AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 09-07-2005
Aflevering 27
TitelHof van Justitie EG, 15-03-2005, C-209/03
CiteertitelAB 2005/219
SamenvattingBurgerschap van de Unie; studiefinanciering; al dan niet toekenning van steun ter dekking van kosten van levensonderhoud van studenten uit EU-lidstaten valt binnen de werkingssfeer van het EG-verdrag, en moet dus voldoen aan het discriminatieverbod van art. 12 EG-verdrag.

(Dany Bidar,
tegen
London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 15 maart 2005. # The Queen, op verzoek van Dany Bidar tegen London Borough of Ealing en Secretary of State for Education and Skills. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Verenigd Koninkrijk. # Burgerschap van Unie - Artikelen 12 EG en 18 EG - Steun aan studenten in vorm van gesubsidieerde lening - Bepaling waarbij toekenning van dergelijke lening wordt beperkt tot studenten die op nationaal grondgebied gevestigd zijn. # Zaak C-209/03.
AnnotatorF.A.M. Hendriks , B.P. Vermeulen
Pagina1181-1194
UitspraakECLI:EU:C:2005:169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2005, 200501574/2
CiteertitelAB 2005/220
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 WRO voor bouwrijp maken gronden vooruitlopend op nieuw bestemmingsplan, is zelfstandig appellabel; toepassing art. 17 WRO uitgesloten in bestemmingsplan; tijdelijke activiteit en Besluit Luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling verleend voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de eerste en tweede fase van het uitbreidingsplan Cronenburgh (hierna: het plan Cronenburgh), alsmede vrijstelling verleend voor het aanleggen van een bouwweg ter ontsluiting van het bouwverkeer van het plan Cronenburgh.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1194-1197
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200404611/1
CiteertitelAB 2005/221
SamenvattingBestemmingsplan ter uitvoering provinciale aanwijzing inzake inrichting baggerspeciedepot Amersfoort; aanwijzing gebaseerd op besluit-onderdeel /concrete beleidsbeslissing in streekplan; beroep tegen goedkeuringsbesluit in zoverre niet ontvankelijk; bestemmingsplan te weinig gedetailleerd wat betreft precieze situering stortplaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Amersfoort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2003, het bestemmingsplan "Baggerspeciedepot Zevenhuizen 2003" vastgesteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1197-1207
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200408966/1
CiteertitelAB 2005/222
SamenvattingBesluit; petitie; reactie op petitie geen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 mei 2004, kenmerk 2004/27804, heeft verweerder gereageerd op een door appellanten op 25 maart 2004, aangevuld op 6 april 2004, ingediende petitie.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1207-1208
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405420/1
CiteertitelAB 2005/223
SamenvattingFinanciŽle zekerheid; stellen van voorschriften nadat nadelige milieugevolgen zich hebben voorgedaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2004, kenmerk PTV/PL/26110, heeft verweerder op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vetira-Romance Aerosols B.V.", gevestigd te Zaandam, de aan haar bij besluiten van 23 augustus 1983, 6 juni 1989 en 6 maart 1990 verleende vergunningen voor een inrichting voor het afvullen van spuitbussen aan de Sluispolderweg 9 te Zaandam ingetrokken. Dit besluit is op 20 mei 2004 ter inzage gelegd.
Pagina1209-1210
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406606/1
CiteertitelAB 2005/224
SamenvattingOprichting zendmast t.b.v. uitoefening vrijheid van meningsuiting niet onevenredig bezwarend voor anderen; art. 19-vrijstelling niet nodig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie [] (hierna: het perceel).
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , R. Ortlep
Pagina1210-1212
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200406278/1
CiteertitelAB 2005/225
SamenvattingHet verschijnen van Maria noopt er niet toe om de bestemmingsplanvoorschriften of optreden ter handhaving daarvan achterwege te laten; vrijheid van godsdienst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) appellante gelast de op het perceel Brugseheide 12 te Valkenswaard (hierna: het perceel) aanwezige kruiswegstaties, kruis, poortpilaren, glazen kapel en kapeltoren af te breken en het gebruik van een deel van het perceel als parkeerplaats en van een kantoor op het perceel als kapel te beŽindigen, een en ander onder oplegging van zeven afzonderlijke dwangsommen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , R. Ortlep
Pagina1212-1216
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406067/1
CiteertitelAB 2005/226
SamenvattingBekendmaking beslissing tot toepassing bestuursdwang bij onbekende overtreder; begunstigingstermijn en spoed; op schrift stellen en spoed; andere wettelijke grondslag besluit op bezwaar; grondenfuik.
Samenvatting (Bron)In het formulier van 16 september 2002 van de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam wordt medegedeeld dat de op het Stationsplein te Amsterdam met een beugelslot aan een bouwhek bevestigde fiets van appellant is meegevoerd en opgeslagen.
AnnotatorR.S. Wertheim
Pagina1216-1221
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200403861/1
CiteertitelAB 2005/227
SamenvattingIs de beslissing omtrent vrijstellingen genomen door de commissie opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarders een appellabel besluit?
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 3 maart 2003 heeft de opleidingsdirecteur van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit van Utrecht (hierna: de opleidingsdirecteur) aan appellant, naar aanleiding van een verzoek om vrijstelling, geen vrijstelling verleend voor de onderdelen Procesrecht 1 en/of Procesrecht 2, zoals die deel uitmaken van het cursusprogramma van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, en mitsdien ook geen getuigschrift "kandidaat-gerechtsdeurwaarder" verleend.
AnnotatorH. Peters
Pagina1221-1225
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-03-2005, 04/6352 ALGEM
CiteertitelAB 2005/228
SamenvattingDoor in de beslissing op bezwaar een voorbehoud te maken op de rechtsgevolgen is er volgens de CRvB geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in art. 4:6 lid 1 Awb.
Samenvatting (Bron)Voorbehoud m.b.t. verzekeringsplich, waardoor sprake is van een onduidelijk en ondeugdelijk besluitt. Verzoek om een nieuw besluit over de verzekeringsplicht is dan ook geen herhaalde aanvraag als bedoeld in art. 4:6 Awb.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina1226-1229
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT0238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 15-11-2004, AWB 04/3210
CiteertitelAB 2005/229
SamenvattingNiet in redelijkheid gebruik kunnen maken van art. 4:6 Awb; gelijkheidsbeginsel.

(In de in de aan deze uitspraak gehechte bijlagen genoemde gedingen van: De aldaar genoemde personen, wonende in Marokko,
tegen
De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina1230-1236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 18-02-2005, 2005-25
CiteertitelAB 2005/230
SamenvattingOngeoorloofd spreidingsbeleid in het onderwijs; verboden direct onderscheid op grond van ras door toelatingsbeleid te baseren op niet-Nederlandse afkomst.

(Stichting Welzijn Tiel bijgestaan door A. Boudehan, Meldpunt Discriminatie,
tegen
B&W van de Gemeente Tiel en de gezamenlijke schoolbesturen van een aantal basisscholen in Tiel).
AnnotatorC.W. Noorlander
Pagina1237-1246
LinkVolledige tekst uitspraak (mensenrechten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn