SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 09-06-2022
Aflevering 6
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2022/95
SamenvattingIn april 2022 leverde het EHRM zijn vierde advies op basis van Protocol nr. 16 af. Dit Protocol trad in werking in augustus 2018 en de eerste vragen werden dat jaar al voorgelegd door Frankrijk. De onderwerpen van de adviezen variëren: verjaring van strafbare feiten en art. 7 EVRM, erkenning en registratie van een kind dat is geboren uit een draagmoeder en art. 8 EVRM, kandidatuur voor het parlement van een eerder afgezette parlementariër en art. 3 Protocol nr. 1, en de verenigbaarheid van bepalingen in de strafwetgeving die enkel verwijzen naar andere bepalingen met art. 7 EVRM.
Auteur(s)A. de Moor-van Vugt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ondraaglijke lichtheid van de hervorming van het pensioenstelsel
CiteertitelSEW 2022/96
SamenvattingIn dit artikel staan Hans van Meerten (hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht) en Sanne Vlastuin (masterstudent Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht) stil bij de transitie naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel.
Auteur(s)H. van Meerten , S.L. Vlastuin
LinkVolledige tekst artikel (SSRN.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAlle mensen zijn ongelijk maar gelijkwaardig
CiteertitelSEW 2022/97
SamenvattingGelijkheid en inclusie klinken wellichteenvoudig, maar leiden in de praktijk tot ingewikkelde juridische afwegingen en morele dilemma’s. In deze conceptuele benadering van in het bijzonder de begrippen gelijkheid, discriminatie, diversiteit en inclusie, beschrijft de auteur de dilemma’s die deze begrippen en het gebruik ervan opleveren. Daarbij wordt zowel de juridische als de theoretische invulling van deze concepten betrokken en wordt hier en daar ingaan op een concrete casus.
Auteur(s)A.B. Terlouw
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 10-02-2022, C-522/20
CiteertitelSEW 2022/98
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Geldigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek – Artikel 18 VWEU – Verordening (EG) 2201/2003.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 februari 2022.#OE tegen VY.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Geldigheid - Justiti?le samenwerking in burgerlijke zaken - Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek - Artikel 18 VWEU - Verordening (EG) nr. 2201/2003 - Artikel 3, lid 1, onder a), vijfde en zesde streepje - Verschil in de verblijfsduur die vereist is om de bevoegde rechter te bepalen - Onderscheid tussen een ingezetene die onderdaan van de lidstaat van het aangezochte gerecht is en een ingezetene die geen onderdaan van die lidstaat is - Discriminatie op grond van nationaliteit - Geen.#Zaak C-522/20.
AnnotatorE. Belhadj
UitspraakECLI:EU:C:2022:87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 10-02-2022, C-485/20
CiteertitelSEW 2022/99
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van handicap.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 februari 2022.#XXXX tegen HR Rail SA.#Verzoek van Conseil d'Etat om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Ontslag van een werknemer die definitief niet langer in staat is om de essentiele taken van zijn functie te vervullen - Personeelslid dat in het kader van zijn indienstneming een proeftijd doorloopt - Artikel 5 - Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap - Verplichting tot aanstelling in een andere functie - Toegelaten op voorwaarde dat dit voor de werkgever geen onevenredige belasting vormt.#Zaak C-485/20.
AnnotatorE. Belhadj
UitspraakECLI:EU:C:2022:85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 16-02-2022, C-156/21
CiteertitelSEW 2022/100
SamenvattingHongarije/Europees Parlement en de Raad, betreffende een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 263 VWEU, ingesteld op 11 maart 2021
AnnotatorE. Belhadj
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 22-02-2022, C-160/20
CiteertitelSEW 2022/101
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Richtlijn 2014/40/EU – Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten – Producten die niet voldoen aan de maximumemissieniveaus – Verbod op het in de handel brengen – Meetmethode.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 februari 2022.#Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. tegen Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.#Verzoek van Rechtbank Rotterdam om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2014/40/EU - Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten - Producten die niet voldoen aan de maximumemissieniveaus - Verbod op het in de handel brengen - Meetmethode - Filtersigaretten met ventilatiegaatjes - Meting van de emissies volgens ISO-normen - Normen die niet zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie - Verenigbaarheid met de bekendmakingsvereisten van artikel 297, lid 1, VWEU, gelezen in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel - Verenigbaarheid met het transparantiebeginsel.#Zaak C-160/20.
AnnotatorE. Belhadj
UitspraakECLI:EU:C:2022:101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 22-02-2022, C-483/20
CiteertitelSEW 2022/102
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33 lid 2 onder a) Richtlijn 2013/32/EU.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 februari 2022.#XXXX tegen Commissaire general aux refugies et aux apatrides.#Verzoek van Conseil d'Etat om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk asielbeleid - Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming - Richtlijn 2013/32/EU - Artikel 33, lid 2, onder a) - Niet-ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een derdelander die in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen, terwijl het minderjarige kind van die derdelander, dat de subsidiairebeschermingsstatus geniet, in de eerste lidstaat verblijft - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 7 - Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven - Artikel 24 - Belangen van het kind - Geen schending van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten wegens de niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming - Richtlijn 2011/95/EU - Artikel 23, lid 2 - Verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gezin van personen die internationale bescherming genieten in stand wordt gehouden.#Zaak C-483/20.
AnnotatorE. Belhadj
UitspraakECLI:EU:C:2022:103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelGerecht EU 30-03-2022, T-225/22
CiteertitelSEW 2022/103
SamenvattingKort geding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraďne destabiliseren
AnnotatorE. Oude Elferink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRaad van State 23-02-2022
CiteertitelSEW 2022/104
SamenvattingVerblijfsrichtlijn – Burger van de Unie jegens wie een verwijderingsbesluit is genomen – Daadwerkelijke en effectieve beëindiging van zijn verblijf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2018 heeft de staatssecretaris de vreemdeling in bewaring gesteld. Bij besluit van 23 mei 2019 heeft de staatssecretaris de vreemdeling in bewaring gesteld. Deze uitspraak gaat over de vraag of de staatssecretaris een burger van de Unie in vreemdelingenbewaring kan stellen. Als deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, gaat het vervolgens over de vraag of de vreemdeling op beide momenten dat hij in bewaring is gesteld volledig heeft voldaan aan het over hem genomen besluit tot verwijdering, als bedoeld in artikel 15 van de Verblijfsrichtlijn. Als deze laatste vraag bevestigend moet worden beantwoord, mocht hij niet in bewaring worden gesteld. In de verwijzingsuitspraak heeft de Afdeling het Hof de vraag voorgelegd of een burger van de Unie aan een besluit tot verwijdering heeft voldaan zodra deze burger binnen de in dat besluit gestelde termijn voor vrijwillig vertrek het grondgebied van de lidstaat dat het besluit heeft genomen aantoonbaar heeft verlaten.
AnnotatorG.W.C. Hartman , J.J. de Jong
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 23-11-2021, C-564/19
CiteertitelSEW 2022/105
SamenvattingStrafrechter moet kwaliteit gerechtsvertolking toetsen
AnnotatorS. van der Jeught
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 14-12-2021, C-490/20
CiteertitelSEW 2022/106
SamenvattingGelijkslachtig ouderschap voor het Hof van Justitie: diversiteitsgericht laveren tussen vrij verkeer, grondrechten en de bevoegdheid en nationale identiteit van de lidstaten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 december 2021.#V.?.?. tegen Stolichna obshtina, rayon ,,Pancharevo".#Verzoek van de Administrativen sad Sofia-grad om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikelen 20 en 21 VWEU - Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven - Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders - Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan - Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder - Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort - Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend.#Zaak C-490/20.
AnnotatorJ. Meeusen
UitspraakECLI:EU:C:2021:1008
Artikel aanvragenVia Praktizijn