AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-10-2022
Aflevering 39
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelAB 2022/309
SamenvattingContra legem beslissen of een te formalistische benadering?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2020 heeft Stichting VAM de aanvraag tot verlenging van het certificaat voor het geven van rijonderricht van [wederpartij] afgewezen. [wederpartij] werkt als rijinstructeur en had een certificaat voor het geven van rijonderricht dat geldig was tot 6 september 2020. Op uiterlijk 5 september 2020 moest hij hebben voldaan aan de vereisten om zijn certificaat te verlengen. Door de wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (hierna: Wrm 1993) golden er vanaf 1 april 2020 nieuwe voorwaarden voor het verlengen van een dergelijk certificaat. Naast dat voor het aflopen van het certificaat op verschillende onderdelen praktische en theoretische bijscholing moet zijn voltooid, is daar vanaf 1 april 2020 bijgekomen dat de rijinstructeur een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) moet aanleveren. Een tweede wijziging is dat het certificaat niet meer op initiatief van Stichting VAM wordt verlengd, maar dat daarvoor een aanvraag moet worden gedaan.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 13-07-2022
CiteertitelAB 2022/310
SamenvattingVoortaan bij WAV-boetes ook een onderscheid naar verminderde verwijtbaarheid, gewone verwijtbaarheid, grove schuld en opzet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2019 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [bedrijf] een boete opgelegd van 36.000,00 wegens negen overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen en drie overtredingen van artikel 15a van de Wav. De minister heeft bij besluit van 18 september 2019 aan [bedrijf] een boete opgelegd van 36.000,00 wegens overtreding van de Wav, omdat zij in de periode van 6 juli 2016 tot 29 september 2016, of een gedeelte daarvan, negen vreemdelingen arbeid liet verrichten bestaande uit verschillende productiewerkzaamheden in de tuinbouw. De vreemdelingen waren niet in het bezit van een gecombineerde vergunning voor die werkzaamheden bij [bedrijf]. [bedrijf] was voor die werkzaamheden ook niet in het bezit van tewerkstellingsvergunningen. De minister heeft de boete met 25% gematigd, omdat er tussen het afronden van het onderzoek en het insturen van het boeterapport een periode zit van meer dan een half jaar.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 22-06-2022
CiteertitelAB 2022/311
SamenvattingIemand die van mening is dat de figuur van Zwarte Piet ingezet moet worden bij de sinterklaasintocht in plaats van roetveegpieten, is geen belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2019 heeft de burgemeester van Apeldoorn aan Vinke Vision een evenementenvergunning verstrekt. Op 7 oktober 2019 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 16 november 2019. Bij dit evenement worden in plaats van Zwarte Pieten roetveegpieten ingezet. [appellant] is het hier niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt. De burgemeester heeft dit bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat [appellant] geen belanghebbende is. Volgens de rechtbank is dit besluit juist. [appellant] betoogt dat de rechtbank zijn zaak ten onrechte niet inhoudelijk heeft beoordeeld. Door te oordelen dat hij geen belanghebbende is, is hij uitgesloten van rechtsbescherming tegen genocide. Zijn belang is het voortbestaan van de etnische, nationale, raciale en godsdienstige groepen waartoe hij behoort. Hij behoort namelijk tot het Nederlandse volk, de blanke Europese etnische groep en de christelijke bevolking.
AnnotatorH.D. Tolsma
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 22-06-2022
CiteertitelAB 2022/312
SamenvattingPachter die gronden bij waterlopen pacht van onderhoudsplichtige stichting (grondeigenaar) is géén belanghebbende bij wijzigingsbesluiten van de legger.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen de legger van het waterschap Vechtstromen gewijzigd. Bij besluit van 9 april 2018 heeft het dagelijks bestuur het besluit van 13 februari 2018 aangevuld. [wederpartij] exploiteert een agrarisch bedrijf aan de [locatie A] te Bentelo. Het betreft een melkveehouderij met ongeveer 60 koeien. Daarnaast omvat het bedrijf ongeveer 200 vleesvarkens. [wederpartij] heeft 45 hectare grond in gebruik (40 hectare in pacht en 5 hectare in eigendom), verspreid gelegen in het gebied waar de bestreden leggerwijziging op ziet. De watergangen die in deze zaak aan de orde zijn, liggen op percelen die [wederpartij] pacht van stichting Twickel, die eigenaar is van de percelen en de watergangen. De stichting heeft geen beroep ingesteld tegen de besluiten van 13 februari 2018 en 9 april 2018. Het dagelijks bestuur betoogt dat de rechtbank ten onrechte [wederpartij] als belanghebbende heeft aangemerkt.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 08-06-2022
CiteertitelAB 2022/313
SamenvattingVolledige terugvordering door de Belastingdienst/Toeslagen is niet evenredig. Informatie was aanwezig bij Belastingdienst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2018 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het verzoek van [wederpartij A] om herziening van de aan [wederpartij B] toegekende zorgtoeslag over 2012 afgewezen. Bij brief van 12 juni 2018 heeft [wederpartij A] de Belastingdienst/Toeslagen verzocht om de zorgtoeslag van [wederpartij B] over de jaren 2012 tot en met 2018 te herzien, omdat hij als haar toeslagpartner moet worden aangemerkt en hij daarom ook aanspraak maakt op zorgtoeslag. De Afdeling ziet zich gesteld voor de vraag of de Belastingdienst/Toeslagen de voorschotten zorgtoeslag van [wederpartij B] over de jaren 2017 en 2018 alsnog naar een lager bedrag mocht herzien.
AnnotatorD.K. Jongkind , A. Drahmann
LinkVolledige tekst annotatie (Universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 03-11-2021
CiteertitelAB 2022/314
SamenvattingDe Afdeling komt tot het oordeel dat subsidie in de vorm van een garantstelling voor de aanleg van glasvezel voldoet aan de voorwaarden uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, omdat het buitengebied van de gemeente Hollands Kroon mocht worden aangemerkt als een ‘wit gebied’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland aan Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V. subsidie verleend in de vorm van een garantstelling voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Hollands Kroon. Het college heeft Glasvezelnetwerk Hollands Kroon, een lokaal initiatief, subsidie verleend in de vorm van een garantstelling voor het afsluiten van twee geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Hollands Kroon. De subsidie is verleend voor aanleg van een glasvezelnetwerk in zogenoemde witte gebieden en grijze gebieden. In dit hoger beroep staat alleen de subsidieverlening voor de witte gebieden ter discussie. Witte gebieden zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur aanwezig is en waar deze infrastructuur in de nabije toekomst (binnen een termijn van drie jaar) waarschijnlijk ook niet zal worden ontwikkeld.
AnnotatorW.J. Poot , J.E. van den Brink
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2438
Artikel aanvragenVia Praktizijn