Nijensleek-01, ook wel aangeduid als NSL-01, in het Drentse dorp Nijensleek is omgebouwd tot waterinjectieput. Via deze put wordt productiewater in het lege gasveld gepompt. Dit productiewater, bestaande uit condens- en zoutwater, is afkomstig van andere gaswinningslocaties van Vermilion. Omdat de binnenbuis ('tubing') van de put bleek te zijn aangetast door corrosie, is in februari 2019 een reparatie uitgevoerd waarbij de binnenbuis is vervangen. Voorafgaand aan dergelijke werkzaamheden moet een werkprogramma worden opgesteld en aan de inspecteur-generaal worden verstrekt. Milieudefensie heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van dit werkprogramma.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-10-2021
CiteertitelJBO 2021/35
SamenvattingBouwstoffen, Toepassing, Granuliet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2020 hebben de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek van de gemeente West Maas en Waal om handhavend op te treden vanwege vermoedelijke overtreding van onder meer het Besluit bodemkwaliteit door het storten van granuliet in het gebied Over de Maas, afgewezen. Het project Over de Maas is een delfstoffenwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden langs de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal. Het project is nu in de fase waarin nog delfstoffen worden gewonnen, maar de winningsplas wordt ook al verondiept ten behoeve van natuurontwikkeling en de stabilisatie van oevers. Voor het aanvullen en verondiepen van de plas wordt onder meer granuliet gebruikt. Volgens de gemeente worden met het toepassen van granuliet vermoedelijk een of meer bepalingen van de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer, het Besluit en/of de Waterwet overtreden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 29-09-2021
CiteertitelJBO 2021/36
SamenvattingBodemverontreiniging, Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de [locatie A], kadastraal bekend voormalig gemeente Itteren (thans: Maastricht), sectie A, nummer 1572, vastgesteld dat spoedige sanering niet noodzakelijk is en ingestemd met een door [vergunninghouder] ten aanzien daarvan ingediend (deel)saneringsplan. [vergunninghouder] is voornemens op het perceel [locatie A] een woning te herbouwen en uit te breiden. Daartoe is op 21 januari 2020 aan hem een omgevingsvergunning verleend. In het kader van die omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek verricht waaruit bleek dat de locatie sterk verontreinigd is met zink veroorzaakt door historische activiteiten die binnen dit deel van de gemeente Maastricht hebben plaatsgevonden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 14-10-2021
CiteertitelJBO 2021/37
SamenvattingEcosysteem, Exoten, Japanse duizendknoop.
Samenvatting (Bron)Inspanningsverplichting. Niet aannemelijk is geworden dat gedaagde zich onvoldoende heeft ingespannen voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop in en om de kavel van eiser.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2021:3877
Artikel aanvragenVia Praktizijn