Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 05-07-2022
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelDe burgemeester als ziektebestrijder? Onduidelijkheden over de voorgestelde sluitingsbevoegdheid van de burgemeester in artikel 58na Wet publieke gezondheid
SamenvattingDe uitbraak van het coronavirus heeft niet alleen veel gevraagd van de bevolking, maar ook van de (straf) rechtspleging. Zo zijn verschillende juridische instrumenten ontwikkeld om dit virus in te dammen. Deze instrumenten zijn niet alleen strafrechtelijk van aard, maar ook bestuursrechtelijk. Het bestuursrecht en corona zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Ten eerste bevat het bestuursrecht juridische instrumenten om de pandemie te bestrijden, zoals de Wet publieke gezondheid. Ten tweede biedt het bestuursrecht instrumenten om de gevolgen van de pandemie af te zwakken en ten derde heeft corona grote gevolgen gehad voor de manier waarop de overheid haar werk doet.
Auteur(s)B. van der Vorm
Pagina143
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterveniëren met effect? Twee perspectieven op de aanpak van financieel-economische criminaliteit door het Functioneel Parket
SamenvattingFraude, milieucriminaliteit en witwassen veroorzaken grote schade aan maatschappij, economie en milieu. Het belang van het voorkomen en bestrijden ervan is evident, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. Recente onderzoeksrapporten laten zien dat het adequaat voorkomen en bestrijden geen sinecure is. Wetgeving is vaak ingewikkeld en de omstandigheden en gevolgen van de delicten zijn doorgaans verscholen. Het handhavingsstelsel is bovendien gelaagd, met zowel publieke als private partijen die uiteenlopende rollen en bevoegdheden hebben. Handhavingsinstrumenten, van preventief tot punitief, kunnen nog doeltreffender en effectiever worden ingezet.
Auteur(s)A. de Crom , T.P.M. Meekel , J.H.R. van Onna
Pagina147
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bevoegdheid tot ‘onderzoeken’ in strafrecht en bestuursrecht: Kent ons recht een drieledig zoekstelsel?
SamenvattingDoor middel van de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek introduceerde de wetgever in het jaar 2000 in relatie tot de aanhouding van de verdachte en de inbeslagneming van voorwerpen een nieuw, ‘binair’ zoekstelsel.
Auteur(s)E. Gritter
Pagina157
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscaal boete- en strafrecht: openbaar, maar toch geheim
SamenvattingBij het opleggen van fiscale boeten (met name hoofdstuk VIIIA AWR) en bij de opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten (met name hoofdstuk IX AWR) kan de samenloop van het strafrecht en het belastingrecht tot fricties leiden. In zijn promotieonderzoek naar de fiscale geheimhoudingsbepaling van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft de auteur aan de hand van een vijftal relevante elementen – de doelstellingen, de onderworpen subjecten, het object van geheimhouding, de fiscale afbakening en tot slot de uitzonderingen en ontheffingen – de fiscale geheimhoudingsbepaling uitputtend geanalyseerd.
Auteur(s)B.M. van der Sar
Pagina172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCrypto-fraude: hoe wordt dit strafrechtelijk beteugeld?
SamenvattingEr is zowel in Nederland als internationaal een stoet aan nieuwsartikelen, podcasts en documentaires verschenen over (vermeende) crypto-fraude. Hiermee doelt de auteur op fraudes waarbij crypto’s als instrument door fraudeurs worden ingezet om anderen te bedriegen en zodoende onrechtmatig voordeel te verkrijgen. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten, kregen alleen dit jaar al honderden meldingen over mogelijke misstanden met crypto’s en waarschuwen al geruime tijd voor de frauderisico’s van crypto’s.
Auteur(s)J.A. Zwinkels
Pagina178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEendaadse samenloop van fiscale en commune feiten
SamenvattingDe officier van justitie heeft een vervolgingsmonopolie: hij of zij bepaalt of en, zo ja, voor welk strafbaar feit de verdachte wordt vervolgd. Deze discretionaire bevoegdheid wordt ingeperkt door het in artikel 69 lid 4 AWR vervatte vervolgingsbeletsel dat bepaalt dat ingeval een gedraging zowel valt onder de delictsomschrijving van artikel 69 lid 1 of 2 AWR als onder die van artikel 225 lid 2 Sr, niet mag worden vervolgd op basis van laatstgenoemde bepaling. De alhier bedoelde samenloop doet zich (bijvoorbeeld) voor wanneer belastingaangifte wordt gedaan met gebruikmaking van een vals aangiftebiljet. Deze fiscale overtreding dient enkel te worden vervolgd op basis van de fiscale strafbaarstelling en niet op basis van zijn commune pendant.
Auteur(s)D.J. Franssen
Pagina187
LinkVolledige tekst artikel (booijbikkers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrending Topics
TitelDe Wet confiscatie criminele goederen – een ondermijning van het strafrecht?
SamenvattingOp basis van de Wet confiscatie wordt het mogelijk om goederen van een persoon die afkomstig zijn van enig strafbaar feit aan de Staat te laten vervallen, zonder dat sprake is van een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. Het is bovendien niet de strafrechter die over deze confiscatie zal oordelen, maar de civiele rechter. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan.
Auteur(s)V.C. Langenburg
Pagina189
LinkVolledige tekst artikel (Jaeger.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-08-2021
CiteertitelTBS&H 2022, 3, p. 194
SamenvattingDe weigering van een jachtakte door de korpschef van de politie als een bestraffende sanctie?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2018 heeft de korpschef van politie de aanvraag van [appellant] voor een jachtakte afgewezen. Op 16 juli 2018 heeft [appellant] bij de korpschef een aanvraag ingediend voor de verkrijging van een jachtakte. [appellant] heeft een eigen bedrijf dat ambachtelijk vlees, charcuterie en wild aan diverse restaurants levert. Na geïnteresseerd te zijn geraakt in de jachtpraktijk wenst [appellant] voor zijn werkzaamheden zelf wild te schieten en te leveren. [appellant] heeft hiervoor de vereiste opleiding gevolgd en zijn jachtdiploma behaald. Op 23 juli 2018 heeft de korpschef het voornemen bekend gemaakt om de aanvraag van [appellant] af te wijzen. Bij de gebruikelijke screening die volgt na het indienen van een aanvraag voor een jachtakte, is de korpschef gebleken dat in het Justitieel Documentatie Systeem een registratie van een misdrijf stond vermeld die aan de verlening van een jachtakte op grond van de Wet natuurbescherming in de weg staat.
AnnotatorB. van der Vorm
Pagina194
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-12-2021, C-124/20
CiteertitelTBS&H 2022, 3, p. 197
SamenvattingOnduidelijkheid over toepassingsbereik Blokkeringsverordening blijft voortbestaan.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2021.#Bank Melli Iran tegen Telekom Deutschland GmbH.#Verzoek van het Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Handelsbeleid - Verordening (EG) nr. 2271/96 - Bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van wetgeving uitgevaardigd door een derde land - Beperkende maatregelen tegen Iran die door de Verenigde Staten van Amerika zijn genomen - Secundaire sancties die door dit derde land zijn vastgesteld en die personen beletten om buiten zijn grondgebied handelsbetrekkingen te onderhouden met bepaalde Iraanse ondernemingen - Verbod om aan dergelijke wetgeving gevolg te geven - Uitoefening van een gewoon opzeggingsrecht.#Zaak C-124/20.
AnnotatorV.J.C. de Bruijn
Pagina197
UitspraakECLI:EU:C:2021:1035
Artikel aanvragenVia Praktizijn