SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 20-10-2022
Aflevering 10
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2022/145
SamenvattingDat het opnieuw herfst is – en de mooie zomer dus weer voorbij – betekent niet alleen dat het killer en natter wordt en de bladeren verkleuren, maar ook dat studenten hoger onderwijs weer de leslokalen vullen en sommigen nu voor het eerst kennismaken met EU-recht.
Auteur(s)P. van Nuffel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAls de pen machtiger is dan het zwaard – over de noodzaak fundamenteel na te denken over de verhouding tussen mededinging en andere belangen en dit goed te verwoorden
CiteertitelSEW 2022/146
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de effecten van het mededingingsrecht in de landbouw, in de 'gig economy' en bij het organiseren van een sportcompetitie. Er zijn verschillende oplossingen, binnen en buiten het mededingingsrecht, om de ongewenste effecten van mededinging tegen te gaan. De overeenkomst tussen de verschillende gevallen is een marktsituatie met een bijna atomistisch aanbod gekoppeld aan significante vraagmacht. Het reguliere mededingingsrecht werkt in het voordeel van de vraagmacht omdat de samenwerking aan de aanbodzijde onherroepelijk leidt tot een verhoging van de prijzen. Voor het verbeteren van de sociale bescherming biedt het mededingingsrecht weinig soelaas, zoals blijkt uit NCAA/Alston. Het is maar zeer de vraag of de afwijzing van antitrust immunity de atleten veel zal helpen als de mededingingsregel toestaat het mededingingsrechtelijke pleit te beslechten met elk procompetitief effect. In de landbouw geldt het primaat van het landbouwrecht om zo ruimte buiten het mededingingsrecht te creëren, waardoor bepaalde vormen van samenwerking toegestaan zijn. Het perspectief bepaalt de gewenstheid: krachtenbundeling ter realisering van redelijke inkomens staat lijnrecht tegenover concurrentie. Het richtlijnvoorstel voor de gig economy zoekt de oplossing voor de ongewenste uitkomsten buiten het mededingingsrecht. Ook hier bepaalt het perspectief de (on)gewenstheid: wat voor de één sociale dumping is, is voor de ander immers intensieve concurrentie. Ook hier heeft de wetgever een verantwoordelijkheid voor de keuze van een bepalend perspectief. Het is van cruciaal belang dat op wetgevingsniveau helder is welk rechtsgebied voorrang heeft.
Auteur(s)M.E.G. Litjens , H.H.B. Vedder
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet gebruik van de uitzondering voor Diensten van Algemeen Economisch Belang in Nederland
CiteertitelSEW 2022/147
SamenvattingIn dit artikel wordt onderzocht hoe Nederlandse overheden gebruikmaken van de staatssteunrechtelijke mogelijkheid om Diensten van Algemeen Economisch belang te financieren.
Auteur(s)A.A. al Khatib
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 02-06-2022, C-353/20
CiteertitelSEW 2022/148
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Luchtvervoer – Verordening (EG) 549/2004 – Verordening (EG) 550/2004 – Verlener van luchtverkeersdiensten – Beslissing om het luchtruim te sluiten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 2 juni 2022.#Skeyes tegen Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd.#Verzoek van Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, division de Charleroi om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Luchtvervoer - Verordening (EG) nr. 549/2004 - Verordening (EG) nr. 550/2004 - Verlener van luchtverkeersdiensten - Beslissing om het luchtruim te sluiten - Uitoefening van overheidsbevoegdheden - Luchtruimgebruiker - Luchtvaartmaatschappijen - Recht om beroep in te stellen tegen een beslissing om het luchtruim te sluiten - Artikel 58 VWEU - Vrij verkeer van de diensten op het gebied van vervoer - Artikelen 16 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Vrijheid van ondernemerschap - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.#Zaak C-353/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 02-06-2022, C-587/20
CiteertitelSEW 2022/149
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van leeftijd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 juni 2022.#Ligebehandlingsnaevnet agissant pour A tegen HK/Danmark en HK/Privat.#Verzoek van ?stre Landsret om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van leeftijd - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 3, lid 1, onder a) en d) - Werkingssfeer - Ambt van gekozen voorzitter van een werknemersorganisatie - Statuten van deze organisatie die bepalen dat enkel leden die op de dag van de verkiezing de leeftijd van 60 of 61 jaar nog niet hebben bereikt, in aanmerking komen voor het voorzitterschap.#Zaak C-587/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-06-2022, C-817/19
CiteertitelSEW 2022/150
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Verwerking van persoonsgegevens – Persoonsgegevens van passagiers (PNR) – Verordening (EU) 2016/679.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 juni 2022.#Ligue des droits humains ASBL tegen Conseil des ministres.#Verzoek van Cour constitutionnelle om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Verwerking van persoonsgegevens - Persoonsgegevens van passagiers (PNR) - Verordening (EU) 2016/679 - Artikel 2, lid 2, onder d) - Werkingssfeer - Richtlijn (EU) 2016/681 - Gebruik van PNR-gegevens van passagiers van vluchten tussen de Europese Unie en derde landen - Mogelijkheid om ook gegevens van passagiers van vluchten binnen de Unie te gebruiken - Geautomatiseerde verwerking van deze gegevens - Bewaartermijn - Bestrijding van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit - Geldigheid - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 7, 8 en 21 en artikel 52, lid 1 - Nationale wetgeving die het PNR-systeem bij uitbreiding toepast op andere soorten vervoer binnen de Unie - Vrijheid van verkeer binnen de Unie - Handvest van de grondrechten - Artikel 45.#Zaak C-817/19.
UitspraakECLI:EU:C:2022:491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 22-06-2022, C-267/20
CiteertitelSEW 2022/151
SamenvattingSchadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2022.#Volvo AB (publ.) en DAF Trucks NV tegen RM.#Verzoek van de Audiencia Provincial de Le?n om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Kartels - Artikel 101 VWEU - Richtlijn 2014/104/EU - Artikelen 10, 17 en 22 - Schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie - Verjaringstermijn - Weerlegbaar vermoeden van schade - Begroting van de geleden schade - Te late omzetting van de richtlijn - Toepassing in de tijd - Materi?le en procedurele bepalingen.#Zaak C-267/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 09-12-2021, C-278/20
CiteertitelSEW 2022/152
SamenvattingAansprakelijkheid van de lidstaten voor schade die is toegebracht aan particulieren door schending van het Unierecht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 28 juni 2022.#Europese Commissie tegen Koninkrijk Spanje.#Niet-nakoming - Aansprakelijkheid van de lidstaten voor schade die is toegebracht aan particulieren door schending van het Unierecht - Schending van het Unierecht door de nationale wetgever - Schending van de grondwet van een lidstaat door de nationale wetgever - Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel.#Zaak C-278/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelGerecht EU 13-07-2022, T-150/20
CiteertitelSEW 2022/153
SamenvattingStaatssteun – Landbouw – Pachtovereenkomst voor landbouwgrond in Estland.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRechtbank Den Haag 11-08-2022
CiteertitelSEW 2022/154
SamenvattingDetachering van Oekraïense werknemers door een Slowaakse onderneming voor het verrichten van werkzaamheden in Nederland.
Samenvatting (Bron)Verwijzingsuitspraak. Prejudiciële vragen over grensoverschrijdende dienstverrichting. Vrijheid van diensten. Uitleg artikel 56 en 57 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:8164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelCentrale Raad van Beroep 15-08-2022
CiteertitelSEW 2022/155
SamenvattingSociale zekerheid van migrerende werknemers
Samenvatting (Bron)Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing. Export ANW-uitkering. De Raad zal de vraag aan het Hof voorleggen of Algerijnse werknemers of hun nabestaanden voor de rechter een rechtstreeks beroep kunnen doen op artikel 68, vierde lid, van de Associatieovereenkomst met Algerije.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:1793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 10-02-2022, C-485/20
CiteertitelSEW 2022/156
SamenvattingGelijke behandeling in arbeid en beroep.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 februari 2022.#XXXX tegen HR Rail SA.#Verzoek van Conseil d'Etat om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Ontslag van een werknemer die definitief niet langer in staat is om de essentiele taken van zijn functie te vervullen - Personeelslid dat in het kader van zijn indienstneming een proeftijd doorloopt - Artikel 5 - Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap - Verplichting tot aanstelling in een andere functie - Toegelaten op voorwaarde dat dit voor de werkgever geen onevenredige belasting vormt.#Zaak C-485/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-12-2021, C-124/20
CiteertitelSEW 2022/157
SamenvattingBescherming tegen de gevolgen van extraterritoriale toepassing van wetgeving uitgevaardigd door een derde land.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal G. Hogan van 12 mei 2021.###
UitspraakECLI:EU:C:2021:386
Artikel aanvragenVia Praktizijn