Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-10-2022
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelRelict IV
CiteertitelM en R 2022/71
SamenvattingHoewel energiebesparing tot het basistakenpakket zal gaan behoren en de energiebesparingsplicht zal worden verbreed tot een plicht tot het duurzaam opwekken van energie, geldt deze zeer voor de hand liggende, en zichzelf in vijf jaar terugverdienende, milieumaatregel niet voor bedrijven die minder dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en/of minder dan 25.000 kubieke meter aan aardgasequivalenten gebruiken.
Auteur(s)B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEvenredigheid in de omgevingsvergunning
CiteertitelM en R 2022/72
SamenvattingJarenlang is er weinig veranderd in de manier waarop een bestuursrechter de rechtmatigheid van omgevingsvergunningen toetst. Blijft dat zo?
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-08-2021
CiteertitelM en R 2022/73
SamenvattingIllegaal gekapt hout.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 25 oktober 2017 heeft de minister van Economische Zaken onder verbeurte van een dwangsom [appellante sub 1] en [appellante sub 2] gelast om bij het op de Europese markt brengen van hout de stappen van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van de Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen volledig te doorlopen en/of toe te passen. [appellante sub 1] en [appellante sub 2] importeren teakhout uit Myanmar naar Nederland. De minister heeft hun een last onder dwangsom opgelegd die tot doel heeft ervoor te zorgen dat zij bij het op de Europese markt brengen van hout de stappen van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van artikel 6 van de Houtverordening volledig doorlopen en/of toepassen.
AnnotatorW.T. Douma , J.L.J. Halbertsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 20-01-2022, C-165/20
CiteertitelM en R 2022/74
SamenvattingDe hoop van de curator van Air Berlin vervliegt: geen luchtvaartactiviteiten, geen luchtvaartemissierechten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 januari 2022.#ET tegen Bundesrepublik Deutschland.#Verzoek van het Verwaltungsgericht Berlin om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten - Richtlijn 2003/87/EG - Artikel 3 sexies - Opneming van luchtvaartactiviteiten - Richtlijn 2008/101/EG - Kosteloze toewijzing en verlening van emissierechten aan vliegtuigexploitanten - Stopzetting van de activiteiten van een vliegtuigexploitant wegens insolventie - Besluit van de bevoegde nationale autoriteit waarbij wordt geweigerd emissierechten te verlenen aan de curator van de onderneming in liquidatie.#Zaak C-165/20.
AnnotatorI.F. Kieft
UitspraakECLI:EU:C:2022:42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 22-02-2022, C-300/20
CiteertitelM en R 2022/75
SamenvattingUitleg begrip kaderstelling in SMB-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 februari 2022.#Bund Naturschutz in Bayern e.V. tegen Landkreis Rosenheim.#Verzoek van Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Artikel 2, onder a) - Begrip ,plannen en programma's' - Artikel 3, lid 2, onder a) - Voor bepaalde sectoren opgestelde handelingen tot vaststelling van een kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor bepaalde in de bijlagen I en II bij richtlijn 2011/92/EU genoemde projecten - Artikel 3, lid 4 - Handelingen tot vaststelling van een kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten - Door een lokale instantie vastgesteld landschapsbeschermingsbesluit.#Zaak C-300/20.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:EU:C:2022:102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 24-02-2022, C-463/20
CiteertitelM en R 2022/76
SamenvattingVergunningbegrip mer-richtlijn
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 februari 2022.#Namur-Est Environnement ASBL tegen R?gion wallonne.#Verzoek van de Raad van State (Belgi?) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 2011/92/EU - Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Verhouding tussen de beoordelings- en vergunningsprocedure van artikel 2 van richtlijn 2011/92/EU en een nationale procedure tot afwijking van de in richtlijn 92/43/EEG bedoelde maatregelen ter bescherming van de soorten - Begrip ,vergunning' - Complex besluitvormingsproces - Beoordelingsplicht - Materi?le draagwijdte - Procedurele fase waarin de inspraak van het publiek in de besluitvorming moet worden gewaarborgd.#Zaak C-463/20.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:EU:C:2022:121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelParket bij de Hoge Raad 15-03-2022
CiteertitelM en R 2022/77
SamenvattingBevoegdheid rechtbank
Samenvatting (Bron)Conclusie AG. Beklag tegen beslag op partijen teakhout uit Myanmar ex art. 94 Sv. Verdenking handel in strijd met Europese Houtverordening. Derde middel roept de vraag op welke raadkamer bevoegd is zaken te behandelen waarin zowel commune als economische strafbare feiten centraal staan. De AG meent dat een analoge toepassing van art. 39 WED uitkomst biedt en dat onder de daarin genoemde voorwaarden zowel de commune als de economische raadkamer bevoegd is. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
AnnotatorW.T. Douma , J.L.J. Halbertsma
UitspraakECLI:NL:PHR:2022:240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 10-05-2022
CiteertitelM en R 2022/78
SamenvattingBevoegdheid rechtbank
Samenvatting (Bron)Beklag, beslag ex art. 94 Sv op partijen teakhout uit Myanmar t.z.v. verdenking van illegale invoer van teakhout in strijd met art. 4 Europese Houtverordening, witwassen en deelname aan criminele organisatie. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrift, nu klaagster wordt verdacht van o.a. economisch delict? Art. 38.1 WED bepaalt dat economische delicten worden behandeld en beslist door economische kamers van Rb. O.g.v. art. 39.1 WED behandelen en beslissen economische kamers ook zaken betreffende strafbare feiten die geen economische delicten zijn, indien Rb bevoegd is tot kennisneming van die strafbare feiten en die strafbare feiten zijn begaan in samenhang met een of meer economische delicten, en die strafbare feiten ten laste zijn gelegd samen met een of meer van die economische delicten. Berechting door andere dan economische kamer is o.g.v. art. 39.2 WED mogelijk indien economische delicten zijn begaan in samenhang met een of meer strafbare feiten, niet zijnde economische delicten waarvan Rb bevoegd is kennis te nemen en die economische delicten ten laste zijn gelegd samen met een of meer van die andere strafbare feiten. Gelet op deze wettelijke systematiek moet worden aangenomen dat, in geval dat verdenking bestaat dat economische delicten en niet-economische delicten in samenhang met elkaar zijn begaan, zowel een economische raadkamer als niet-economische raadkamer kan optreden als raadkamer. P-v van behandeling klaagschrift en beschikking Rb houden niet in dat behandeling is gedaan en beslissing is gegeven door economische raadkamer. Gelet op verdenkingen was echter ook niet-economische raadkamer bevoegd om klaagschrift te behandelen en daarop te beslissen. Volgt verwerping.
AnnotatorW.T. Douma , J.L.J. Halbertsma
UitspraakECLI:NL:HR:2022:681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-06-2022
CiteertitelM en R 2022/79
SamenvattingGeen sprake van een vrijwillig MER als project mer-beoordelingsplichtig is
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere TenneT TSO B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het constructief aanpassen van de hoogspanningsmasten van de hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad, wat betreft masten 37 tot en met 79, vanaf Muiderberg tot de kruising met de N702 te Almere. Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is het volgens TenneT noodzakelijk om naast de nieuwbouw van verbindingen, bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat een grotere transportcapaciteit mogelijk is. Om die reden wenst TenneT de bestaande landelijke 380 kV-ring op te waarderen. Dit gebeurt binnen het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV. Binnen dat programma valt het deelproject Opwaardering 380 kV-verbinding Diemen-Lelystad waarvoor de hiervoor genoemde besluiten van het college en de ministers zijn genomen.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao 19-07-2022
CiteertitelM en R 2022/80
SamenvattingLuchtkwaliteit Curaçao.
Samenvatting (Bron)Luchtkwaliteit Curaçao benedenwinds de raffinaderij. Vrees bij eisers dat Land niet aan veroordeling in bodemvonnis zal voldoen. Met de normen in ministeriele regeling uit 2020 kan het Land niet volstaan. Bevel aan Land zich te onthouden van daarmee strijdige handelingen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:OGEAC:2022:184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-07-2022
CiteertitelM en R 2022/81
SamenvattingVergunning voor een PFAS-lozing in een niet-aangewezen waterlichaam.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2018 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan Schiphol Nederland B.V. een watervergunning verleend voor het brengen van stoffen, afkomstig van een gronddepot voor schone en verontreinigde grond, in een oppervlaktewaterlichaam, te weten de poldersloot ten zuidwesten van de Koolhovenlaan in Schiphol-Rijk.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-07-2022
CiteertitelM en R 2022/82
SamenvattingToepassing samenhang- en voorzienbaarheidscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Tiel het bestemmingsplan "Buitengebied - Streeckerij De Betuwe" vastgesteld.
AnnotatorT. Rotscheid
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-07-2022
CiteertitelM en R 2022/83
SamenvattingPeilmoment passende beoordeling plan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Bergen (NH) het bestemmingsplan "Delversduin" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2145
Artikel aanvragenVia Praktizijn