Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 02-09-2022
Aflevering 7-8
RubriekRedactioneel
TitelWoningnood in het vermogensrecht
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 241
SamenvattingDe woningnood in Nederland is hoog en leidde tot een landelijk protest en tot diverse kabinetsmaatregelen. Ook juridische instrumenten kunnen (in positieve of negatieve zin) van invloed zijn op de woningnood, reden voor dit tijdschrift om een themanummer te wijden aan dit belangrijke en actuele onderwerp. In dit themanummer wordt de woningnood vanuit verschillende perspectieven belicht.
Auteur(s)T.J. de Graaf , B.M. Paijmans , N. van Triet
Pagina241
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVolkshuisvesting in Nederlandse wet- en regelgeving
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 242
SamenvattingDe term volkshuisvesting is verbonden aan nogal wat problematiek en roept daarom evenzovele vragen op. Is er wel een recht op huisvesting? En zo ja, voor wie geldt dit dan? Jegens wie kan het tot aanspraken leiden? In hoeverre kunnen die aanspraken met succes in rechte worden afgedwongen? Welke partijen hebben verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het volkshuisvestingsrecht? Het zijn fundamentele vragen die vele pennen in beweging brachten. Een artikel van deze omvang kan slechts globaal een dergelijke fundamentele problematiek behandelen.
Auteur(s)M.J. de Groot
Pagina242
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBinnenstedelijke herontwikkeling en het gemeentelijke grondinstrumentarium
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 250
SamenvattingEen van de grotere uitdagingen waar Nederland voor staat, is een woningtekort. De Nederlandse bevolking blijft groeien – in 2035 wordt verwacht dat Nederland 18,8 miljoen inwoners heeft. De tijd van ‘15 miljoen mensen’ ligt ver achter ons. Het toch al bestaande tekort aan woningen, dat vanwege de stikstofcrisis versneld groter wordt, neemt daarmee alleen maar toe. Het Rijk stelde medio 2020 vast dat er een tekort was van 331.000 woningen.
Auteur(s)M.J.W. Timmer , L.A. Jager
Pagina250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWoningcorporaties aanbestedingsplichtig! Een overzicht met een conclusie
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 259
SamenvattingOp 1 februari 2001 besliste het Europese Hof van Justitie over de aanbestedingsplicht van de Franse HLM-vennootschappen. Deze sociétés anonymes d’habitations à loyer moderé zijn de Franse versie van onze woningcorporaties. Het Hof achtte het toezicht door de Franse overheid op deze vennootschappen van dien aard dat voldaan werd aan het toezichtvereiste noodzakelijk om deze vennootschappen als publiekrechtelijke instellingen in de zin van het Europese aanbestedingsrecht te beschouwen.
Auteur(s)J.M. Hebly
Pagina259
UitspraakECLI:EU:C:2001:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe invloed van de onroerendgoedmarkt op het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 263
SamenvattingSinds 1 september 2003 bepaalt art. 7:2 BW dat de koop van een woning door een consument-koper schriftelijk moet worden aangegaan en dat de koper gedurende drie dagen na de terhandstelling van de koopakte het recht heeft de koop te ontbinden. Twee instrumenten, het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd, fungeren hier naast elkaar en ook afhankelijk van elkaar.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina263
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:2 BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGevolgen van overkreditering voor kredietaanbieders
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 269
SamenvattingDe afgelopen jaren hebben we een enorme stijging van de huizenprijzen gezien, waarbij vaak werd overboden op de koopprijs van een woning. Momenteel blijven de prijzen stijgen. De verwachting is wel dat in 2023 de prijsstijgingen zullen afvlakken onder invloed van de stijgende rente en afzwakkende economie.
Auteur(s)G.J. Bruins Slot , F. Diemel
Pagina269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelErfpacht en betaalbaar wonen
CiteertitelMvV 2022, afl. 7-8, p. 279
SamenvattingKan de toepassing van erfpacht leiden tot meer betaalbare woningen?
Auteur(s)J. Broese van Groenou
Pagina279
Artikel aanvragenVia Praktizijn