Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-08-2022
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelMinisterie voor gebiedsgerichte aanpak
CiteertitelM en R 2022/57
SamenvattingGebiedsgerichte aanpak. Dat is momenteel de toverspreuk om uiteenlopende maatschappelijke opgaven te bezweren. In de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied staat een overzicht van nationale programma’s en beleidsnotities die uitgaan van een gebiedsgerichte aanpak. Ook in de op 17 mei 2022 door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gepubliceerde Ruimtelijke ordeningsbrief wordt een veelheid aan gebiedsgerichte plannen aangekondigd. Kortom: er moet de komende jaren heel veel gebiedsgericht worden aangepakt. En dan graag zoveel mogelijk integraal in de vorm van ‘brede gebiedsgerichte programma’s’, maar wel met aandacht voor selectiviteit. Want “te veel integraliteit gaat ten koste van de voortgang”, aldus de Startnotitie NPLG.
Auteur(s)T. Nijmeijer
LinkVolledige tekst notitie (overheid.nl)
LinkVolledige tekst Kamerbrief (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRijksregels voor hyperscale datacentra: decentraal tenzij, of toch niet?
CiteertitelM en R 2022/58
SamenvattingEen belangrijk uitgangspunt binnen het ruimtelijke-ordeningsrecht klinkt door in het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet". Deze sturingsfilosofie is verwoord in de Nota Ruimte uit 2004 en is verankerd in de Wet op de ruimtelijke ordening in de wijze waarop bevoegdheden over de verschillende bestuurslagen zijn verdeeld. De vorming en uitvoering van beleid moet geschieden op het niveau van het bestuursorgaan dat het beste in staat is de desbetreffende belangen te behartigen. Voor de ruimtelijke ordening geldt dat het lokale, gemeentelijke niveau in de regel het meest geschikte niveau is. Dit subsidiariteitsbeginsel is expliciet verwoord in de aankomende Omgevingswet.
Auteur(s)R. Molenaar-Wingens , A.M. Schmidt , V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst nota (publicspaceinfo.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelVMR Praktijkgeluiden: van inrichting naar MBA: Verslag van een VMR-bijeenkomst
CiteertitelM en R 2022/59
SamenvattingOp 11 mei 2022 vond de bijeenkomst ‘VMR Praktijkgeluiden: van inrichting naar milieubelastende activiteit plaats. Vier deskundigen op dit gebied gaven vanuit verschillende invalshoeken een presentatie over dit onderwerp. Zo werd er ingegaan op de verandering in wettelijke systematiek, het algemene overgangsrecht en de uitdagingen in de praktijk op dit gebied bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.
Auteur(s)P. van den Heuvel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 27-01-2022, C-238/20
CiteertitelM en R 2022/60
SamenvattingSchade aan aquacultuur a.g.v. vogelvraat; de toekenning van compensatie wegens door beschermde dieren aan de onderneming aangerichte schade verschaft een economisch voordeel en kan dus staatssteun opleveren.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 januari 2022.#SIA ,,Satini-S" tegen Dabas aizsardzibas parvalde.#Verzoek van Augstaka tiesa (Senats) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 17 - Recht op eigendom - Richtlijn 2009/147/EG - Compensatie voor de schade die door beschermde in het wild levende vogels is aangericht aan aquacultuur in een Natura 2000-gebied - Lagere compensatie dan de daadwerkelijk geleden schade - Artikel 107, lid 1, VWEU - Staatssteun - Begrip ,voordeel' - Voorwaarden - Verordening (EU) nr. 717/2014 - De-minimisregel.#Zaak C-238/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 28-03-2022
CiteertitelM en R 2022/61
SamenvattingOptimizers veroorzaken ruis als gevolg waarvan C2000-netwerk wordt verstoord; handhaving Telecommunicatiewet.
Samenvatting (Bron)De minister van EZK heeft drie lasten opgelegd aan een producent van onderdelen voor zonnepaneelinstallaties. Volgens het Agentschap Telecom geven de optimizers teveel ruis op de frequenties waarop C2000 werkt. De producent maakt bezwaar en vraagt na een jaar om drie voorlopige voorzieningen. De verzoeken om de Minister op te dragen binnen een bepaalde termijn alsnog op het bezwaar te beslissen en om de Minister op te dragen de geluidsopname van de hoorzitting in bezwaar ter beschikking te stellen worden niet-ontvankelijk verklaard want die hebben geen materiële connexiteit met het bestreden besluit. Het verzoek tot schorsing van de last wordt terughoudend beoordeeld omdat een jaar is gewacht met het doen van het verzoek. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog geen aanleiding om mee te gaan in de stelling van de producent dat ingeval van een vermoeden van conformiteit zonder meer is voldaan aan de eisen van bijlage I bij de EMC-richtlijn.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:2205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 08-04-2022
CiteertitelM en R 2022/62
SamenvattingMisbruik van recht: vordering tot het opleggen van een gebod tot het intrekken van beroep tegen twee omgevingsvergunningen wordt in kort geding toegewezen.
Samenvatting (Bron)Vordering tot het opleggen van een gebod tot het intrekken van beroep tegen twee omgevingsvergunningen wordt in kort geding toegewezen. De Stichting had de bij haar bekende belangen van de kopers van de 162 woningen die door het ingestelde beroep worden geraakt bij het bepalen van haar handelswijze ter zake niet buiten beschouwing mogen laten. Gelet op de inhoudelijk onweersproken zwaarwegende aard en omvang van die belangen, en op de omstandigheid dat de Stichting andere (en waarschijnlijk efficiëntere) middelen ter beschikking staan om het door haar nagestreefde doel te bereiken, waarbij de schadelijke gevolgen voor de kopers uitblijven, had de Stichting het beroep niet mogen instellen. Door dat wel te doen, en door dit beroep te handhaven, maakt de Stichting misbruik van recht en handelt zij onrechtmatig tegenover de kopers. Het meer algemeen geformuleerde verbod om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen toekomstige vergunningen wordt afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 22-04-2022
CiteertitelM en R 2022/63
SamenvattingBereddingskosten. Niet uitgesloten is dat de verzekerde op grond van art. 7:957 lid 1 BW en de polisvoorwaarden gehouden was de asbestdaken te verwijderen om verdere bodemverontreiniging te voorkomen.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Asbestverontreiniging. Bereddingskosten, art. 7:957 BW; vereisten; verhouding tot normaal onderhoud. Zaak die verzekerde schade veroorzaakt; vraag of naast kosten verwijdering ook kosten vervanging tot bereddingskosten kunnen behoren.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:HR:2022:588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 05-05-2022, C-525/20
CiteertitelM en R 2022/64
SamenvattingAfwijkingen van het verbod op achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 mei 2022.#Association France Nature Environnement tegen Premier ministre en Ministre de la Transition ?cologique et solidaire.#Verzoek van de Conseil d'?tat (Frankrijk) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 2000/60/EG - Kader voor maatregelen van de Europese Unie betreffende het waterbeleid - Artikel 4, lid 1, onder a) - Milieudoelstellingen betreffende oppervlaktewateren - Verplichting van de lidstaten om goedkeuring te weigeren voor programma's of projecten die een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kunnen teweegbrengen - Begrip ,achteruitgang' van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam - Artikel 4, leden 6 en 7 - Afwijkingen van het verbod op achteruitgang - Voorwaarden - Programma of project met tijdelijke effecten die van korte duur zijn en geen langetermijngevolgen voor de toestand van een oppervlaktewaterlichaam hebben.#Zaak C-525/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 05-05-2022, C-189/21
CiteertitelM en R 2022/65
SamenvattingRandvoorwaardenkorting bij gebruik niet-toegelaten bestrijdingsmiddel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 mei 2022.#R. en R. tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.#Verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Verordening (EU) nr. 1306/2013 - Bijlage II - Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 10 - Verordening (EU) nr. 1107/2009 - Artikel 55, eerste alinea, en tweede alinea, eerste zin - Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening - Gemeenschappelijke voorschriften - Gehele of gedeeltelijke verlaging of uitsluiting van de in het kader van het GLB ontvangen steun - Niet-naleving van de voorschriften inzake de randvoorwaarden - Gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat in de betrokken lidstaat niet of niet langer is toegelaten en waarvan, in dit laatste geval, de opgebruiktermijn is verstreken.#Zaak C-189/21.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2022:360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-05-2022
CiteertitelM en R 2022/66
SamenvattingRandvoorwaardenkorting vanwege niet-beschikken over wel-vereiste Wnb-vergunning.
Samenvatting (Bron)GLB. Overtreding: de landbouwer had geen Wnb-vergunning, maar die moest hij wel hebben. Verweerder heeft onvoldoende rekenschap van de omvang en de ernst van de overtreding. De gewijzigde situatie op het bedrijf van appellante heeft nl niet geleid tot een verslechtering van het milieu. Er was nl sprake van intern salderen zodat dan is uitgesloten dat wijziging significante gevolgen heeft. Zie usp Afdeling van 20 januari 2021. College voorziet zelf in de zaak en bepaalt randvoorwaardekorting op 1%
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-05-2022
CiteertitelM en R 2022/67
SamenvattingSamenloop zorgplicht artikel 5 BRZO en voorschriften in omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo). Toetsing voorschriften aan evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 lid 2 Awb).
Samenvatting (Bron)Evenredigheidsbeoordeling voorschriften revisievergunning milieu. Verweerder schrijft op grond van de zorgplicht in artikel 5 lid 1 BRZO in het belang van de bescherming van het milieu een automatisch branddetectiesysteem voor. In het bestreden besluit staat niet waarom dit noodzakelijk en evenredig is. Dit motiveringsgebrek is hersteld in het verweerschrift. Naar het oordeel van de rechtbank had verweerder voldoende aanleiding om dit voorschrift op te leggen en is deze extra verplichting in dit geval evenredig. Verweerder schrijft ook voor om mengproeven te doen. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat deze verplichting onevenredig is. Uit het voorschrift blijkt echter niet dat het alleen bij nieuwe mengrecepten nodig is om mengproeven te doen. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit en laat de rechtsgevolgen in stand met aanvulling van het onvolledige vergunningvoorschrift.
AnnotatorA. Collignon , J.H.N. Ypinga
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:1823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-05-2022
CiteertitelM en R 2022/68
SamenvattingDrugsdump; maatregelen om te voorkomen dat de (snij)mais voor menselijke consumptie of veevoeder beschikbaar komt vanwege aanwezigheid van MDMA.
Samenvatting (Bron)Maatregelen om te voorkomen dat de (snij-)mais voor menselijke consumptie of veevoeder beschikbaar komt vanwege aanwezigheid van MDMA (nultolerantiestof). Actueel onderzoek bij nemen van beslissing op bezwaar niet noodzakelijk. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. Geen plaats voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Verweerder heeft op grond van de (Europese) regelgeving geen beslisruimte.
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-06-2022
CiteertitelM en R 2022/69
SamenvattingAanleg waterrijke oever. Compenserende of mitigerende (c.q. beschermings)maatregel?
Samenvatting (Bron)Wet natuurbescherming; recreatieve voorzieningen Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. De rechtbank beoordeelt of in de passende beoordeling met betrekking tot habitatverlies een mitigerende of compenserende maatregel is opgenomen en of wordt voldaan aan de voor dergelijke maatregelen geldende vereisten. Toetsing aan de criteria die volgen uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:2437
Artikel aanvragenVia Praktizijn