Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 26-09-2022
Aflevering 29
RubriekVooraf
TitelBoontje komt om hun loontje
CiteertitelNJB 2022/2025
SamenvattingIs het zo dat we soms op bepaalde stukjes van ons recht gewoon collectief een beetje zitten te dutten?
Auteur(s)C.E. Drion
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelKroniek Modernisering Wetboek van Strafvordering
CiteertitelNJB 2022/2026
SamenvattingEen nader concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is inmiddels door de Afdeling advisering van de Raad van State van advies voorzien. De ingrijpende modernisering van het commune strafprocesrecht staat daarmee op het punt haar intrede in het parlement te doen. Hoewel geen fundamentele stelselwijziging wordt doorgevoerd, is wel sprake van een danige herstructurering. Hoe vallen de belangrijkste wijzigingen (of het uitblijven daarvan), op dit moment te waarderen? In vogelvlucht worden na een algemene beschouwing over het doel van het strafprocesrecht en de doelen van de modernisering ervan, daartoe de zes Boeken van het komende wetsvoorstel besproken, waar aangewezen in het licht van het advies van de Raad van State.
Auteur(s)J. Nan
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelDe Hoge Vertegenwoordiger in BosniŽ en Herzegovina: Omstreden maar helaas tot op heden wel noodzakelijk
CiteertitelNJB 2022/2027
SamenvattingWie is de Ďhoge vertegenwoordigerí in BosniŽ en Herzegovina?
Auteur(s)G. Dijkstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn Memoriam
TitelIn memoriam prof. mr. J.H.A. (Jan) Lokin (1945-2022)
CiteertitelNJB 2022/2028
SamenvattingOp 19 juni 2022 overleed Jan Lokin, emeritus hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis.
Auteur(s)C. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - EHRM
TitelEHRM, 31-05-2022, 23077/19
CiteertitelNJB 2022/2029
SamenvattingRolstoel-toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen met een culturele bestemming.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2022:0531JUD002307719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 09-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2030
SamenvattingHet hof heeft een buitenlandse procespartij bevolen zekerheid te stellen voor de proceskosten.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Art. 224 Rv. Zekerheidstelling voor proceskosten door depotstorting op notariŽle kwaliteitsrekening. Eiser niet-ontvankelijk?
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 09-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2031
SamenvattingDe curator heeft een Peeters/Gatzen-vordering ingesteld tegen een insolventie adviseur.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht; onrechtmatige daad. Herroeping; achterhouden door wederpartij van stukken van beslissende aard (art. 382 onder c Rv). Kan derde die door curator aansprakelijk wordt gesteld ('Peeters/Gatzen-vordering') zich met succes verweren door materiŽle onjuistheid van aan failliet opgelegde belastingaanslag met formele rechtskracht in te roepen? Geval waarin de fiscus nagenoeg de enige onbetaalde crediteur is. Motiveringsklachten.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 09-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2032
SamenvattingEen tabaksproducent laat ten laste van een logistiek dienstverlener beslag leggen op een partij tabaksticks.
Samenvatting (Bron)Beslagrecht. Merkenrecht. Vordering tot opheffing conservatoir beslag. Schending van art. 438 lid 5 (oud) Rv door het niet dagvaarden van geŽxecuteerde? Oproeping op de voet van art. 118 Rv.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 09-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2033
SamenvattingEen verzekerde heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Schadeverzekering. Art. 7:959 lid 1 BW. Art. 7:963 lid 6 BW. Komen door verzekerde (consument) gemaakte redelijke kosten tot vaststellen van schade dwingendrechtelijk ten laste van verzekeraar?
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 03-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2034
SamenvattingDe Afdeling oordeelt dat weliswaar sprake is van een afgeleid belang, maar de bijzondere positie van appellant een zelfstandige aanspraak op rechtsbescherming rechtvaardigt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door Stichting Humanitas Huisvesting ingediende aanvraag om saneringssubsidie afgewezen. WSW heeft blijkens haar statuten tot doel om te bevorderen dat toegelaten instellingen, zoals omschreven in artikel 19 van de Woningwet, geld kunnen lenen tegen zo laag mogelijke kosten om hun activiteiten op het gebied van het wonen te kunnen realiseren, waarbij de financiŽle belangen van de deelnemers, het Rijk en de gemeenten in acht worden genomen. Hiertoe kan WSW zich borg stellen voor de nakoming van verplichtingen die deelnemers aangaan of zijn aangegaan jegens geldgevers. Zowel SHH als WSG waren op het moment dat de besluiten van 22 november 2017 en 29 juni 2018 werden genomen toegelaten instellingen in de zin van artikel 19 van de Ww en namen deel aan WSW. Contractueel was tussen WSW en deze twee instellingen vastgelegd dat WSW borg zou staan voor hun financiŽle verplichtingen aan derden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2035
SamenvattingDe Afdeling gaat Ďomí en oordeelt dat in zaken waarin een verzoek om een toevoeging is afgewezen omdat sprak is van een rechtsbelang waarvoor al eerder een toevoeging is verleend, een door een rechtszoekende ingesteld rechtsmiddel (waarbij deze geen belang meer heeft omdat de rechtsbijstand inmiddels al is verleend) moet worden toegerekend aan de rechtsbijstandverlener.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2019 heeft de raad voor rechtsbijstand een aanvraag om een toevoeging voor het verlenen van rechtsbijstand aan [appellant sub 1], afgewezen. [appellant sub 1] heeft een aanvraag ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid om hem een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen. Die aanvraag is afgewezen. Daartegen heeft [appellant sub 1] bezwaar gemaakt. De raad heeft aan [appellant sub 2] een lichte adviestoevoeging (LAT) met kenmerk 5DM4831 verleend voor rechtsbijstand aan [appellant sub 1] in beroep tegen het niet tijdig beslissen op dat bezwaar. Vervolgens heeft de minister van Justitie en Veiligheid alsnog beslist op het bezwaar en de afwijzing van de mvv-aanvraag gehandhaafd. Op 17 juli 2019 heeft [appellant sub 2] bij de raad een aanvraag ingediend om een toevoeging voor het verlenen van rechtsbijstand aan [appellant sub 1] in beroep tegen dit besluit.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2036
SamenvattingBepaling in keur dat van in peilbesluit opgenomen waterpeil niet mag worden afgeweken zonder vergunning is niet in strijd met de Waterwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2020 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de onderbemaling in de tertiaire watergang achter zijn woning te staken en gestaakt te houden. [appellant] woont aan de [locatie A] in t Goy. Achter zijn woning loopt een tertiaire watergang. Dat is een sloot die om een binnenpolder loopt. [appellant] heeft een agrarisch perceel in deze binnenpolder. Het perceel maakt deel uit van het Rijksmonument "Terrein waarin overblijfselen van het kasteel t Goy". Het perceel ligt in peilgebied KRA031. Naar aanleiding van handhavingsverzoeken heeft een toezichthouder van het Hoogheemraadschap op 9 september 2020 geconstateerd dat [appellant] in deze watergang een onderbemaling in werking heeft gesteld en in stand houdt. [appellant] houdt het waterpeil in de binnenpolder lager dan het peil zoals dat op 27 februari 2008 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2037
SamenvattingWeigering verlenging certificaat voor het geven van rijonderricht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2020 heeft Stichting VAM de aanvraag tot verlenging van het certificaat voor het geven van rijonderricht van [wederpartij] afgewezen. [wederpartij] werkt als rijinstructeur en had een certificaat voor het geven van rijonderricht dat geldig was tot 6 september 2020. Op uiterlijk 5 september 2020 moest hij hebben voldaan aan de vereisten om zijn certificaat te verlengen. Door de wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (hierna: Wrm 1993) golden er vanaf 1 april 2020 nieuwe voorwaarden voor het verlengen van een dergelijk certificaat. Naast dat voor het aflopen van het certificaat op verschillende onderdelen praktische en theoretische bijscholing moet zijn voltooid, is daar vanaf 1 april 2020 bijgekomen dat de rijinstructeur een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) moet aanleveren. Een tweede wijziging is dat het certificaat niet meer op initiatief van Stichting VAM wordt verlengd, maar dat daarvoor een aanvraag moet worden gedaan.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 31-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2038
SamenvattingCoŲperatie Dichtbij, die een overeenkomst heeft gesloten met de gemeente Groningen om zorg in de vorm van beschermd wonen te leveren, heeft in handhavingsgeschil over begeleid wonen in een pand slechts een afgeleid belang van Stichting Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen, die dat pand huurt en ter plaatse zorg biedt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oldambt CHOG, onder oplegging van een dwangsom van 3.000,00 per week of deel van de week tot een maximum van 18.000,00, gelast het strijdig gebruik van het pand op het perceel Garst 126 te Winschoten te beŽindigen. CoŲperatie Dichtbij levert zorg in de vorm van beschermd wonen in de gemeente Oldambt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. CoŲperatie Dichtbij heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Groningen op grond waarvan deze zorg wordt geleverd. CHOG is lid van CoŲperatie Dichtbij en is belast met de uitvoering van het beschermd wonen. Dit doet CHOG ook in het pand op het perceel. CHOG is huurder van het pand op het perceel en de bewoners verblijven in het pand op grond van drie verschillende soorten zorgovereenkomsten. Tijdens een controle op 11 maart 2020 heeft een toezichthouder van de gemeente Oldambt geconstateerd dat het pand op het perceel op dat moment werd verbouwd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 08-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2039
SamenvattingDe staatssecretaris mag bij de toepassing van de Dublinverordening voor SloveniŽ nog altijd uitgaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2021 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2040
SamenvattingBeoordeling terugvordering van bijstand bij vaststaand intrekkingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Beoordeling terugvordering van bijstand bij vaststaand intrekkingsbesluit. Geen schending inlichtingenverplichting. Het intrekkingsbesluit heeft formele rechtskracht. De formele rechtskracht heeft geen betrekking op oordelen van feitelijke en juridische aard die aan het intrekkingsbesluit ten grondslag hebben gelegen. In het kader van de terugvordering moet alsnog het standpunt van het college dat sprake is van schending van de inlichtingenverplichting worden beoordeeld. Met de in het rapport neergelegde bevindingen heeft het college niet aannemelijk gemaakt dat appellant de inlichtingenverplichting heeft geschonden. De Raad draagt het college op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:1900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 17-08-2022
CiteertitelNJB 2022/2041
SamenvattingBeperkte kennisneming niet gerechtvaardigd
Samenvatting (Bron)De gevraagde beperking van de kennisneming is niet gerechtvaardigd. De doorgehaalde stukken tekst hebben betrekking op de uitgevoerde selectie van het cliŽntenbestand in het kader van dat onderzoek en de daarbij toe te passen risico-indicatoren, de aanpak van het project en de inschatting van de kosten die een dergelijk project met zich brengt. In wat het college heeft aangevoerd worden geen gewichtige redenen gezien die een beperkte kennisneming hiervan zouden kunnen rechtvaardigen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:1906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - College van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2042
SamenvattingToepassing spoedbestuursdwang bijvoeren dieren.
Samenvatting (Bron)Toepassen spoedbestuursdwang. Rapport van bevindingen en veterinaire verklaring voldoende onderbouwing.
Pagina
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - College van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-09-2022
CiteertitelNJB 2022/2043
SamenvattingBesmetverklaring pluimveevermeerderingsbedrijf en opleggen maatregelen nadat de (routine-)monsters positief zijn bevonden op besmetting met zoŲnotische Salmonella enteritidis.
Samenvatting (Bron)Besmetverklaring pluimveevermeerderingsbedrijf en opleggen maatregelen nadat de (routine-)monsters positief zijn bevonden op besmetting met zoŲnotische Salmonella enteritidis. Geen verificatietest uitgevoerd. PrejudiciŽle vragen. Uitleg uitzonderingsbepaling van artikel 2.2.2, onder c, van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 200/2010. Wanneer is sprake van reden voor twijfel aan de juistheid van het positieve resultaat voor salmonella van een routinebemonstering, en vooral of de door appellante aangevoerde omstandigheden reden voor zodanige twijfel kunnen opleveren. Indien de aanwezigheid van (meerdere) negatieve testuitslagen van opvolgende bemonsteringen relevant is, is de vraag hoeveel tijd de exploitant mag worden gegund om deze opvolgende bemonsteringen te (laten) nemen en de onderzoeksresultaten daarvan in te sturen voordat door de bevoegde autoriteit onomkeerbare vervolgmaatregelen worden genomen na de besmetverklaring.
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:592
Artikel aanvragenVia Praktizijn