Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 26-06-2022
Aflevering 7
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelJM 2022/83
SamenvattingGrondentrechter, Omgevingsrecht, Uitgebreide procedure, Binnenplanse afwijking, OBM, Unierecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand aan [pluimveebedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de stalinrichting op het perceel [locatie 1] te Geerdijk. Op het perceel is een pluimveebedrijf gevestigd waar legkippen worden gehouden. Het pluimveebedrijf wil de stalinrichting van de pluimveestal vervangen door een voliŤre-huisvesting voor het houden van 15.000 stuks biologische legkippen (de voorkeuroptie) of 18.050 stuks vleeskuikenouderdieren (de terugvaloptie). Daarnaast wil het pluimveebedrijf een mestloods en wintergarten realiseren op het perceel. Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] vrezen voor overlast als gevolg van de aanpassingen aan het pluimveebedrijf en voor nadelige gevolgen voor de natuur in de omgeving.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 04-05-2022
CiteertitelJM 2022/84
SamenvattingVerklaring omtrent gedrag, VOG, Lijst voor vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, VIHB-lijst, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, NIWO, Minister voor Rechtsbescherming, . Justitieel Documentatie Systeem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2020 heeft de minister voor Rechtsbescherming de aanvraag van [appellante] om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen afgewezen. [appellante] heeft een VOG aangevraagd. Die heeft zij nodig om vermeld te worden op de lijst voor vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (hierna: VIHB-lijst) bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de minister de criteria toegepast die zijn neergelegd in de Beleidsregels VOG-NP-RP 2018 (hierna: de beleidsregels). Daarin is bepaald dat als de aanvrager voorkomt in het Justitieel Documentatie Systeem de minister aan de hand van een objectief en een subjectief criterium bekijkt of de afgifte van een VOG gerechtvaardigd is.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 26-04-2022
CiteertitelJM 2022/85
SamenvattingLast onder dwangsom, Agrarische percelen, Bollenteelt, Bloementeelt, Houden van paarden, Zicht op legalisatie, Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom voor meerdere overtredingen op verschillende (agrarische) percelen. Ten aanzien van twee onderdelen is de last te verstrekkend geformuleerd en is het beroep gegrond. Voor het overige heeft verweerder de last terecht opgelegd en is geen sprake van concreet zicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa / Internationaal
TitelHvJ EU 10-02-2022, C-564/20
CiteertitelJM 2022/86
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Gemeenschappelijk visserijbeleid, GVB, Registratie vangsten, Langoustines, Visserijlogboekgegevens, Satellietvolgsysteem, Doorgebrachte tijd-methode, Redelijke en wetenschappelijk verantwoorde methode, Verwerking en verificatie gegevens, Sluiting visserij. PF, MF, tegen Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 februari 2022.#PF en MF tegen Minister for Agriculture Food and the Marine en Sea Fisheries Protection Authority (SFPA).#Verzoek van de Supreme Court (Ierland) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Gemeenschappelijk visserijbeleid - Verordening (EG) nr. 1224/2009 - Controleregeling - Artikel 33, lid 2, onder a), en artikel 34 - Registratie van de vangsten en de visserijinspanning - Indiening bij de Europese Commissie van gegevens over de hoeveelheden langoustines die zijn gevangen - Mogelijkheid om andere gegevens dan de gegevens in het visserijlogboek te gebruiken - Redelijke en wetenschappelijk verantwoorde methode voor de verwerking en verificatie van gegevens - Sluiting van de visserij.#Zaak C-564/20.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2022:90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 18-05-2022
CiteertitelJM 2022/87
SamenvattingPlanschade, Geluidsnormen, Planschadebeoordeling, Waardevermindering, Onaanvaardbare gevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas aan [appellant] een tegemoetkoming in door hem geleden planschade toegekend van 2.250,00. [appellant] is eigenaar van het perceel en de daarop gelegen woning, bedrijfsruimte en garage op de adressen [locatie 1] en [locatie 2] te Panningen. [appellant] heeft het college verzocht hem tegemoet te komen in de planschade die hij lijdt als gevolg van de inwerkintreding van de bestemmingsplannen "Locatie Stox", "Dubbelkern Helden - Panningen" en "Domaine Belle Cour". Bij zijn besluit van 15 juni 2018 heeft het college het verzoek van [appellant] toegewezen en aan hem een tegemoetkoming van 2.250,00 toegekend. Aan dit besluit heeft het college een advies van Ruimtemeesters BV van 9 maart 2018 ten grondslag gelegd.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 18-05-2022
CiteertitelJM 2022/88
SamenvattingWoningsplitsing, Beleidswijziging, Omzettingsvergunning, Geluidseisen, Uitgestelde werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [vergunninghouder] een omzettingsvergunning voor woningsplitsing verleend. Het college heeft aan [vergunninghouder], nadat hij zijn woning aan de [locatie 1] te Amsterdam had omgezet naar vier onzelfstandige woonruimten, op zijn aanvraag daarvoor, een omzettingsvergunning verleend. Aan die vergunningverlening is onder meer de voorwaarde verbonden dat uiterlijk op 1 juli 2022 moet zijn voldaan aan de in de vergunning vermelde geluidsnormen. [appellante], wier woning aan de [locatie 2] boven de woning van [vergunninghouder] ligt, heeft tegen het verlenen van de vergunning bezwaar gemaakt, omdat volgens haar daardoor de leefbaarheid en het woongenot van omwonenden wordt aangetast. Zij ervaart geluidsoverlast en verwacht dat niet aan de geluidseisen kan worden voldaan omdat de woningen daarvoor te oud en te gehorig zijn.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 18-05-2022
CiteertitelJM 2022/89
SamenvattingGeluidgevoelige gebouwen, Vervanging geluidgevoelige gebouwen, Bestaand gebruik, Studentenwoningen, Extended stay.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen hogere waarden vastgesteld voor de geluidbelasting van toekomstige woningen in het gebied Uilenstede-Kronenburg. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden Uilenstede en Kronenburg in het noordoosten van Amstelveen. Met het plan wordt de herontwikkeling van de kantorenlocatie Kronenburg mogelijk gemaakt. Binnen de kantorenlocatie heerst grote leegstand. De raad wil deze locatie transformeren tot een gemengd woon-/werkgebied, waarbij een studentencampus wordt gerealiseerd aansluitend op de al bestaande studentencampus Uilenstede. Het plan maakt onder meer 2.500 nieuwe studentenwoningen en 1.580 kamers voor extended stay op de locatie Kronenburg mogelijk. Daarnaast is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor nog eens 502 kamers voor extended stay op die locatie. Buiten de transformatiezone in Kronenburg is het bestemmingsplan grotendeels conserverend van aard.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 02-03-2022
CiteertitelJM 2022/90
SamenvattingGeur, Geurverordening, Bebouwde kom, Relativiteitsvereiste, Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf voor twee woningen hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan "Woningbouw Herenweg te Donkerbroek". Bij besluit van 30 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Ooststellingwerf het bestemmingsplan "Woningbouw Herenweg te Donkerbroek" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van twee vrijstaande woningen op een perceel in het lint van de Herenweg in Donkerbroek. Het gaat om een weideperceel ter hoogte van de Herenweg 122 en 124. Direct ten oosten en westen van het plangebied liggen woningen. Ten noorden, aan de overzijde van de Herenweg, is een pluimveehouderij gelegen. [appellant sub 1] en anderen wonen allen aan de Herenweg in Donkerbroek. Zij vrezen voor een aantasting van hun woongenot.
AnnotatorF.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 10-05-2022
CiteertitelJM 2022/91
SamenvattingCassatie, Incidenteel cassatieberoep, Veranderen van een inrichting, Inrichting, Opslaan van afvalwater, Afvalwater, Afvalstoffen, Verwerken van afvalstoffen, Wetsgeschiedenis, Nadelige gevolgen voor het milieu, Milieuvergunning, Vergunningsvoorschriften, Vernietiging, Terugverwijzing.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie en incidenteel cassatieberoep verdachte. Economische zaak. PartiŽle vrijspraak t.z.v. zonder vergunning veranderen van inrichting a.b.i. art. 8.1.1.b (oud) Wet Milieubeheer. 1. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep verdachte. 2. OM-cassatie. Heeft verdachte (vennootschap die afvalstoffen verwerkt) inrichting of werking daarvan veranderd door opslagvakken voor afvalstoffen te gebruiken als bassins om afvalwater in op te slaan? Ad 1. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Ad 2. Uit samenstel van bepalingen volgt dat het in het algemeen o.g.v. art. 8.1.1.b Wm verboden was (werking van) een inrichting zonder een daartoe verleende vergunning te veranderen, tenzij sprake was van uitzondering omschreven in art. 8.1.3 (na 1-1-2008 ook 8.1.4) dan wel 8.19.2 (na 1-1-2008 8.19.1) Wm. Uit wetsgeschiedenis komt naar voren dat wetgever met dat verbod het oog heeft gehad op gevallen waarin verandering ertoe leidt dat de toegestane milieubelasting van de inrichting wordt overschreden. Mede in dit licht bezien moet worden aangenomen dat art. 8.1.1.b Wm ook van toepassing is in gevallen waarin verandering weliswaar niet werkwijze of activiteit betreft die specifiek in eerder verleende vergunning is omschreven, maar die verandering wel leidt tot andere inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor milieu dan die inrichting ingevolge vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat slechts dan sprake is van het veranderen van (werking van) inrichting in de zin van art. 8.1.1.b (oud) Wm, als het gaat om verandering van werkwijze of activiteit die deel uitmaakt van vergunde activiteiten zoals omschreven in eerder verleende vergunning. Die opvatting is te beperkt. Volgt (partiŽle) vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/02903 P en 20/01807 E.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:HR:2022:655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 10-05-2022
CiteertitelJM 2022/92
SamenvattingProfijtontneming, Ontnemingsvordering, Cassatie, Ontnemingszaak, Grondslag komen te ontvallen, Vernietiging, Terugverwijzing.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming, w.v.v. uit zonder vergunning veranderen van inrichting. OM-cassatie. Economische zaak. Hof heeft vordering afgewezen, deels i.v.m. partiŽle vrijspraak in strafzaak, deels op andere grond. Leidt vernietiging van arrest in strafzaak tot vernietiging van uitspraak in onderhavige ontnemingszaak? HR heeft arrest van hof in strafzaak vernietigd op de grond dat vrijspraken van onderdelen a. en b. van onder tlgd. berusten op een onjuiste rechtsopvatting. Dat brengt met zich dat in zoverre aan beslissing in onderhavige ontnemingszaak de grondslag is komen te ontvallen (vgl. HR:2013:BX4536 en HR:2018:1947). Volgt partiŽle vernietiging en terugwijzing (t.a.v. onderdelen a en b). Samenhang met 20/01803 E en 20/01807 E.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:HR:2022:657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Overijssel 23-05-2022
CiteertitelJM 2022/93
SamenvattingDierenarts, Melkkoeien, Uierinfusen, Uierontsteking, Diergeneesmiddelen, Vergunningsvoorschriften, Administratie voeren.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige man tot een geldboete van 10.000 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man werkte als dierenarts en paste uierinfusen toe bij melkkoeien met uierontsteking. Hiervoor mengde hij verschillende diergeneesmiddelen die volgens de vergunningsvoorschriften van diergeneesmiddelen niet gemengd hadden mogen worden. Daarnaast voerde hij niet op de juiste wijze de administratie van veehouders.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2022:1498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 06-05-2022
CiteertitelJM 2022/94
SamenvattingOmgevingsvergunning, Tenaamgestelde, Vergunningsvoorschriften, Projectontwikkelaar, Aannemer, Onderaannemer, Gedragingen in de sfeer van de rechtspersoon, Normale bedrijfsvoering, AVAS, Zorgplicht.
Samenvatting (Bron)Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Omgevingsvergunning. Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften door rechtspersoon/vergunninghouder. Beroep op AVAS. Toepassing art. 9a Sr. De verdachte (rechtspersoon), een projectontwikkelaar, is aanvrager en houder (tenaamgestelde) van een omgevingsvergunning. Werkzaamheden van een project (bouwrijp maken van percelen grond), waarvoor de vergunning is aangevraagd en verleend, worden volledig uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer en door deze aannemer ingeschakelde onderaannemers. Onderaannemer handelt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften. Gedraging in de sfeer van de rechtspersoon/verdachte. Het verlenen van dergelijke opdrachten past in de normale bedrijfsvoering van de verdachte. Overtreden vergunningsvoorschriften toerekenen aan de verdachte. Beroep op AVAs verworpen. Door het niet uitoefenen van enige controle op de uitvoering van de werkzaamheden en de naleving van de vergunningsvoorschriften is verdachte tekort geschoten in het betrachten van de zorg die in redelijkheid van de verdachte kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de verboden gedragingen. Inschakelen van een gespecialiseerde aannemer ontslaat de verdachte niet van zijn zorgplicht.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 10-06-2022
CiteertitelJM 2022/95
SamenvattingSchadebestrijding, Vrijstelling, Ontheffing, Freilandbedrijven, Weidevogels, Schade aan fauna, Belangrijke schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan stichting Faunabeheereenheid Utrecht ontheffing verleend voor het 's-nachts afschieten van vossen in bepaalde weidevogelgebieden en bij gebieden waar pluimveebedrijven met vrije uitloop (Freilandbedrijven) zijn gevestigd. Het gaat onder meer om het verbod om de vos te doden en het verbod om het geweer te gebruiken. De ontheffing van deze verboden maakt het mogelijk om s-nachts vossen af te schieten in aangewezen weidevogelgebieden en bij gebieden waar Freilandbedrijven zijn gevestigd. De ontheffing is volgens het college nodig in het belang van de bescherming van weidevogels en om ernstige schade aan pluimveebedrijven met vrije uitloop te voorkomen. De rechtbank heeft vastgesteld dat de minister in artikel 3.1, tweede lid, van de Regeling natuurbescherming al een algemene vrijstelling heeft opgenomen van het verbod om vossen te doden.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1652
Artikel aanvragenVia Praktizijn