TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 11-08-2022
Aflevering 8-9
RubriekColumn
TitelFatsoenlijk werk voor iedereen wereldwijd
CiteertitelTRA 2022/56
SamenvattingHet overgrote deel van de zonnepanelen in Nederland – zo’n 80% van het totaal – is afkomstig uit China, en wordt daar onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd door Oeigoerse dwangarbeiders. De Tweede Kamer nam zelfs een motie aan waarin werd gesteld dat sprake is van genocide. Deze feiten kleuren die ‘groene investering’ ineens toch een stuk minder groen. Het laat bovendien zien dat iets doen voor het klimaat, niet per definitie betekent dat ook de individuele mens in het hier en nu er beter van wordt.
Auteur(s)F.G. Laagland
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelEen recht op overwerkvergoeding en feestdagencompensatie volgens het ESH
CiteertitelTRA 2022/57
SamenvattingHet Comité dat toeziet op de naleving van de verdragsverplichtingen uit het ESH heeft in de voorbije beoordelingscycli geoordeeld dat de situatie in Nederland niet in overeenstemming is met verschillende bepalingen over arbeidsvoorwaarden in het ESH. In dit artikel wordt ingegaan op het recht op een hogere vergoeding voor overwerk en het recht op compensatie bij werk verricht tijdens feestdagen. Eerst wordt bezien hoe dit in de Nederlandse praktijk geregeld is in verschillende cao's. Daarna komt aan de hand van de beoordelingsrapportages van het Comité aan bod welke eisen door het ESH gesteld worden en waarom de Nederlandse praktijk hier niet aan voldoet. Ten slotte wordt besproken op welke wijze de praktijk en regelgeving aangepast kunnen worden om de rechten voor personen met een arbeidsverhouding te verzekeren.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelBedrog bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst
CiteertitelTRA 2022/58
SamenvattingIn dit artikel bespreken de auteurs de 'bedrog-beschikking' van de Hoge Raad. Zij gaan aan de hand van deze beschikking in op de vraag welke ontslagbescherming een werknemer toekomt wiens arbeidsovereenkomst met een beroep op bedrog wordt vernietigd. Daartoe onderzoeken zij hoe (buitengerechtelijke) vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog zich verhoudt tot de bescherming van het ontslagrecht. Ze onderzoeken vervolgens of, en zo ja, in hoeverre, de discrepanties met behulp van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht ongedaan gemaakt kunnen worden.
Auteur(s)C.M. van der Velden-Rijnsburger
UitspraakECLI:NL:HR:2020:213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
Titel'Kindfluencers' en kinderarbeid
CiteertitelTRA 2022/59
SamenvattingBelangrijk voor de ontwikkeling van kinderen is adequate regelgeving die kinderarbeid in alle vormen voorkomt. Kinderen die dagelijks op YouTube filmpjes uploaden zijn feitelijk niet of nauwelijks meer te onderscheiden van kindacteurs, maar het juridisch regime om hen te beschermen is veel minder duidelijk. In dit artikel wordt uitgelicht wat 'kindfluencers' zijn en welke risico's bij dit fenomeen horen, welke juridische kaders er al voorhanden zijn en welke knelpunten ervoor zorgen dat dit nieuwe fenomeen tot dusver een grijs gebied is binnen het arbeidsrecht.
Auteur(s)R. Coenmans , I.M.P. Extra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek pensioenrecht : Wet toekomst pensioenen en pensioenrechtspraak 2022,Heemskerk, M. [Mark] (AU)
CiteertitelTRA 2022/60
SamenvattingIn deze kroniek pensioenrecht bespreekt de auteur ontwikkelingen in wet- en regelgeving en pensioenrechtspraak. In het eerste deel gaat hij onder meer in op het 30 maart 2022 ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. In deel twee bespreekt hij een selectie van de belangrijkste arbeidsrechtelijke pensioenrechtspraak uit 2021. Aan bod komen onder meer werkingssfeergeschillen, hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid voor achterstallige pensioenpremies en uitspraken over wijziging en pensioenontslag.
Auteur(s)M. Heemskerk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 01-06-2022
CiteertitelTRA 2022/61
SamenvattingSlapend dienstverband. Compensatie.
Samenvatting (Bron)Transitievergoeding. Slapend dienstverband. Compensatie. Werkgever heeft ook aanspraak op compensatie van de transitievergoeding van slapende dienstverbanden van vóór 1 juli 2015. Uit de aard van het besluit over de compensatie vloeit voort dat een werknemer niet als (categoraal) belanghebbende bij een besluit over vergoeding (compensatie) van de transitievergoeding kan worden aangemerkt. De werkgever heeft in de situatie waarin een dienstverband ná 1 juli 2015 is geëindigd, maar waarbij de tweejaarstermijn van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte is verstreken vóór 1 juli 2015, aanspraak op compensatie van de transitievergoeding die ziet op de periode tot de dag dat de termijn van twee jaar die geldt voor het opzegverbod wegens ziekte is verstreken. De voorwaarden op grond waarvan het Uwv compensatie verstrekt zijn opgenomen in art. 7:673e, eerste lid, van het BW. Het tweede lid betreft een maximeringsbepaling die slechts op de hoogte van die verstrekking ziet. Uit het tweede lid volgt dat bij de berekening van de maximale hoogte van de compensatie de duur van de arbeidsovereenkomst fictief wordt bekort door van een eerdere beëindigingsdatum uit te gaan, zijnde de datum waarop de termijn van twee jaar die geldt voor het opzegverbod wegens ziekte is verstreken. Deze interpretatie sluit aan bij het doel van de maximeringsbepaling zoals die uit de wetsgeschiedenis naar voren komt.
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 20-05-2022
CiteertitelTRA 2022/62
SamenvattingArtikel 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi): geldt het belemmeringsverbod voor de uitgeleende zzp’er?
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Arbeidsrecht. Opdracht. Beroep op relatiebeding strijdig met belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid (Uitzendrichtlijn)? Voldoet verhouding tussen uitzendbureau en ter beschikking gestelde zelfstandige (zzper) aan vereisten in kader van Uitzendrichtlijn? HvJEU 17 november 2016, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883 (Ruhrlandklinik).
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:HR:2022:751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 05-05-2022, C‑265/20
CiteertitelTRA 2022/64
SamenvattingAutomatische vaste aanstelling voorbehouden aan academisch personeel met een voltijdse onderwijsopdracht?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 5 mei 2022.#FN tegen Universiteit Antwerpen e.a.#Verzoek van het hof van beroep te Antwerpen om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Deeltijdarbeid - Richtlijn 97/81/EG - Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake deeltijdarbeid - Clausule 4, punt 1 - Beginsel van gelijke behandeling - Deeltijds academisch personeel - Automatische vaste benoeming voorbehouden aan leden van het academisch personeel met een voltijdse onderwijsopdracht - Berekening van het percentage van een voltijdse opdracht dat een deeltijdse opdracht vertegenwoordigt - Geen vereisten.#Zaak C-265/20.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2022:361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 02-12-2021
CiteertitelTRA 2022/65
SamenvattingLoonsanctie. Eerste en tweede spoor.
Samenvatting (Bron)Loonsanctie. Eerste en tweede spoor. Zelfstandige organisatie. Rechtbank.
AnnotatorP.S. Fluit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2021:3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn