Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 04-09-2022
Aflevering 6-7
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 20-07-2022
CiteertitelJBO 2022/30
SamenvattingBodemsanering, Evaluatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2021 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel ingestemd met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie 't Gijmink B te Hof van Twente (hierna: de locatie). Bij dit besluit heeft het college ook bepaald dat het verplaatsen en/of verminderen van verontreinigde grond binnen de locatie vooraf bij de Omgevingsdienst Twente moet worden gemeld. Verder heeft het college bepaald dat voor die gedeelten van de percelen waarbinnen een ernstige restverontreiniging in het vaste deel van de bodem is achtergebleven en de in verband hiermee genomen saneringsmaatregel(en) in stand dienen te worden gehouden, een kadastrale aantekening wordt ingeschreven bij het Kadaster.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-07-2022
CiteertitelJBO 2022/31
SamenvattingBodemsanering, Verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heumen aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb).
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-07-2022
CiteertitelJBO 2022/32
SamenvattingBodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2021 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant vastgesteld dat zich op Bedrijvenpark Metal Valley in Drunen (hierna: de locatie) een geval van ernstige bodemverontreiniging bevindt, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 27-07-2022
CiteertitelJBO 2022/33
SamenvattingOnrechtmatige daad, Asbest, Grond.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad; verzwijgen bevinding deskundige over asbestverdacht materiaal in grond
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:7756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 11-07-2022
CiteertitelJBO 2022/34
SamenvattingBodemrisico, NRB.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning milieu voor een type C-inrichting die voorheen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer viel. De vergunningvoorschriften zijn toereikend om een verwaarloosbaar bodemrisico te verzekeren. Maximaal geluidniveau van 65 dB(A) voor de nachtperiode kon worden vergund, omdat de vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode een feitelijk bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteit zijn als bedoeld in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Toekenning schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:6400
Artikel aanvragenVia Praktizijn