Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 18-10-2022
Aflevering 8
RubriekEditorial
TitelWie het kleine niet eert …
CiteertitelDD 2022/46
SamenvattingHet proces op weg naar het grotere geheel van een te moderniseren Wetboek van Strafvordering schrijdt voort.
Auteur(s)P.A.M. Mevis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNormering van het risicostrafrecht. Over retributie en het “Quarantaine-model”
CiteertitelDD 2022/47
SamenvattingKritieken op het risicostrafrecht houden veelal verband met retributivistische uitgangspunten. In tegenstelling tot een retributivistisch schuldstrafrecht, waarin schuld en vergelding straf zouden begrenzen, zou het risicostrafrecht dergelijke begrenzende, rechtsbeschermende componenten missen. In deze bijdrage beogen we dit beeld te nuanceren. We betogen dat (1) retributivistische noties als schuld en vergelding slechts beperkt in staat blijken om straffen te begrenzen en (2) dat méér nadruk op gevaar mogelijk een zinvolle, aanvullende bijdrage kan leveren aan de normering en afbakening van strafrechtelijke sancties binnen het risicostrafrecht. Dit doen we aan de hand van een epistemisch argument tegen het retributivisme dat samenhangt met het alternatieve Public Health-Quarantine-Model.
Auteur(s)S.L.T.J. Ligthart , J. Waal
LinkVolledige tekst artikel (Tilburguniversity.edu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelS.L.T.J. Ligthart, Coercive brain-reading in criminal law. An analysis of European human rights law (diss. Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2021
CiteertitelDD 2022/48
SamenvattingAangezien het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens in 1950 tot stand is gekomen, heeft men bij de formulering van fundamentele rechten geen rekening gehouden met mogelijke schendingen ten gevolge van hersenonderzoek ten dienste van de strafrechtspleging.
Auteur(s)H.G. van der Wilt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelModdermanprijs
CiteertitelDD 2022/49
SamenvattingDe gerenommeerde Moddermanprijs over de jaren 2020-2021 is toegekend aan Hannah Brodersen en Lucas Noyon.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelVRiminologie
CiteertitelDD 2022/50
SamenvattingMet onder meer aandacht voor VR in criminologisch onderzoek.
Auteur(s)J. Brands , R. Roks , R. Salet , E. Rodermond
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2022/51
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de strafrechtelijke aanpak na 2022.
Auteur(s)S. Brinkhoff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2022/52
SamenvattingMet onder meer aandacht voor procesafspraken
Auteur(s)R. Baumgardt , T. Felix , T. Kelder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en Jeugdbescherming
CiteertitelDD 2022/53
SamenvattingMet onder meer aandacht voor uithuisplaatsingen
Auteur(s)I. Wissink , H. Creemers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHvJ EU 25-07-2018, C-216/18 PPU
CiteertitelDD 2022/54
SamenvattingDe bescherming van het recht op berechting door een onafhankelijke rechter in Poolse overleveringszaken.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 juli 2018.#Minister for Justice and Equality tegen LM.#Prejudiciele verwijzing - Prejudiciele spoedprocedure - Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken - Europees aanhoudingsbevel - Kaderbesluit 2002/584/JBZ - Artikel 1, lid 3 - Procedures van overlevering tussen de lidstaten - Voorwaarden voor tenuitvoerlegging - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht op toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht.#Zaak C-216/18 PPU.
AnnotatorF. Anzovino
UitspraakECLI:EU:C:2018:586
Artikel aanvragenVia Praktizijn