Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 08-11-2022
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelHet voorzorgbeginsel en veronderstellingen in het stikstofdebat
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingIn september van dit jaar is weer gebleken dat de agrarische sector zich in de hoek bevindt waar de klappen vallen in het stikstofdebat. Op 8 september deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak over de rol van emissiearme stalsystemen bij stikstofberekeningen.
Auteur(s)D. Korsse
Pagina423
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stikstofcrisis: Urgenda 2?
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingOp 20 december 2019 oordeelde de Hoge Raad in het baanbrekende Urgenda-arrest dat de Nederlandse Staat maatregelen moet nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering. De Hoge Raad sanctioneert het eerder door de rechtbank gegeven en door het hof bekrachtigde bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25 procent terug te dringen ten opzichte van 1990.
Auteur(s)R. Ligtvoet
Pagina426
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 24-12-2021
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingOnteigening. Toezegging.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. In het kader van onteigeningsprocedure door de Staat gedane toezegging tot aanleggen van brug. Volgens welke maatstaf dient te worden beoordeeld of de Staat gehouden is toezegging na te komen? Toepassing van ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694? Art. 6:2 lid 2 BW.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingPacht
Samenvatting (Bron)Na de verdeling van een perceel tussen de drie broers vorderen A en B vastlegging van een pachtovereenkomst voor het deel van het perceel dat naar C en D is gegaan. A en B oefenen in een maatschap een agrarische onderneming uit die nog steeds gebruik maakt van de opstallen op het perceel van C en D. De pachtkamer heeft een pachtovereenkomst vastgelegd. Het hof volgt de pachtkamer grotendeels, behalve wat de woning op het perceel van C en D betreft. Het recht op het gebruik daarvan heeft alleen A en niet (ook) de maatschap.
AnnotatorJ.M.M. Menu
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 07-09-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingMilieurecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan [vergunninghouder] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie] in Westbroek. [vergunninghouder] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie] in Westbroek. [vergunninghouder] heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe stal waarin zowel jongvee als melk- en kalfkoeien worden gehuisvest. Verder zullen er in de bestaande melkstal minder dieren worden gehouden. Volgens de aanvraag zullen 22 melkkoeien in een emissiearm stalsysteem (A1.13) en 134 melkkoeien en 63 stuks jongvee in een traditionele stal (A1.100) worden gehouden. De totale stalemissie is 2160 kg/NH3/jr, en de emissies van verkeer, intern transport en verwarming zijn 191,39 kg/NOx/jr. Het college heeft de natuurvergunning verleend voor het houden van het aangevraagde veebestand in de aangevraagde stalsystemen.
AnnotatorP.P.A. Bodden
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 07-09-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingMilieurecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan [appellant] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie] in [plaats]. [appellant] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie] in Snelrewaard. [appellant] heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe rundveestal met een emissiearm stalsysteem (A1.28) en het aanpassen van de dieraantallen in de stallen 1, 2, 3 en 8. Volgens de aanvraag zullen 100 melkkoeien worden gehouden in de emissiearme stal. Verder zullen 51 stuks jongvee, 30 schapen en 1 fokstier worden gehouden. De totale stalemissie is 845,4 kg/NH3/jr, en de emissies van verkeer, intern transport en verwarming zijn 93,24 kg/NOx/jr. Het melkvee zal niet worden beweid.Het college heeft de natuurvergunning verleend voor het houden van het aangevraagde veebestand in de aangevraagde stalsystemen.
AnnotatorP.P.A. Bodden
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 07-09-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingEmissie. Stalsysteem. Voorzorgsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan de [vergunninghouder] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie 1] in Driebergen-Rijsenburg. Deze zaak gaat over de uitstoot van stikstof (emissie) uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.13). Emissiearme stalsystemen zijn van belang voor de reductie van stikstofemissies uit de veehouderij. Die reductie is nodig om de stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden te verminderen. Bovendien maken deze stalsystemen het in sommige gevallen mogelijk dat bedrijven groeien zonder dat de stikstofemissies toenemen. [vergunninghouder] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie 1]in Driebergen-Rijsenburg. De [vergunninghouder] heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe melkrundveestal met een emissiearm stalsysteem (A1.13) en het intern verplaatsen van dieren van stal D naar stal C.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 13-04-2022
CiteertitelTvAR 2022/8111
SamenvattingGeurcontouren, Veehouderij. Woningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:657, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Kaag en Braassem opgedragen om binnen 20 weken na verzending van die tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen onder 7.5 en 9.3 daarin is overwogen de gebreken in het besluit van de raad van de gemeente Kaag en Braassem van 15 juli 2019, waarbij het bestemmingsplan "De Kolk Oud Ade" is vastgesteld, te herstellen. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak onder 7.4 overwogen dat de afstand tussen de uiterste situering van de in het plangebied voorziene woningen en de grens van het agrarische bouwvlak van het agrarische bedrijf van [appellant] ongeveer 30 m bedraagt en dat in zoverre niet is voldaan aan de in de Geurverordening Giessenlanden bepaalde afstandsnorm van 50 m.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-06-2022
CiteertitelTvAR 2022, afl. 9
SamenvattingMestboete. Draagkrachtbeginsel.
Samenvatting (Bron)Aan appellante zijn in 2017 wegens een overtreding van de Meststoffenwet bestuurlijke boetes van in totaal ruim 234.000,- opgelegd. Uit individuele, bijzondere omstandigheden volgt naar het oordeel van het College dat de afwijzing van het verzoek van appellante om terug te komen van de boetebesluiten van 2017 evident onredelijk is. Het hoger beroep slaagt en de aangevallen uitspraak wordt vernietigd. Het College voorziet vervolgens zelf in de zaak. Vast staat dat de financiŽle situatie van appellante noch in het kader van het voornemen tot boeteoplegging, noch bij het verzoek tot herziening van de boetebesluiten door de minister is onderzocht. Het College acht het aannemelijk dat het appellante aan financiŽle draagkracht ontbreekt om de in 2017 opgelegde boetes binnen een redelijke termijn te voldoen. Het totale boetebedrag wordt door het College vastgesteld op het bedrag dat tot op heden aan de minister is betaald.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn