Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 26-06-2022
Aflevering 5
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 18-02-2022
CiteertitelJIN 2022/79
SamenvattingOpzegverbod, Ziekmelding, Ontslagaanvraag, Ontbinding, Bedrijfseconomische omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond). Art. 7:669 lid 3 onder a BW. Opzegverbod tijdens ziekte. Art. 7:670 lid 1 onder b BW. Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk in geval van ziekmelding na ontslagaanvraag bij UWV maar voordat kantonrechter om ontbinding is verzocht? Art. 7:671a lid 1 BW, art. 7:671b leden 1, 2 en 7 BW.
AnnotatorS.A. Jansen
UitspraakECLI:NL:HR:2022:276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 29-03-2022
CiteertitelJIN 2022/80
SamenvattingArbeidsovereenkomst, Opdrachtovereenkomst, Management-bv, Equity partner, Deloitte.
Samenvatting (Bron)kwalificeert de overeenkomst van (de persoonlijke BV van) een Equity Partner van Deloitte als arbeidsovereenkomst?
AnnotatorW. al Jaboury
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 10-02-2022
CiteertitelJIN 2022/81
SamenvattingOntslag op staande voet, Dringende reden, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Incident, e-grond, Bewijsopdracht.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Ontslag op staande voet, grensoverschrijdend gedrag. Het verzoek tot vernietiging wordt toegewezen. Er is wel sprake van verwijtbaar gedrag van de werknemer, maar de specifieke omstandigheden maken dat het handelen van werknemer onvoldoende is om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Werkgever heeft een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsoverkomst gedaan. De vraag die in dat kader moet worden beantwoord, is of de verwijtbare gedragingen zodanig zijn dat van werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Van belang wordt geacht of collegas nog (op verantwoorde wijze) met de werknemer kunnen samenwerken. Er volgt een bewijsopdracht, de werkgever krijgt de gelegenheid te bewijzen dat werknemer met zijn handelen heeft veroorzaakt dat zijn collegas geen veilige werkomgeving ervaren.
AnnotatorS.A.M. van Steekelenburg
LinkVolledige tekst annotatie (windtlegal.com)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 11-03-2022
CiteertitelJIN 2022/82
SamenvattingRecht op bescherming privéleven, Afstamming, DNA-onderzoek.
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht. Recht op informatie over de eigen afstamming als onderdeel van recht op bescherming privéleven (art. 8 EVRM); onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Botsing grondrecht kind om te weten wie zijn biologische vader is met grondrecht vermoedelijke biologische vader om afstamming geheim te houden en om niet onvrijwillig DNA-test te ondergaan. Belangenafweging met als uitgangspunt dat belang kind prevaleert; is het hof op toereikende gronden daarvan afgeweken?
AnnotatorE.A.C. van Dijk
UitspraakECLI:NL:HR:2022:349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2022
CiteertitelJIN 2022/83
SamenvattingVervangende toestemming voor verhuizing, Wijziging hoofdverblijfplaats, Zorgregeling.
Samenvatting (Bron)verlening vervangende toestemming voor verhuizing na belangenafweging, tevens bepaling hoofdverblijf en vaststelling zorgregeling
AnnotatorM.A. Zon
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2022:949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2022
CiteertitelJIN 2022/84
SamenvattingPartneralimentatie, Huwelijksgerelateerde behoefte, Hofnorm.
Samenvatting (Bron)Partneralimentatie. Toepassing van de hofnorm om de behoefte van de man te bepalen is in casu geen goede maatstaf nu partijen hun inkomens niet deelden en ieder de eigen lasten droeg van de woningen die zij individueel in eigendom hadden.
AnnotatorK.A. Boshouwers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:2556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 17-12-2021
CiteertitelJIN 2022/85
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Selectieve betaling.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Bestuurdersaansprakelijkheid; selectieve betaling. Vraag of bestuurders ermee rekening moesten houden dat vonnis op grond waarvan vennootschap betaling heeft ontvangen, in appel zou worden vernietigd en verplichting tot terugbetaling zou ontstaan. HR 8 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7326 (Maarssens Bouwbedrijf); HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/[...]).
AnnotatorJ.R. Everhardus , L. van der Werf
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 22-03-2022
CiteertitelJIN 2022/86
SamenvattingEnquête, Gegronde redenen voor twijfel, Concernenquête, Onderzoek bevolen, Schorsing van de bestuurder, Informatieverplichtingen, Minderheidsaandeelhouder.
Samenvatting (Bron)OK; Enquete; gegronde redenen voor twijfel; concern enquete; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen gelast; 2:345, 349a, 350 lid 1 en 4 BW
AnnotatorR.J.W. Analbers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2022:991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 06-04-2022
CiteertitelJIN 2022/87
SamenvattingBlokkeringsregeling overdracht aandelen bv.
Samenvatting (Bron)Blokkeringsregeling overdracht aandelen BV. Aandeelhouder die geen bestuurder is wenst financiële informatie voor externe financiering over te nemen aangeboden aandelen. Recht niet vervat in blokkeringsregeling, maar vloeit wel voort uit R&B, 2:8 BW.
AnnotatorM.C. van Rijswijk , J.A.G. de Boer
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:3129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 01-04-2022
CiteertitelJIN 2022/88
SamenvattingPrejudiciële vragen, Wettelijke verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij aanbieden logeerwoning bij renovatie huurwoning?
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Huurrecht. Art. 7:220 BW. Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie. Heeft huurder van woonruimte die tijdens renovatie tijdelijk verblijft in door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, recht op wettelijke verhuiskostenvergoeding?
AnnotatorE.E. van der Kamp
UitspraakECLI:NL:HR:2022:493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBurgerlijk procesrecht
TitelHoge Raad 22-04-2022
CiteertitelJIN 2022/89
SamenvattingVerzet, Niet-ontvankelijkheid, Gevolgen vorderingen in reconventie.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Verzet. Brengt niet-ontvankelijkheid in het verzet wegens termijnoverschrijding mee dat in reconventie ingestelde vorderingen evenmin kunnen worden beoordeeld?
AnnotatorA.J. Peerboom
UitspraakECLI:NL:HR:2022:585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 22-04-2022
CiteertitelJIN 2022/90
SamenvattingKlachtplicht koper, Ambtshalve toetsing.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Gemengde overeenkomst. Klachtplicht; art. 7:23 BW. Ambtshalve toepassing?
AnnotatorW.A. Braams
UitspraakECLI:NL:HR:2022:582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBurgerlijk procesrecht
TitelHoge Raad 22-04-2022
CiteertitelJIN 2022/91
SamenvattingProcesrecht, Familierecht, Toedeling woning, Ontvankelijkheid, Inschrijving in rechtsmiddelenregister.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Familierecht. Toedeling woning. Ontvankelijkheid. Inschrijving in rechtsmiddelenregister. In samenhangend kort geding is in vonnis bepaald dat vonnis dezelfde kracht zal hebben als handtekening van de man in de leveringsakte. Is art. 3:301 lid 2 BW van toepassing op rechtsmiddel in de bodemzaak?
AnnotatorM.A.J.G. Janssen
UitspraakECLI:NL:HR:2022:617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 22-03-2022
CiteertitelJIN 2022/92
SamenvattingHad het hof de zaak naar de rechter in eerste aanleg moeten terugwijzen nu aan de raadsvrouw geen afschrift is toegezonden van de oproeping in eerste aanleg?
Samenvatting (Bron)Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Kernroljurisprudentie, art. 423.2 Sv. Had hof zaak naar de rechter in eerste aanleg moeten terugwijzen, nu aan raadsvrouw van verdachte niet een afschrift is toegezonden van de oproeping voor tz. in e.a. waarop zaak inhoudelijk is behandeld? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1996:ZD0442 m.b.t. vraag in welke gevallen hof zaak dient terug te wijzen naar Rb. Hof heeft vastgesteld dat raadsvrouw van verdachte niet is opgeroepen voor de zitting van Pr. Hof heeft niettemin geoordeeld dat aan dat verzuim niet het gevolg hoeft te worden verbonden dat de zaak wordt teruggewezen naar Pr, omdat raadsvrouw in een e-mailbericht heeft gesteld dat zij verdachte ttz. in e.a. niet heeft bijgestaan en zij nooit contact heeft kunnen krijgen met verdachte. Dat oordeel is niet toereikend gemotiveerd. Hof heeft immers tevens vastgesteld dat raadsvrouw is toegevoegd als raadvrouw van verdachte en dat zij bij een getuigenverhoor aanwezig is geweest, terwijl de toevoeging gelet op art. 43.1 (oud) Sv geschiedt voor de gehele aanleg waarin zij heeft plaatsgehad en hof ook niet heeft vastgesteld dat verdachte voorafgaand aan de zitting kenbaar heeft gemaakt geen prijs meer te stellen op rechtsbijstand. Volgt vernietiging en verwijzing naar Rb.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2022:411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 05-04-2022
CiteertitelJIN 2022/93
SamenvattingVordering tot tenuitvoerlegging als bedoeld in art. 6:6:21 lid 1 Sv.
Samenvatting (Bron)Beschikking, vordering tot tenuitvoerlegging a.b.i. art. 6:6:21.1 Sv. Hof (penitentiaire kamer) heeft veroordeelde n-o verklaard in hoger beroep tegen beschikking Rb, strekkende tot tul van voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel vanwege niet-naleving van een bij voorwaardelijke veroordeling gestelde bijzondere voorwaarde, op de grond dat hiertegen geen h.b. openstaat. Ontvankelijkheid cassatieberoep (art. 6:6:7 Sv) en gevolgen Wet USB. Staat cassatieberoep open tegen op zichzelf staande beslissing van penitentiaire kamer van hof m.b.t. vordering tul? HR: Op redenen vermeld in CPG kan HR cassatieberoep van veroordeelde niet in behandeling nemen. CPG: Beslissing Rb tot tul van voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel is aan te merken als beslissing a.b.i. art. 6:6:21.1 Sv, terwijl hof veroordeelde n-o heeft verklaard in ingesteld beroep tegen beslissing Rb. Ingevolge art. 6:6:7 Sv zijn rechterlijke beslissingen inzake tul niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen, v.zv. in hoofdstuk 6 van boek 6 Sv niet anders is bepaald. Een bepaling waarin cassatieberoep tegen beslissing van penitentiaire kamer van hof wordt opengesteld, ontbreekt. Veroordeelde n-o. CPG gaat in op wettelijke regeling van beroep tegen beslissing tot tul van voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel en wijzigingen die Wet USB in dit verband heeft meegebracht.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2022:496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 12-04-2022
CiteertitelJIN 2022/94
SamenvattingOnevenredige belasting van het strafgeding?
Samenvatting (Bron)Belaging van en moord op ex-vriendin in Utrecht in 2018, art. 285b en 289 Sr. Schriftuur benadeelde partijen (ouders van slachtoffer). Niet-ontvankelijkverklaring b.p.s in vorderingen tot vergoeding van shockschade, art. 361.3 Sv. Onevenredige belasting van strafgeding? Hof heeft geoordeeld dat de behandeling van de vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert omdat alleen na nadere onderbouwing en/of bewijslevering is vast te stellen of en in hoeverre de aangevoerde omstandigheden een directe confrontatie vormen met de ernstige gevolgen van de moord en recht geven op een vergoeding van shockschade. Dat oordeel is feitelijk en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. In het licht van de inhoud van de ingediende vorderingen is dat oordeel niet onbegrijpelijk. Tot een nadere motivering was het hof niet gehouden. Gelet daarop bestaat geen aanleiding in deze zaak in te gaan op de aanbevelingen in de CAG betreffende het materiële civiele recht. Volgt verwerping. CAG: anders. CAG bevat uitvoerige algemene beschouwing over civiele aansprakelijkheid voor schade door confrontatie met schokkende gebeurtenis en aanbevelingen voor hervorming van rechtspraak over vergoeding van psychische schade en vaststelling van smartengeld in strafproces.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2022:560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelEHRM, 09-11-2021, 9476/19
CiteertitelJIN 2022/95
SamenvattingVrijheid van godsdienst, Pastafarisme geen godsdienst of overtuiging, Afwijzing aanvraag identiteitskaart en rijbewijs, Religieuze hoofdbedekking.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000947619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 24-12-2021
CiteertitelJIN 2022/96
SamenvattingToezegging tot aanleg brug, Terugkomen op toezegging, Belangenafweging, In bestuursrecht ontwikkelde maatstaf.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. In het kader van onteigeningsprocedure door de Staat gedane toezegging tot aanleggen van brug. Volgens welke maatstaf dient te worden beoordeeld of de Staat gehouden is toezegging na te komen? Toepassing van ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694? Art. 6:2 lid 2 BW.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 17-12-2021
CiteertitelJIN 2022/97
SamenvattingHoorplicht, Passeren van gebreken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om haar een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 02-02-2022
CiteertitelJIN 2022/98
SamenvattingGrote kamer, Evenredigheid, Toetsingsintensiteit, Discretionaire bevoegdheid, Beleidsregels, Toetsingswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2019 heeft de burgemeester van Harderwijk [appellant sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie A] te Harderwijk met ingang van 18 september 2019 voor de duur van zes maanden te sluiten. [appellant sub 2] is huurder van de eengezinswoning aan de [locatie A] te Harderwijk en woont daar samen met zes van zijn zeven kinderen, geboren in de periode 1993-2005. Over één van hen, de oudste zoon, heeft de politie via Meld Misdaad Anoniem (hierna: MMA) meldingen ontvangen dat hij vanuit de woning in drugs zou dealen en in de woning, en mogelijk ook in de schuur achter de woning, drugs zou hebben opgeslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Daaruit is volgens de politie gebleken dat de oudste zoon in drugs handelde, zowel vanuit de woning als elders in de gemeente Harderwijk. De politie heeft de bestuurlijke rapportage van 23 augustus 2020 opgesteld en de burgemeester verzocht handhavend op te treden.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn