Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 07-10-2022
Aflevering 6
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-05-2022, C-719/20
CiteertitelJAAN 2022/109
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Gelijkheidsbeginsel, Inhouse-gunning, Mededinging, Nationale procedureregels, Non-discriminatiebeginsel, Overheidsopdracht, Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 mei 2022.#Comune di Lerici tegen Provincia di La Spezia.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Beheer van afvalstoffen - ,Inhousegunning' - Richtlijn 2014/24/EU - Artikelen 12 en 72 - Verlies van ,toezicht zoals op de eigen diensten' na een combinatie van ondernemingen - Mogelijkheid voor de opvolgende ondernemer om de dienstverrichting voort te zetten.#Zaak C-719/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 16-06-2022, C-376/21
CiteertitelJAAN 2022/110
SamenvattingAanbestedende dienst, Beginselen van aanbestedingsrecht, Drempelbedrag, Nationale procedureregels, Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 16 juni 2022.#Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ,,Regioni v rastezh" 2014-2020 tegen Obshtina Razlog.#Verzoek van Varhoven administrativen sad om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Plaatsing van overheidsopdrachten - Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 - Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 - Niet-toepasselijkheid op door lidstaten geplaatste overheidsopdrachten die met middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen worden gefinancierd - Richtlijn 2014/24/EU - Rechtstreekse en onvoorwaardelijke verwijzing in nationale wetgeving naar bepalingen van Unierecht - Toepasselijkheid op een opdracht waarvan de geraamde waarde onder de in de richtlijn vastgestelde drempel ligt - Artikel 32, lid 2, onder a) - Mogelijkheid voor een aanbestedende dienst om ??n enkele ondernemer uit te nodigen om deel te nemen aan een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na te hebben vastgesteld dat een eerdere openbare procedure zonder resultaat is gebleven - Verplichting om de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht te behouden zonder wezenlijke wijzigingen door te voeren.#Zaak C-376/21.
AnnotatorD.R. Versteeg
LinkVolledige tekst annotatie (rozemond.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2022:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 07-07-2022, C-213/21
CiteertitelJAAN 2022/111
SamenvattingToepasselijkheid aanbestedingsrichtlijn, Uitleg, Voorbehouden opdracht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 juli 2022.#Italy Emergenza Cooperativa Sociale tegen Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani en Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.#Verzoeken van de Consiglio di Stato om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Plaatsen van overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Werkingssfeer - Artikel 10, onder h) - Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten - Diensten inzake civiele verdediging, civiele bescherming en risicopreventie - Non-profitorganisaties of -verenigingen - Als spoeddienst gekwalificeerde ambulancedienst - Vrijwilligersorganisaties - Sociale co?peraties.#Gevoegde zaken C-213/21 en C-214/21.
UitspraakECLI:EU:C:2022:532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 09-06-2022, C‑383/21en C‑384/21
CiteertitelJAAN 2022/112
SamenvattingEnkelvoudig onderhandse gunning, In house-gunning, Overheidsopdracht, PrejudiciŽle vraag, Rechtstreekse werking, Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijn, Unierecht.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Campos S?nchez-Bordona van 9 juni 2022.###
UitspraakECLI:EU:C:2022:456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 07-06-2022
CiteertitelJAAN 2022/113
SamenvattingBeoordelingscommissie, Beoordelingssystematiek, Kwalitatieve gunningscriteria, Marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Deugdelijkheid van de puntentoekenning.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 21-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/114
SamenvattingCAO-norm, Geschiktheidseisen, Gunningsbeslissing, Kerncompetenties, Referentie-eisen, Selectiecriteria, Uitleg, Uitleg geschiktheidseisen.
Samenvatting (Bron)KG aanbesteding WMO vervoer vorderingen afgewezen
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:2545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 16-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/115
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Laagste prijs, Raamovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Mondelinge uitspraak op de voet van artikel 30p Rv. In deze zaak staat vast dat er een aanzienlijk prijsverschil bestaat tussen de inschrijvingen van eiser en de winnende inschrijver, maar de voorzieningenrechter kan op grond daarvan niet de conclusie trekken dat de winnende inschrijver heeft ingeschreven met (enkele) abnormaal lage prijzen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:5295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 18-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/116
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Gelijkheidsbeginsel, Heraanbesteding, Intrekken gunningsbeslissing, Strategische inschrijving, Transparantiebeginsel, Rechtsverwerking, Uitleg.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De gemeente moet de gunningsbeslissing intrekken en de opdracht opnieuw aanbesteden. De eis dat inschrijvers per item/eenheid een op zichzelf beschouwd realistische prijs dienen aan te bieden, is voor meerderlei uitleg vatbaar. De inschrijvers zijn van een andere uitleg uitgegaan, met als gevolg dat de inschrijvingen onderling niet goed vergelijkbaar zijn.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:5294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 24-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/117
SamenvattingBeste prijs/kwaliteitverhouding, Laagste prijs, Kwalitatieve gunningscriteria, Wijzigen gunningscriterium, Raamovereenkomst, Staken aanbestedingsprocedure.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingszaak. Aanbesteders hebben hun keuze voor het (gewijzigde) gunningscriterium van de laagste prijs onvoldoende gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:1711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 31-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/118
SamenvattingBeoordelingscommissie, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Nota van Inlichtingen, Partijdigheid beoordelingscommissie, TenderNed, Transparantiebeginsel, Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Samenvatting (Bron)De aanbesteding voor de schoonmaak van de veerponten van het Gemeentevervoersbedrijf (GVB) in Amsterdam moet over.
AnnotatorL.J. Vermeulen , A.B.B. Gelderman
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:3056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 31-05-2022
CiteertitelJAAN 2022/119
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Motivering gunningsbeslissing, Motiveringsbeginsel, Opschortende termijn, Raamovereenkomst, Transparantiebeginsel, Uitleg, Na voorlopige gunning alsnog ongeldig verklaren, Nieuwe gunningsbeslissing, Niet voldoen aan KO-eisen.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbestedingszaak. Na voorlopige gunningsinschrijving is inschrijving alsnog als ongeldig terzijde gelegd en is nieuwe voorlopige gunningsbeslissing genomen. Is dat terecht? Geoordeeld wordt van wel want sprake van strijd met een knock-out eis. Uitleg aanbestedingsstukken. Testfase terecht doorlopen. Geen sprake dat voorwaardelijke gunning onvoorwaardelijk is geworden door ongebruikt verstrijken testtermijn. Geen ondeugdelijke testfase. Geen gebrekkige motivering intrekkingsbeslissing.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:2030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 09-06-2022
CiteertitelJAAN 2022/120
SamenvattingErnstige fout in de uitoefening van het beroep, Facultatieve uitsluitingsgronden, Uitsluiting, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Valse verklaringen.
Samenvatting (Bron)kort geding, aanbesteding, uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:2473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 22-06-2022
CiteertitelJAAN 2022/121
SamenvattingOnrechtmatige daad, Staken aanbestedingsprocedure, Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening 223 Rv. Verkoop grond door overheidslichaam. Schorsing uitgifteprocedure gronduitgifte. Didam-arrest. Artikel 3:14 BW. Onrechtmatig handelen gemeente. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vertrouwensbeginsel.
AnnotatorP. Heijnsbroek
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:3065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 05-07-2022
CiteertitelJAAN 2022/122
SamenvattingBeoordeling selectiecriteria, Beoordelingscommissie, Beoordelingsmethodiek, Beoordelingsvrijheid, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst de in de selectieleidraad opgenomen beoordelingsmaatstaf juist toegepast?
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:3374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 19-04-2022
CiteertitelJAAN 2022/123
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Enkelvoudig onderhandse aanbesteding, Gelijkheidsbeginsel, Intrekking aanbestedingsprocedure, Meervoudig onderhandse aanbesteding, Rechtsbescherming, Zorgvuldigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Initieel meervoudig onderhandse aanbesteding, uiteindelijk enkelvoudig onderhands gegund aan enige andere inschrijver. Verbod uitvoering van met andere inschrijver gesloten overeenkomst. Schending beginselen aanbestedingsrecht.
AnnotatorC.A.M. Lombert , D.S. van Dorst
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:3351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 20-05-2022, Advies 666
CiteertitelJAAN 2022/124
SamenvattingEenvoudig herstel, Europese procedure voor sociale en andere specifieke diensten, Geschiktheidseisen, Kerncompetentie, (On-)geldigheid inschrijving, Referentie-eis, Samenvoegen opdrachten.
Artikel aanvragenVia Praktizijn