AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-07-2005
Aflevering 28
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-09-2004, 46572/99
CiteertitelAB 2005/231
SamenvattingRoemeense parlementaire wet legt bij gevangenisstraf automatisch ontzetting uit ouderlijke macht op; omdat Roemeens Constitutioneel Hof eerder heeft geoordeeld dat wettelijke bepaling in kwestie verenigbaar is met Grondwet, voldoet rechtsgang naar Constitutioneel Hof niet aan eisen van art. 13 EVRM.

(Sabou et Pircalab / Roumanie).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Violation of Art. 8;Violation of Art. 13;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses (national proceedings) - claim dismissed;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
AnnotatorF. Vlemminx
Pagina1247-1260
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:0928JUD004657299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200410293/1
CiteertitelAB 2005/232
SamenvattingWeigering verklaring van geen bezwaar voor verbouwen voormalige agrarische bedrijfsruimte tot woning; overige bedrijfsruimte met subsidie in kader RBV gesloopt; verbouw tot woning in strijd met voorwaarden RvR in streekplan; voorwaarden niet onredelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) geweigerd de door het college van burgemeester en wethouders gevraagde verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, te verlenen ten behoeve van het verbouwen van een bedrijfsruimte tot woning op het perceel van appellant aan de [locatie] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1260-1263
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200407068/1
CiteertitelAB 2005/233
SamenvattingHernieuwde goedkeuring bestemmingsplan na vragen advies aan dagelijks bestuur Stadsregio; betekenis regionaal structuurplan voor besluit omtrent goedkeuring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2002 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2002, het bestemmingsplan "Portland I, herziening Bakkersparkweg e.o." vastgesteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1263-1266
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200407359/1
CiteertitelAB 2005/234
SamenvattingGeen direct verband tussen goedkeuring peilbesluit door provinciaal bestuur en statutaire, collectieve belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2003 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: het algemeen bestuur) het peilbesluit voor de Polder Baambrugge Oostzijds vastgesteld.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1266-1268
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200406991/1
CiteertitelAB 2005/235
SamenvattingIndividueel ambtsbericht; misbruik van recht; gronden van bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2004 heeft appellant het door [verzoeker] op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gebaseerde verzoek om openbaarmaking van informatie die ten grondslag heeft gelegen aan het in het kader van een asielprocedure opgemaakt individueel ambtsbericht van 4 september 2000, kenmerk DPC/AM0694202, gedeeltelijk geweigerd.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1269-1270
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200407882/1
CiteertitelAB 2005/236
SamenvattingBelangenafweging bij handhaving; dwangsom; begrip afvalstof; storten buiten inrichtingen; begrip overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk AZ/HG/DA-dekom, heeft verweerder aan appellante lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd ter zake van het op of in de bodem brengen van afvalstoffen op tien locaties in strijd met artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, derde lid, onder a, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen en artikel 1, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Deze locaties zijn op basis van de hoeveelheid op de bodem gebrachte afvalstoffen ondergebracht in drie sublocaties. De dwangsommen zijn vastgesteld op 2.000,00 voor sublocatie A, 6.000,00 voor sublocatie B en 16.000,00 voor sublocatie C telkens per week dat de overtredingen op de locaties, die zijn ondergebracht in een sublocatie, niet ongedaan zijn gemaakt, met een maximum waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd van respectievelijk 32.000,00, 72.000,00 en 128.000,00.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1270-1275
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200404393/1
CiteertitelAB 2005/237
SamenvattingBelangenafweging bij handhaving; lozing; stort materialen in oppervlaktewater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2002, kenmerk 0208588, heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot [belanghebbende], gevestigd aan [locatie 1] te [plaats], afgewezen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1275-1278
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200403290/1
CiteertitelAB 2005/238
SamenvattingSubsidie; lagere vaststelling; bewijslast; zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 1998 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) appellante op grond van de Regeling Communautair Initiatief Adapt II (hierna: de Regeling) een subsidie ten bedrage van maximaal 408.953,00 ( 185.574,78) toegekend.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1278-1281
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402252/1
CiteertitelAB 2005/239
SamenvattingSubsidie; subsidieplafond; weigering; kennelijk onredelijk; heroverweging in bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2000 heeft de teammanager van LASER namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, thans de Minister van dat Ministerie (hierna: de Minister), een aanvraag van appellant voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (hierna: de Regeling) afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1282-1286
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200402292/1
CiteertitelAB 2005/240
SamenvattingAdvisering; bekendmaking adviseur; toetsing advies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 1999 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de subsidieaanvraag die de besloten vennootschap Daalimpex Vastgoed B.V. (hierna: Daalimpex) heeft ingediend voor het tunnelvriezen van vis in het kader van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1286-1290
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-03-2005, 02/5740 WAO
CiteertitelAB 2005/241
SamenvattingOverschrijding redelijke termijn; beslissing op bezwaar na een jaar en zeven maanden; appellant niet tegen te werpen dat hij geen maatregelen heeft genomen tot snellere beslissing; geen vergoeding immateriŽle schade gezien appellants voordeel bij de vertraagde besluitvorming en het kleine financiŽle belang.

(Appellant,
tegen
De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina1290-1294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-05-2005, AWB 04/535, 04/536 en 04/537
CiteertitelAB 2005/242
SamenvattingErkenning zelfcontrolesysteem varkens; belanghebbende; aanhouden aanvraag tot erkenning; na bezwaar wijziging aanvraag en alsnog erkenning; intrekking eerder primair besluit; geen rechtens nog enig relevant belang.

(De Groene Belangenbehartiger BV,
tegen
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees).
Samenvatting (Bron)Verordening zelfcontrole varkens op het verbod van bepaalde stoffen 2002
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1295-1302
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT6454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 29-04-2005, 05/483 BESLU V1 A en 05/484 BESLU V1 A
CiteertitelAB 2005/243
SamenvattingBestuursorgaan heeft kennelijk ten onrechte ingestemd met rechtstreeks beroep bij de rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij het bestreden besluit heeft verweerder de aanvraag van Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats Almelo om haar op basis van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging een vergunning te verstrekken voor het opgraven van het op 1 april 2005 begraven lijk van mevrouw [overledene] geweigerd. Toepassing art 7:1a en 8:54a Awb.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina1302-1305
UitspraakECLI:NL:RBALM:2005:AT5008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 03-01-2005, 04/1608 WET
CiteertitelAB 2005/244
SamenvattingDe Nederlandse Bank is een a-orgaan in de zin van art. 1:1 Awb en neemt een besluit bij inwisseling van munten.
Samenvatting (Bron)De Nederlansche Bank heeft terecht het verzoek van Free Record Shop tot omwisseling van guldens, die zij heeft verkregen met de actie Guldenwissel, afgewezen.
AnnotatorH. Peters
Pagina1305-1315
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AR8687
Artikel aanvragenVia Praktizijn