Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 14-11-2022
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelTijd voor de Zesde nota Ruimtelijke Ordening?
CiteertitelBR 2022/75
SamenvattingZullen we de ruimte weer eens echt gaan ordenen?
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitgelichte ontwikkelingen in het milieurecht 2021/2022
CiteertitelBR 2022/76
SamenvattingOok dit jaar hebben wij enkele ontwikkelingen in de milieurechtelijke jurisprudentie uiteengezet. We hebben een (niet uitputtende) selectie gemaakt van uitspraken over milieuthema’s die relevant kunnen zijn voor de bouwrechtpraktijk, voorafgegaan door enkele andere actualiteiten. De selectie heeft betrekking op de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Met deze bijdrage brengen we verschillende ontwikkelingen gegroepeerd in kaart. Ook geven we op onderdelen een doorkijk naar de – op het moment van schrijven van deze bijdrage nog steeds aanstaande – Omgevingswet per 1 juli 2023.
Auteur(s)A. Collignon , J.W.L. van der Loo , C.M. Walgemoed
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelBR 2022/77
SamenvattingNoodzakelijke sloopkosten die zijn toe te rekenen aan de voorziene ontwikkeling behoren tot de inbrengwaarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Midden-Delfland het exploitatieplan "Centrumplan Den Hoorn 2020" vastgesteld. Het exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan "Centrumplan Den Hoorn 2016". Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een supermarkt en woningen mogelijk in het centrum van Den Hoorn. Het exploitatieplan is afzonderlijk van het bestemmingsplan vastgesteld, omdat de Afdeling bij uitspraak van 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3927, het gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgestelde exploitatieplan en het daarna gewijzigde exploitatieplan, heeft vernietigd en de raad heeft opgedragen voor wat betreft het exploitatieplan een nieuw besluit te nemen. Het exploitatieplan ziet op hetzelfde gebied als het bestemmingsplan.
AnnotatorC.M.M. van Mil , M.H.P. Bullens
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 24-08-2022
CiteertitelBR 2022/78
SamenvattingWindpark, windturbines, bevoegd gezag, handhaving, omgevingsvergunning, Wet ruimtelijke ordening, indeplaatsstelling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 maart 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat gereageerd op het verzoek van de vereniging van 2 januari 2019 om handhavend op te treden met betrekking tot het voorbereiden en plaatsen van windturbines in de Drentse Veenkoloniën. De vereniging heeft de minister bij brief van 2 januari 2019 verzocht om het totaal te installeren vermogen van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer te beperken tot circa 150 MW en hierop te handhaven. Daarnaast heeft zij in deze brief verzocht om het maximale bronvermogen te handhaven op 105,8 dB(A). Verder verzoekt zij om handhaving van het beschermingsniveau voor geluid op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein van 47 dB Lden en 41 dB Lnight, en om de normen die gelden voor externe veiligheid te handhaven door de gekozen molen niet te accepteren. Tot slot verzoekt zij om de geldende norm voor slagschaduw van maximaal zes uur per jaar bij de meest nabijgelegen woning in het gebied te handhaven.
AnnotatorR. Bassie
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 27-07-2022
CiteertitelBR 2022/79
SamenvattingVerschillende soorten uitleg van planregels van een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een viertal besluiten op bezwaar inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek wegens het niet naleven van vergunningvoorschriften, een verzoek om invordering van een verbeurde dwangsom, het niet uitbetalen van een verbeurde dwangsom en de afwijzing van een handhavingsverzoek wegens de aanleg van een aarden wal.
AnnotatorR.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-09-2022
CiteertitelBR 2022/80
Samenvatting In masterplan vastgelegd gemeentelijke beleid impliceert niet het gedurende een reeks van jaren gevoerde beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Bilt een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Het geschil tussen partijen gaat over de hoogte van de bij besluit van 11 december 2019 toegekende tegemoetkoming in planschade. [appellante] is sinds 1 maart 2004 eigenares van de woning aan de [locatie] te Bilthoven. Op 27 juli 2017 heeft zij bij het college een aanvraag ingediend om tegemoetkoming in planschade die zij in de vorm van waardevermindering van de woning heeft geleden door de inwerkingtreding van het bij raadsbesluit van 23 juni 2011 vastgestelde bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven. Ter toelichting van de aanvraag heeft zij aangevoerd dat dit plan het mogelijk heeft gemaakt om in het gebied ten noorden van het Vinkenplein en ten zuiden van de Julianalaan (hierna: het plangebied) nieuwbouw (het zogenoemde L-gebouw) te realiseren en dat zij hierdoor in een nadeliger planologische situatie is terechtgekomen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage in bouwgeschillen 25-08-2022, 37.382
CiteertitelBR 2022/81
SamenvattingOnvoorziene omstandigheden.
AnnotatorJ.P.M. Kooijmans , S.S. Schouten
UitspraakECLI:NL:RVAB:2022:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 17-08-2022
CiteertitelBR 2022/82
SamenvattingDelegatiebesluit, wijzigingsbevoegdheid/wijzigingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel het bestemmingsplan "Omgevingsplan: Veegplan 5" vastgesteld. Op het perceel [locatie] in Boekel exploiteert [partij] een paardenhouderij. Tot 1 januari 2020 exploiteerde zij op dit perceel tevens een varkenshouderij als nevenactiviteit. Met de bestreden plannen is beoogd om naast de paardenhouderij nieuwe nevenactiviteiten mogelijk te maken. Het gaat om een groepsaccommodatie met 48 bedden, vier vakantiewoningen met in totaal 32 bedden, lichte horeca met een oppervlakte van 100 m2, een zaalaccommodatie met een oppervlakte van 100 m2 en dagrecreatie. De totale oppervlakte van de voorziene bebouwing is 970 m2. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] en anderen zijn omwonenden van [locatie]. Zij kunnen zich met name niet met de omvang van de nieuwe activiteiten verenigen en vrezen daarvan hinder te zullen ondervinden.
AnnotatorJ.A. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2394
Artikel aanvragenVia Praktizijn