Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 13-07-2022
Aflevering 7/8
RubriekBijzonder nummer
TitelWoord vooraf
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 522
SamenvattingVoor het Bijzonder Nummer 2022 heeft de redactie van Ars Aequi gekozen voor het thema ‘Recht & Natuur’. De verhouding tussen de mens en de natuur is een thema van alle tijden, ook in het recht. Vraagstukken omtrent klimaatverandering, biodiversiteit, natuurbehoud en verduurzaming komen terug in alle rechtsgebieden. Dit Bijzonder Nummer bevat bijdragen over enkele van deze vraagstukken en laat de veelzijdigheid van het debat over de onderlinge relatie tussen recht en natuur zien.
Pagina522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver het Naardermeer, beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. De bescherming van natuurgebieden in Nederland (1905-)
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 524
SamenvattingTegenwoordig gaat bij de uitleg en toepassing van het omgevingsrecht veel aandacht uit naar de bescherming van natuurgebieden en de regulering van economische activiteiten in en rond die gebieden. Er is een tijd geweest waarin natuurgebieden en het natuurbeschermingsrecht nog niet bestonden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de geschiedenis van de bescherming van natuurgebieden in Nederland, en de wijzigingen die in de loop van de tijd bij de bescherming van deze gebieden zijn opgetreden.
Auteur(s)S.D.P. Kole
Pagina524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe EU als bossenwaakhond: van vrijwillige partnerschappen naar autonome standaarden
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 534
SamenvattingEind 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening betreffende ontbossingsvrije producten, die nieuwe eisen stelt voor toegang tot de interne markt van de EU. Volgens de Commissie neemt de EU hiermee haar ‘verantwoordelijkheid’ voor de bijdrage van haar consumptie aan mondiale ontbossing. Exporterende landen uiten juist kritiek op de ‘arbitraire en unilaterale’ aanpak van de Unie. Dit artikel analyseert de verschuiving naar steeds verdergaand EU-unilateralisme en reflecteert op deze ontwikkelingen in het licht van de Overeenkomst van Parijs.
Auteur(s)N.L. Dobson
Pagina534
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWordt wetgeving de bottleneck van ons klimaat- en energiebeleid?
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 544
SamenvattingOm de klimaatdoelstellingen te realiseren is effectieve klimaat- en energiewetgeving, die bijdraagt aan een tijdige reductie van CO2-emissies, essentieel. De huidige en in de pijplijn zittende wetgeving schiet hierin tekort. In dit artikel wordt verkend hoe de wetgever op een betere manier zijn essentiële rol op het vlak van klimaat en energie kan waarmaken. Daartoe wordt ingegaan op een projectgerichte aanpak, het creëren van samenhang door het benoemen van overkoepelende principes en het maken van maatwerkafspraken als tussenoplossing.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink
Pagina544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaarom zijn milieurechters noodzakelijk?
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 556
SamenvattingOp internationaal vlak is het aantal gespecialiseerde milieurechtbanken geëxplodeerd. In tegenstelling tot de globale trend zijn er in Europa geen onafhankelijke, op zichzelf staande, gespecialiseerde milieurechtbanken met uitgebreide jurisdictie. Er zijn wel de facto gespecialiseerde kamers of afdelingen binnen de algemene en, voornamelijk, administratieve rechtbanken, omdat milieuzaken systematisch naar die kamers onderscheidenlijk afdelingen worden verwezen. Specialisatie binnen de bestaande rechtbanken kan alleen structureel en op de lange termijn worden gewaarborgd als zij in de wet wordt verankerd en verplicht is.
Auteur(s)L. Lavrysen , F. Bouquelle
Pagina556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatverandering voor het Internationaal Gerechtshof: perspectief voor een advies
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 566
SamenvattingWereldwijd voeren jongeren actie voor ambitieuzer klimaatbeleid. Een specifieke campagne van deze jongeren richt zich op het verkrijgen van een advies van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering en mensenrechten. Zo’n klimaatadvies kan meer duidelijkheid bieden over de verplichtingen van staten om huidige en toekomstige generaties tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen.
Auteur(s)M.J. Wewerinke-Singh , A.J. Fleming
Pagina566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDwingend consumentenrecht en de overgang naar een circulaire economie: het mes snijdt aan twee kanten
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 576
SamenvattingDe Europese Commissie ziet in een toename van de dwingendrechtelijke consumentenbescherming een manier om de in de Green Deal aangekondigde ‘groene transitie’ te bewerkstelligen. De relatie tussen dwingendrechtelijke bescherming en de overgang naar een circulaire economie is echter minder eenduidig dan de Commissie doet voorkomen. Dwingend consumentenrecht – denk aan het herroepingsrecht – staat de overgang naar een circulaire economie ook wel degelijk in de weg.
Auteur(s)C.M.D.S. Pavillon
Pagina576
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Europese sustainablefinance-regelgeving:beleggersbescherming, efficiëntie en verduurzaming
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 586
SamenvattingDe Europese sustainable-finance-wetgeving vergroot de transparantie omtrent duurzaamheid in kapitaalmarkten. Hierdoor kunnen beleggers duurzaamheidsaspecten makkelijker meenemen in hun beleggingsbeslissing. De EU hoopt op deze manier een toename van duurzame investeringen teweeg te brengen. De wetgeving roept vragen op over de verhouding tussen beleggersbescherming, efficiëntie en verduurzaming.
Auteur(s) L.G.L. Hartman-Ohnesorge
Pagina586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen procederende rivier
CiteertitelAA 2022, afl. 7/8, p. 596
SamenvattingBeschadiging van natuur blijft vaak buiten de rechter. Niet altijd is meteen duidelijk dat sprake is van een schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorts is de handhavingscapaciteit beperkt of ontbreekt lokaal de benodigde kennis. Wereldwijd worden nu rechten gegeven aan rivieren en andere natuurentiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van toekenning van rechtspersoonlijkheid. Zo krijgt de natuur een stem. Dit artikel bespreekt deze trend en beproeft welke betekenis hij kan hebben vanuit juridisch perspectief.
Auteur(s)T.E. Lambooy , R.S. Mackor
Pagina596
Artikel aanvragenVia Praktizijn