Jurisprudentie Omgevingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Omgevingsrecht
Datum 15-08-2022
Aflevering 24
TitelHoge Raad 04-02-2022
CiteertitelJOM 2022/323
SamenvattingBesluitaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Toerekening, Causaal verband, Formele rechtskracht.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Art. 6:162 BW. Besluitaansprakelijkheid. Vertragingsschade. Causaal verband. Toerekening.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:HR:2022:115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 11-03-2022
CiteertitelJOM 2022/324
SamenvattingBetwisting ontvangst aangetekende nota griffierecht, Goede procesorde, Rechtbank moet gegevens PostNL verstrekken.
Samenvatting (Bron)Procesrecht; artt. 8:42 en 8:55 Awb; betwisting van ontvangst van aangetekende nota griffierecht.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 18-03-2022
CiteertitelJOM 2022/325
SamenvattingLandelijke avondklok, Coronavirus, Spoedwet.
Samenvatting (Bron)Staatsnoodrecht. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Instellen avondklok als maatregel om verspreiding coronavirus tegen te gaan. Kan bedreiging volksgezondheid door verspreiding virus buitengewone omstandigheid zijn in de zin van art. 1 lid 1 Wbbbg? Brengt bestaan mogelijkheid 'spoedwet' mee dat de Staat bevoegdheden van de Wbbbg niet kon inzetten?
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:HR:2022:380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-02-2022
CiteertitelJOM 2022/326
SamenvattingForfaitaire vergoeding proceskosten, Recht op tot toegang tot de rechter, Geen ongeoorloofde beperking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg [appellant A] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen zes maanden na de verzending van dat besluit diverse bouwwerken te verwijderen van het perceel [locatie 1]/[locatie 2] te Dedemsvaart. Na een controle op 7 november 2018 op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Dedemsvaart heeft het college bij brief van 16 april 2019 laten weten dat het heeft geconstateerd dat zich op die percelen diverse bouwwerken bevinden die zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd. Daarop heeft het college [appellant A] en [appellant B] bij afzonderlijke besluiten gelast een aantal van die bouwwerken te verwijderen van deze percelen en verwijderd te houden. In het besluit op bezwaar heeft het college de eerder aan [appellant A] en [appellant B] opgelegde lasten onder dwangsom ingetrokken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-03-2022
CiteertitelJOM 2022/327
SamenvattingLast onder bestuursdwang, Procesbelang, Schadevergoedingsverzoek, MateriŽle en immateriŽle schade.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige last onder bestuursdwang, waarbij de maatregel is opgelegd om binnen twee uur een hond aan te bieden aan een dierenarts voor een oogoperatie. Beroep tegen de beslissing waarbij het bezwaar tegen de last onder bestuursdwang gegrond is verklaard, is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van proces-belang. Schadevergoedingsverzoek, artikel 8:88 van de Awb. Schade die is veroorzaakt door het forceren van de voordeur bij het uitvoeren van de last onder bestuursdwang, kan aan verweerder worden toegerekend. De inspecteur van de LID en de politieagenten hebben gehandeld ter uitvoering van het onrechtmatige besluit. Zonder dit besluit zou de deur niet zijn geforceerd en de schade niet zijn ontstaan. Verweerder wordt veroordeeld tot vergoeding van de kosten voor het vervangen van het deurslot en tot een vergoeding van immateriŽle schade van appellant. Appellant kan geen vordering te gelde maken tot vergoeding van nadeel dat de hond heeft geleden.
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-02-2022
CiteertitelJOM 2022/328
SamenvattingWarmteplan, Concretiserend besluit van algemene strekking, Gelijkwaardigheid, Rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2018 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het warmteplan "Sluisbuurt 2018" vastgesteld. Het warmteplan legt de aansluitplicht in de Sluisbuurt op het warmtenet van Westpoort Warmte vast op basis van de retourwarmte uit het Oostelijk Havengebied. In het plan is een aansluitplicht opgenomen voor 2.700 woningen en 65.000 m≤ bruto vloeroppervlak aan voorzieningen op het warmtenet. Na een inleiding beschrijft hoofdstuk 2 van het warmteplan het warmtenet en de aansluiting daarop. Hoofdstuk 3 beschrijft de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu van het warmtenet. In hoofdstuk 4 komt het beroep op gelijkwaardigheid - de wijze waarop afwijking van de aansluitplicht mogelijk is - aan de orde. Hoofdstuk 4 sluit af met een voorbeeld. Daarmee wordt geÔllustreerd hoe wordt vastgesteld of een aangedragen alternatief gelijkwaardig is aan aansluiting op het warmtenet. Het uitgewerkte voorbeeld ziet op warmteopwekking door middel van een elektrische warmtepomp.
AnnotatorH.P. Wiersema , K.M.G. Hamelink
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-03-2022
CiteertitelJOM 2022/329
SamenvattingLast onder dwangsom, Bezwaar, Tijdigheid, Doorzending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam een verbeurde dwangsom van 2.500,00 ingevorderd bij [appellant]. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie] in Alphen. De woning is een rijksmonument. Naar aanleiding van een melding van een derde over rookoverlast, heeft het college geconstateerd dat op de woning een roestvrijstalen schoorsteenpijp met een te laag uitmondingsgebied op het achter dakvlak is geplaatst zonder omgevingsvergunning. Het college heeft [appellant] in de gelegenheid gesteld om de strijdige situatie te beŽindigen. Nadat was gebleken dat dat niet was gebeurd, heeft het college bij brief van 5 oktober 2018 aan [appellant] bericht dat het voornemens was een last onder dwangsom aan hem op te leggen. Op dat voornemen heeft [appellant] telefonisch gereageerd, onder andere met de mededeling dat hij het pand had gekocht terwijl de schoorsteenpijp toen al aanwezig was.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 30-03-2022
CiteertitelJOM 2022/330
SamenvattingBestuursdwang, Kostenverhaal, Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch bestuursdwang toegepast en de auto van [appellant] laten wegslepen. Het college heeft de auto van [appellant] laten wegslepen omdat deze voor een garagebox stond geparkeerd. Het college heeft het hiertegen gerichte bezwaar van [appellant] ongegrond verklaard. Daaraan heeft het college ten grondslag gelegd dat de auto van [appellant] in strijd met artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 was geparkeerd. In de tussenuitspraak van 11 november 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de auto in strijd met artikel 5 van de Wvw 1994 was geparkeerd en dat het besluit daarom niet deugdelijk is gemotiveerd. De rechtbank heeft het college opgedragen het gebrek te herstellen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 08-04-2022
CiteertitelJOM 2022/331
SamenvattingIn kort geding toegewezen gebod tot intrekking van een beroep bij de bestuursrechter, Dwangsom, Misbruik van procesbevoegdheid, Procedeerverbod, Ontvankelijkheid vordering, Noodzaak aanvullende rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Vordering tot het opleggen van een gebod tot het intrekken van beroep tegen twee omgevingsvergunningen wordt in kort geding toegewezen. De Stichting had de bij haar bekende belangen van de kopers van de 162 woningen die door het ingestelde beroep worden geraakt bij het bepalen van haar handelswijze ter zake niet buiten beschouwing mogen laten. Gelet op de inhoudelijk onweersproken zwaarwegende aard en omvang van die belangen, en op de omstandigheid dat de Stichting andere (en waarschijnlijk efficiŽntere) middelen ter beschikking staan om het door haar nagestreefde doel te bereiken, waarbij de schadelijke gevolgen voor de kopers uitblijven, had de Stichting het beroep niet mogen instellen. Door dat wel te doen, en door dit beroep te handhaven, maakt de Stichting misbruik van recht en handelt zij onrechtmatig tegenover de kopers. Het meer algemeen geformuleerde verbod om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen toekomstige vergunningen wordt afgewezen.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 18-02-2022
CiteertitelJOM 2022/332
SamenvattingSubsidie, Uitvoeringsovereenkomst in de vorm van een koopovereenkomst, Samenloop van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsgang.
Samenvatting (Bron)Subsidierecht. Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in art. 4:36 Awb. Koopovereenkomst. Vordering tot nakoming bij de burgerlijke rechter.
AnnotatorL.W. Verboeket , M.J. Jacobs
UitspraakECLI:NL:HR:2022:275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 22-04-2022
CiteertitelJOM 2022/333
SamenvattingVerzoek uitstel zitting wegens ziekte, Verzoek door ander dan belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Procesrecht; afwijzing verzoek om uitstel of heropening van de zitting wegens ziekte van de belanghebbende.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-04-2022
CiteertitelJOM 2022/334
SamenvattingSubsidieaanvraag, Besluit, Gerichte begrotingspost, Voorbehoud.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel afwijzend beslist op een e-mailbericht van de Stichting van 9 april 2019 met als onderwerp "Aanvraag subsidie beschikking". Deze zaak gaat over subsidie voor de bouw van een dorpshuis met een jeugdruimte in Feanw‚lden, een dorp in de gemeente Dantumadiel. De gemeenteraad heeft in zijn raadsvergaderingen van 22 april 2014, 28 november 2017 en 26 maart 2019 daarover besluiten genomen. Bij e-mailbericht van 9 april 2019 met als onderwerp "Aanvraag subsidie beschikking" heeft de Stichting het college verzocht om de in de eerdere raadsvergaderingen toegezegde subsidie beschikbaar te stellen. Daarbij is vermeld dat het de subsidie betreft voor de jeugdkelder van 83.000,00, vastgesteld op 26 maart 2019, en voor de realisatie van een dorpshuis van 990.000,00, vastgesteld op 28 november 2017.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 29-04-2022
CiteertitelJOM 2022/335
SamenvattingRedelijke termijn, Geen ambtshalve toekenning immateriŽle schadevergoeding, Ambtshalve beoordeling, Geen motivering.
Samenvatting (Bron)Ambtshalve oordeel immateriŽle schadevergoeding; artikel 8:66 Awb; totale duur procedure; motivering oordeel.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-04-2022
CiteertitelJOM 2022/336
SamenvattingPersoonsgeboden overgangsrecht, Schikken, Geschilbeslechting, Probleemoplossing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veldschuur op het perceel aan de [locatie] te Liessel. Op het perceel staat een veldschuur die in 1956 zonder een vergunning is gebouwd. [vergunninghouder] en zijn echtgenote, die hoogbejaard zijn, wonen sinds 1992 in het gebouw. In het voorheen geldende bestemmingsplan was het gebouw bestemd als een noodwoning. De raad van de gemeente Deurne heeft naderhand het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld. Daarin is voor het gebruik dat [vergunninghouder] en zijn echtgenote van de veldschuur maken persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. Dat betekent dat zij de veldschuur legaal bewonen. Voor de veldschuur is echter nooit een bouwvergunning verleend. Om die reden heeft [wederpartij], die op het perceel daarnaast woont, aan het college om handhaving gevraagd.
AnnotatorG.J. Stoepker , M.C. Verviers
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-11-2021
CiteertitelJOM 2022/337
SamenvattingBoete, Bewijs, Rapport van bevindingen, Niet op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Boete. Verontreinigd varkenskarkas. Artikel 3, lid 1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 7 en punt 9 van Verordening (EG) nr. 853/2004.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:CBB:2021:1030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 25-05-2022
CiteertitelJOM 2022/338
SamenvattingIn stand laten van rechtsgevolgen, Definitieve geschilbeslechting, Beleidsruimte, Overtuiging dat uitkomst van het geschil geen andere zou zijn als het bestuursorgaan opnieuw in de zaak voorziet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2018 heeft de burgemeester van Hengelo de aan [appellant] verleende drank- en horecavergunning voor [bedrijf], gevestigd aan de [locatie] te Hengelo, op grond van artikel 31, eerste lid, onder b, van de Drank- en Horecawet per direct ingetrokken. De burgemeester heeft de aan [appellant] voor [bedrijf] verleende drank- en horecavergunning ingetrokken en besloten dat voor [bedrijf] gedurende vijf jaar een drank- en horecavergunning wordt geweigerd als [appellant] vergunninghouder, eigenaar en enig leidinggevende is. Daaraan is voorafgegaan dat het pand van [bedrijf] bij besluit van de burgemeester van 28 mei 2018 voor 12 maanden is gesloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. De rechtbank heeft geoordeeld dat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat een nieuwe vergunning voor [bedrijf] met [appellant] als vergunninghouder, eigenaar en enige leidinggevende gedurende een periode van vijf jaar wordt geweigerd.
AnnotatorL.J.M. Timmermans , M.E. Rog
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-05-2022
CiteertitelJOM 2022/339
SamenvattingSubsidie, Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Belanghebbendebegrip bij subsidieverlening, artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb, bezwaar van de Faunabescherming tegen de subsidieverlening voor het beheer van Kroondomein is door de minister ten onrechte niet inhoudelijk behandeld, de Faunabescherming is wel belanghebbende omdat zij door de ontheffing van ťťn van de voorwaarden (de verplichte openstelling gedurende 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang) beperkt wordt in haar feitelijke werkzaamheden om te monitoren wat er gebeurt met de wilde dieren op het Kroondomein en dat te documenteren en te verspreiden en of de plezierjacht niet wordt bevorderd door het bijvoeren of anderszins lokken van de wilde dieren op het terrein
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:222
Artikel aanvragenVia Praktizijn