Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-11-2022
Aflevering 7548
RubriekRedactioneel
TitelGemist jubileum: het arrest over de Gorsselse bomen
CiteertitelGst. 2022/92
SamenvattingIn 2021 is het zestigjarige bestaan van het arrest Gorsselse bomen zomaar gepasseerd (HR 28 april 1961, NJ 1961/433).
Auteur(s)G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe interbestuurlijke tipfunctie en de meldplicht van bestuursorganen in de Tweede Tranche van de Wet Bibob
CiteertitelGst. 2022/93
SamenvattingHet is algemeen bekend dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur geen rustig bezit is.
AnnotatorB. van der Vorm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-09-2022
CiteertitelGst. 2022/94
SamenvattingRav-normen voor bepaalde emissiearme stalsystemen bieden te weinig zekerheid met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden en kunnen om die reden niet worden gebruikt voor de voortoets en/of passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan de [vergunninghouder] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie 1] in Driebergen-Rijsenburg. Deze zaak gaat over de uitstoot van stikstof (emissie) uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.13). Emissiearme stalsystemen zijn van belang voor de reductie van stikstofemissies uit de veehouderij. Die reductie is nodig om de stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden te verminderen. Bovendien maken deze stalsystemen het in sommige gevallen mogelijk dat bedrijven groeien zonder dat de stikstofemissies toenemen. [vergunninghouder] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie 1]in Driebergen-Rijsenburg. De [vergunninghouder] heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe melkrundveestal met een emissiearm stalsysteem (A1.13) en het intern verplaatsen van dieren van stal D naar stal C.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelGst. 2022/95
SamenvattingAfwijzing verzoek om nadeelcompensatie wegens het ontbreken van causaal verband.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 februari 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leiden en de burgemeester een verzoek om nadeelcompensatie van InCasa afgewezen. Terbin B.V. was de eigenaar van het pand aan de Lammermarkt 100 te Leiden (hierna: het pand). Hocuram B.V. exploiteerde tot 31 december 2014 in het pand Danssalon InCasa. InCasa heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend voor een bedrag van 2.765.000,00. InCasa stelt dat de sluiting van de danssalon een gevolg is van beleid, besluiten en feitelijk handelen van het college en de burgemeester, voor zover die hebben geleid tot de oprichting en de exploitatie van poppodium De Nobel in 2014 en een verruiming van het aantal dansevenementen in Leiden, waarbij ten onrechte niet handhavend zou zijn opgetreden. InCasa stelt in de periode van eind 2011 tot en met eind 2014 schade te hebben geleden in de vorm van waardedaling van het pand, vervroegde afschrijving van een uitgevoerde verbouwing en van inventaris.
AnnotatorC. Lagerweij
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-06-2022
CiteertitelGst. 2022/96
SamenvattingSubsidievaststelling op nihil. Evenredigheidsbeginsel. Intensieve toetsing, omdat sprake is van handhavingsbesluit dat appellant in vermogensbelang raakt.
Samenvatting (Bron)Regeling nationale EZ-subsidies. Vaststelling op nihil. Niet voldaan aan vereiste van stimulerend effect. Nihilstelling niet onevenredig.
AnnotatorJ.P.M. van Beers , M.P. Peters
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-08-2022
CiteertitelGst. 2022/97
SamenvattingHet college mag niet dreigen met een boete in de fase van de aanvraag om bijstand.
Samenvatting (Bron)College niet bevoegd tot buiten behandeling laten aanvraag. Niet dreigen met boete in aanvraagsituatie. Hoewel appellant niet alle stukken had ingeleverd, was het college in dit geval niet bevoegd om de aanvraag buiten behandeling te laten. Niet kan worden gezegd dat de verstrekte gegevens onvoldoende waren voor de beoordeling van de aanvraag. De fase waarin de aanvraag redelijkerwijs buiten behandeling kon worden gelaten was gepasseerd. Het dreigen met een boete als de gegevens niet compleet of niet tijdig zouden worden aangeleverd geeft geen pas. Een boete kan pas worden opgelegd als een college heeft aangetoond dat iemand die al bijstand had door het schenden van de inlichtingenplicht ten onrechte bijstand heeft ontvangen. Voor een boete in de fase van de aanvraag is geen wettelijke basis en het dreigen ermee zou mensen ervan kunnen weerhouden om een volgende aanvraag in te dienen.
AnnotatorL. op den Camp
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 12-07-2022
CiteertitelGst. 2022/98
SamenvattingDe Centrale Raad van Beroep wijzigt vaste jurisprudentie over de inlichtingenverplichting op basis van een 25 jaar oude wetswijziging.
Samenvatting (Bron)Het aanleveren van documenten door bijstandsgerechtigden valt niet onder de inlichtingenverplichting van de Participatiewet. Omdat appellant deze verplichting niet heeft geschonden, hoeft hij de bijstandsuitkering niet terug te betalen en geen boete te betalen.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:1395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 22-04-2022
CiteertitelGst. 2022/99
SamenvattingStikstofregistratiesysteem: de stikstofwinst die voortvloeit uit de verlaging van de maximumsnelheid van de autosnelwegen kan niet worden ingezet voor het toedelen van dispositieruimte.
Samenvatting (Bron)Stikstofregistratiesysteem (ssrs). Vergunning voor woningbouwproject op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Bronmaatregel snelheidsverlaging op snelwegen naar 100 km/u in Regeling natuurbescherming. De snelheidsmaatregel is als generieke bronmaatregel voor het gehele land in de Rnb opgenomen. De stikstofdepositieruimte die de snelheidsverlaging in grote delen van het land genereert, wordt op basis van de Rnb in zijn totaliteit ingezet ten behoeve van woningbouw- en tracťprojecten door het hele land. De locatie van de vrijgekomen stikstofdepositieruimte heeft geen relatie met de locatie van het project ten behoeve waarvan de vrijgekomen ruimte wordt ingezet. Dit brengt met zich mee dat de maatregel tot verlaging van de maximumsnelheid op rijkssnelwegen naar 100 km/uur als zodanig en ook overige (nog in te voeren) bronmaatregelen die op vergelijkbare generieke wijze in de Rnb worden opgenomen op zichzelf aan de eisen van artikel 6, derde lid, van de Habitat Richtlijn moeten voldoen. Op grond van dat artikel is vereist dat de zekerheid is verkregen dat een plan of project, zoals de snelheidsverlaging, de natuurlijke kenmerken van N2000-gebieden niet zal aantasten. Het is daarom ook niet toegestaan bronmaatregelen die zelf niet voldoen aan de Habitat Richtlijn binnen het ssrs in te zetten. Artikel 2.4, eerste lid en onder a, Rnb, waarin de snelheidsverlaging tot 100 km/uur als bronmaatregel is opgenomen, is in strijd met artikel 6, derde lid, van de Habitat Richtlijn. Uit rapporten blijkt immers dat niet is uitgesloten dat door de snelheidsmaatregel de natuurlijke kenmerken van N2000-gebieden worden aangetast. De depositieruimte die door de snelheidsverlaging wordt gecreŽerd is dan ook ten onrechte in het ssrs opgenomen. Dit betekent dat verweerder reeds hierom de depositieruimte die door de snelheidsverlaging is gecreŽerd niet heeft mogen inzetten ter vermindering van het door het project veroorzaakte stikstofdepositie en reeds daarom niet heeft kunnen concluderen dat de zekerheid bestaat dat het woningbouwproject de natuurlijke kenmerken van het N2000-gebied NHDR niet zal aantasten. Dat is gelet op artikel 2.8, derde lid, Wnb wel vereist om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb te kunnen verlenen.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:3375
Artikel aanvragenVia Praktizijn