Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-06-2022
Aflevering 6
RubriekGastcolumn
TitelEen analyse van de eerste 100 dagen van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in Rutte IV
CiteertitelTBR 2022/63
SamenvattingOp 15 december 2021 presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord voor de regeerperiode van Rutte IV: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Gezegd wordt wel dat de eerste honderd dagen een goede voorspeller voor het succes van een nieuwe leider zijn. De eerste honderd dagen van het coalitieakkoord zijn inmiddels voorbij. Wat zijn de plannen van de coalitiepartners voor de gebouwde omgeving, welke eerste acties hebben we de afgelopen maanden al mogen zien en wat zijn de gevolgen voor de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLeidingschades, een juridisch boeiend maar inhoudelijk hoogst ongewenst 'rustig bezit'
CiteertitelTBR 2022/64
SamenvattingHet leerstuk van de leidingschades (ook wel betiteld als 'graafschades'), is voor het eerst in 1969 in dit tijdschrift als afzonderlijke categorie zaakschades aangemerkt en in kaart gebracht door A.R. Bloembergen. Het is een zeer boeiend en veelzijdig onderdeel van de onrechtmatige daad. In 1984 ben is de auteur als advocaat op regelmatige basis zaken erover gaan behandelen en vanaf 2007 nog uitsluitend. Sinds de verschijning van zijn als handboek vormgegeven proefschrift uit 2011 is er steeds meer belangstelling voor het leerstuk ontstaan.
Auteur(s)F.J. van Velsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe voorhang van het ontwerp KB ter vaststelling van 1 januari 2023 als datum van inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsrecht
CiteertitelTBR 2022/65
SamenvattingDe datum van inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsrecht staat bovenaan de agenda van de Eerste Kamer. In het ontwerp koninklijk besluit dat 24 februari 2022 is voorgehangen wordt als datum 1 januari 2023 genoemd. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de voorhang afgerond en is de Eerste Kamer voornemens om in juni te komen tot een afronding.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet juridisch vormgeven van samenwerking in de aanbestedings- en contractfase
CiteertitelTBR 2022/66
SamenvattingVerslag van het IBR-congres gehouden op 1 april 2022 te Utrecht
Auteur(s)A.E. Chatzakis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSuccesvolle performance belonen: een ‘portfolio-aanpak’ bij de gunning van opeenvolgende overheidsopdrachten
CiteertitelTBR 2022/67
SamenvattingBij veel overheidsopdrachtgevers bestaat de wens om succesvolle performance van ondernemers bij de uitvoering van overheidsopdrachten die na een Europese aanbesteding zijn gegund te belonen met vervolgopdrachten. Veelal wordt daarmee beoogd dat (ook) volgende opdrachten naar tevredenheid worden uitgevoerd, een kans die vaak groter wordt ingeschat bij een ondernemer die al eerder naar tevredenheid presteerde. In de literatuur is enige aandacht geweest voor de aanbestedingsrechtelijke uitdagingen waarmee de overheidsopdrachtgever wordt geconfronteerd die dergelijke ‘past performance’ wenst te belonen.
Auteur(s)C.M.I. Smits-Govaert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 23-03-2022
CiteertitelTBR 2022/68
SamenvattingOvertreding APV. Last onder dwangsom. Vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel. Dienstenrichtlijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Ultimate Party een last onder dwangsom opgelegd. Ultimate Party organiseert voor groepen van ongeveer twintig personen kroegentochten in het centrum van Amsterdam, zogenoemde pub crawls. Iedere groep heeft een begeleider die de groep van de ene naar de andere kroeg brengt. Volgens het college is deze begeleider een gids en het begeleiden van de groep een dienst die wordt geleverd op of aan de weg. Dat is verboden, maar mag volgens het beleid wel als de groepen niet groter zijn dan vier personen of als daarvoor ontheffing is verleend. Die ontheffing heeft Ultimate Party niet. Daarom heeft het college aan Ultimate Party een last onder dwangsom opgelegd. De last houdt in dat als Ultimate Party kroegentochten voor groepen van meer dan vier personen onder begeleiding aanbiedt. Ter beoordeling ligt de vraag voor, of deze kroegentochten vallen onder activiteiten waarvoor een ontheffing nodig is.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:850
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 13-04-2022
CiteertitelTBR 2022/69
SamenvattingWeigering omgevingsvergunning dakopbouw. Regulering gebruik van eigendom als bedoeld in Eerste Protocol EVRM. Procedurele garanties. Toetsing bestemmingsregeling aan evidentiecriterium. Regeling niet evident in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakopbouw op een woning op het perceel [locatie] in Zandvoort. [appellant] woont op het perceel. De woning is een twee-onder-een-kapwoning en bestaat uit twee bouwlagen. Naast de woning van [appellant] is nog een tweetal twee-onder-een-kapwoningen gelegen. De twee-onder-een-kapwoningen direct naast de woning van [appellant] bestaan uit drie bouwlagen en de daarnaast gelegen twee-onder-een-kapwoningen uit twee bouwlagen. [appellant] wil een dakopbouw plaatsen op zijn woning op het perceel. Op 6 mei 2019 heeft hij hiervoor een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het plan in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is vastgesteld en daarom onverbindend.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-04-2022
CiteertitelTBR 2022/70
SamenvattingOpiumwet. Coffeeshop. Ruimtelijke ordening. Gebruiksverbod:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam een omgevingsvergunning verleend aan Best Friends Zuid Oost B.V. voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van een coffeeshop op kavel 206a gelegen aan het kruispunt Holterbergweg met Herikerbergweg in Amsterdam. Best Friends Zuid Oost B.V. heeft op 19 september 2018 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een gebouw op te richten ten behoeve van een coffeeshop op kavel 206a gelegen aan het kruispunt Holterbergweg met Herikerbergweg in Amsterdam. Bij besluit van 24 december 2018 heeft het college de door Best Friends Zuid Oost B.V. gewenste omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verleend.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Algemeen bestuursrecht
TitelRaad van State 16-02-2022
CiteertitelTBR 2022/71
SamenvattingWarmteplan, concretiserend besluit van algemene strekking, rechtsgevolg gelijkwaardigheidsbepaling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2018 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het warmteplan "Sluisbuurt 2018" vastgesteld. Het warmteplan legt de aansluitplicht in de Sluisbuurt op het warmtenet van Westpoort Warmte vast op basis van de retourwarmte uit het Oostelijk Havengebied. In het plan is een aansluitplicht opgenomen voor 2.700 woningen en 65.000 m² bruto vloeroppervlak aan voorzieningen op het warmtenet. Na een inleiding beschrijft hoofdstuk 2 van het warmteplan het warmtenet en de aansluiting daarop. Hoofdstuk 3 beschrijft de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu van het warmtenet. In hoofdstuk 4 komt het beroep op gelijkwaardigheid - de wijze waarop afwijking van de aansluitplicht mogelijk is - aan de orde. Hoofdstuk 4 sluit af met een voorbeeld. Daarmee wordt geïllustreerd hoe wordt vastgesteld of een aangedragen alternatief gelijkwaardig is aan aansluiting op het warmtenet. Het uitgewerkte voorbeeld ziet op warmteopwekking door middel van een elektrische warmtepomp.
AnnotatorJ.J. Karens
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 23-11-2021
CiteertitelTBR 2022/72
Samenvatting(Onder)aannemingsovereenkomst. Bewijslast. Bewijslastverdeling. Waarschuwingsplicht
Samenvatting (Bron)(Onder)aannemingsovereenkomst. Waarschuwingsplicht ex artikel 7:754 BW. Heeft de onderaannemer gewaarschuwd voor het gebruik van de verkeerde kabels? Bewijslastverdeling.
AnnotatorK. Roordink
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2021:3504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 08-02-2021, No. 72.210
CiteertitelTBR 2022/73
SamenvattingOnvoorziene omstandigheden. Par. 44 UAV-GC. Intredingsmoment onvoorziene omstandigheid
AnnotatorT.L. de Leeuwe , J. Springelkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn