Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 22-07-2022
Aflevering 5
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 28-04-2022, C‑642/20
CiteertitelJAAN 2022/91
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Combinatie, Geschiktheidseisen, Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid, Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijn, Unierecht, Verschillen tussen taalversies.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 april 2022.#Caruter s.r.l. tegen S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. e.a.#Verzoek van de Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2014/24/EU - Plaatsen van overheidsopdrachten - Artikel 63 - Combinatie van ondernemers die een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten - Mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om te eisen dat bepaalde kritieke taken worden verricht door een deelnemer aan die combinatie - Nationale regeling waarbij de leider aan de meeste criteria moet voldoen en de meeste prestaties moet verrichten.#Zaak C-642/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 05-05-2022, C-68/21 en C-84/21
CiteertitelJAAN 2022/92
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Gelijkwaardige alternatieven, Non-discriminatiebeginsel, Overheidsopdracht, PrejudiciŽle vraag, Technische specificaties.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Campos S?nchez-Bordona van 5 mei 2022.###
UitspraakECLI:EU:C:2022:365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-05-2022, C-54/21
CiteertitelJAAN 2022/93
SamenvattingOverheidsopdracht, PrejudiciŽle vraag, Vertrouwelijke bedrijfsinformatie, Vertrouwelijke informatie.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Campos S?nchez-Bordona van 12 mei 2022.###
UitspraakECLI:EU:C:2022:385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 19-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/94
SamenvattingIngrijpen in gesloten overeenkomst, IrreŽle tarieven, Proportionaliteitsbeginsel, Raamovereenkomst, Staken aanbesteding.
Samenvatting (Bron)aanbestedingskortgeding in hoger beroep; definitief gesloten raamovereenkomsten voor gezinshuizen; proceskosten eerste aanleg; inkoop voor jeugdhulp, tarief niet reŽel; artikel 2.12 Jeugdwet
AnnotatorL.J. Vermeulen , A.B.B. Gelderman
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 26-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/95
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Evenredigheidsbeginsel, Duurzaamheid, Gelijkheidsbeginsel, Motivering gunningsbeslissing, Vertrouwensbeginsel, Zorgvuldigheid besluit.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding voor doelgroepenvervoer - Technische specificatie: batterij-elektrische aandrijving - Beroep door een waterstofleverancier - Inroepbaarheid Aw 2012 door een onderleverancier? - Evenredigheid, gelijkheid, zorgvuldigheid, motivering
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 30-03-2022
CiteertitelJAAN 2022/96
SamenvattingBeoordelingscommissie, Gunningsbeslissing, Herbeoordeling, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)KG aanbesteding, vordering herbeoordeling kwaliteitsonderdeel A toegewezen. De beoordeling van kwaliteitsonderdeel A bevat een onjuistheid en onduidelijkheden.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:1941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 14-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/97
SamenvattingContractvoorwaarden, Deskundigenadvies, Overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Aanbestedende dienst moet een aantal contractsbepalingen aanpassen en de aanbesteding vanaf het punt waarop dat relevant is opnieuw doen.
AnnotatorC.G.A.J. van Seeters , G. van Til
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 15-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/98
SamenvattingBeoordelingscommissie, Herstel, Rechtsverwerking, Samenstelling beoordelingscommissie, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Kort geding over openbare aanbesteding voor d einzet van extern personeel bij de gemeente. Eiseres heeft haar recht verwerkt om nog bezwaar te maken tegen (de gegeven transparantie over) de samenstelling van het beoordelingsteam. Er is geen grond om aan te nemen dat het beoordelingsteam niet ter zake deskundig was, omdat de gestelde fouten in de beoordeling van de inschrijving niet aannemelijk zijn geworden. Er is ook geen grond voor toewijzing van de vordering tot herstel van de fouten.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:3915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 19-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/99
SamenvattingBeoordelingscommissie, Beoordelingssystematiek, Besteksconformiteit, Gelijkheidsbeginsel, Staken aanbestedingsprocedure, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Kort geding; aanbesteding; schending van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel uit het aanbestedingsrecht.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:1717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 04-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/100
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Heraanbesteding, Onrechtmatige daad, PrejudiciŽle vraag, Schadevergoeding, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding taxivervoer. Vervolg op o.a. HvJEU 14 december 2016, NJ 2018, 206 en Hoge Raad 6 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1096, waarin is geoordeeld dat de Staat (VWS) de opdracht niet had mogen gunnen aan de nr. 1 in de aanbesteding (de Combinatie). De nr. 2 in de aanbesteding (Connexxion) vordert schadevergoeding (gederfde winst). De vordering wordt afgewezen, wanwege het ontreken van causaal verband. Gelet op de uitspraak van het HvJEU zou de opdracht opnieuw zijn aanbesteed. Connexxion heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij die heraanbesteding zou hebben gewonnen.
AnnotatorA.J. van Heeswijck
LinkVolledige tekst annotatie (vhadvocaat.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:4332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 06-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/101
SamenvattingAanvullen inschrijving, Beroep op derden/onderaannemers, Herstel, Ondertekening, Proportionaliteitsbeginsel, Uitsluiting, Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De vordering strekkende tot intrekking van de beslissing om eiseres uit te sluiten wordt afgewezen. Geen onredelijke termijn voor indienen stukken. Het ontbreken van een separaat uittreksel uit het handelsregister met betrekking tot de derde op wie een beroep wordt gedaan en het ontbreken van een volmacht waaruit blijkt dat de ingediende UEA rechtsgeldig is ondertekend vormen voldoende grond voor uitsluiting van verdere deelname aan de aanbesteding.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:4283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 12-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/102
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Afgifte stukken, IrreŽle inschrijving, Manipulatieve inschrijving, Vertrouwelijke informatie.
Samenvatting (Bron)Vordering afgewezen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een irreŽle of manipulatieve inschrijving.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 10-03-2022
CiteertitelJAAN 2022/103
SamenvattingBeoordeling, Beoordelingsmethodiek, CAO-norm, Herbeoordeling, Kwalitatieve gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Uitleg.
Samenvatting (Bron)Geen gevolgen weigering ongecensureerde dagvaarding te geven aan tussenkomende partij. Geen gevolgen weigering tussenkomende partij om toestemming ex 22 lid 6 Rv te geven. Geen ondeugdelijke beoordeling en gebrekkige motivering gunningsbeslissing.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 19-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/104
SamenvattingBestuursrecht, (On-)geldigheid inschrijving, Vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Samenvatting (Bron)geen bedrijfs- en fabricagegegevens zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. Vertrouwelijke (bedrijfs)informatie artikel 2.57 Aanbestedingswet.
AnnotatorM. Jonkers , T. van Wijk
LinkVolledige tekst annotatie (Dirkzwager.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 20-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/105
SamenvattingHeraanbesteding, Knock-out criteria, (On-)geldigheid inschrijving, Rechtsverwerking, Referentie-eisen, Uitsluiting, Vertrouwelijke informatie.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding loonwaardemeetinstrument. Geen grond voor ongeldig verklaren winnende inschrijving wegens strijd met knock-out eisen c.q. uitsluiting winnende inschrijver wegens niet voldoen aan referentie-eisen. Voor zover op die punten al gerede twijfel bestond, is die twijfel in voldoende mate weggenomen. Er is evenmin grond voor de gevorderde heraanbesteding. Eiseres heeft haar rechten verwerkt om te klagen over de opzet en inhoud van de Aanbestedingsleidraad en de daarin in de Nota van Inlichtingen doorgevoerde wijzigingen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:3615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 15-04-2022, Advies 658
CiteertitelJAAN 2022/106
SamenvattingGunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd, Beginselen van aanbestedingsrecht, Commissie van Aanbestedingsexperts, Transparantiebeginsel.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 23-03-2022, Advies 660
CiteertitelJAAN 2022/107
SamenvattingUitsluiting combinaties niet deugdelijk gemotiveerd, Nationale niet-openbare aanbesteding, Proportionaliteitsbeginsel, Risicoallocatie, Uitsluiting.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 29-04-2022, Advies 668
CiteertitelJAAN 2022/108
SamenvattingDiscriminatoir subgunningscriterium, Gunningssystematiek, Raamovereenkomst, Toelaatbaarheid gunningscriteria.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn